Aktuelt

 • Kulturmidler 2024: Søknadsfrist 1.april

  Søndre Land kommune har flere ulike tilskuddsordninger som det kan søkes støtte fra til kultur- og idrettsaktiviteter. Fristen for å søke i år er mandag 1.april 2024.

  Les saken »


 • Sunnaasstiftelsen inviterer til "Brain Camp Yng"

  Les saken »


 • Margrethe skal lede Land flyktningetjeneste

  Margrethe Glad er fra 1. mars ansatt som avdelingsleder i flyktningtjenesten, og skal lede arbeidet med etableringen av felles flyktningetjeneste i Nordre og Søndre Land.

  Les saken »


 • Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

  I henhold til plan- og bygningsloven (Pbl) §12-8, varsles det oppstart av arbeid med to reguleringsplaner i Hov sentrum i Søndre Land kommune: detaljregulering for flomveg A og detaljregulering for flomveg C. Planarbeidet starter opp som en følge av vedtak gjort i formannskapet 24.01.24.

  Les saken »


 • På tide å se framover mot sommeren!

  «Antall barnefamilier som lever under fattigdomsgrensa i Norge øker. Stadig flere barn vokser opp i familier som har lav inntekt. Ofte kan ikke disse barna delta på fritidsaktiviteter sammen med venner, og etter ferier har de kanskje ingen turer å snakke om. For Røde Kors er det viktig at hele familien reiser sammen. Da får familien mulighet til å dele gode opplevelser og skape felles minner å se tilbake på». (Røde Kors 2023) Det er uten kostnad/gratis å delta.

  Les saken »


 • Høring - endring av skolekretser

  Forslag om å innlemme Vestsida i Odnes skolekrets

  Les saken »


 • Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

  Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med fokus på Søndre Land kommunes levering av trygge og gode helse- og omsorgstjenester, samt kommunens systematiske styring og kvalitetsforbedringsarbeid i tråd med gjeldende regelverk. Tilsynet er gjennomført i Breskebakke og ved Hov bo.

  Les saken »


 • Ekstraordinær båndtvang innføres f.o.m lørdag 17.02.24

  Les saken »


 • Pappatreff på Familiebasen

  Les saken »


 • Folkemøte om vindkraft

  Folkeaksjonen "NEI til vindturbiner i Søndre Land/Vestre Toten/Gran" i samarbeid med Motvind arrangerer folkemøte torsdag 29.februar kl.18:00 på Fyrvereriet, Raufoss

  Les saken »


 • Pårørendeskole våren 2024

  Et undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom.

  Les saken »


 • Consto trekker anken - kommunen skal ikke betale noe

  Søndre Land kommune har i dag fått bekreftelse fra Constos advokat at Consto trekker sin anke til lagmannsretten i forbindelse med Hovlitunet-prosjektet. Det betyr at Søndre Land kommune har fått fullt gjennomslag for sine synspunkter, og Consto må betale kommunens saksomkostninger i tingretten.

  Les saken »


 • Statsforvalteren med ros til Søndre Land

  Statsforvalter Knut Storberget var på besøk i Søndre Land tirsdag 6.februar. Han benyttet anledningen til å rose Søndre Land kommune både med håndteringen av pandemien og med uværet "Hans".

  Les saken »


 • Pasientkurs: Gruppetilbud for søsken til barn med en diagnose

  SIBS et forebyggende tiltak rettet mot søsken til barn med en diagnose og deres foresatte/foreldre. Søsken i alderen 8–16 år og målsettingen for SIBS er å forebygge utviklingen av psykiske helseplager hos søsken til barn med en diagnose.

  Les saken »


 • Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars 2024

  Les saken »


 • Vil du bli meddommer?

  Snart skal det velges nye meddommere for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028. Vil du bli meddommer? Søk innen fristen 1.april.

  Les saken »


 • Vil du bli fritidskontakt?

  Les saken »


 • Digitalt møte om Land-Hadeland-Toten vindpark

  Les saken »


 • Kommunestyret på skolebenken

  Søndre Land kommunestyre har satt seg på skolebenken for å få folkevalgtopplæring.

  Les saken »


 • Pårørendeundersøkelsen

  for alle over 18 år som er pårørende til noen som mottar kommunale helse og omsorgstjenester.

  Les saken »


 • Taper anslagsvis 15 millioner på gammelt fordelingssystem

  Les saken »


 • Hvem bør få årets kulturpriser og frivillighetspris?

  Send inn forslag på kandidater!

  Les saken »


 • Informasjon fra byggesaksavdelingen om vedlikehold og gjenoppbygging av tiltak etter ekstremværet "Hans"

  Les saken »


 • Kafeteriaen på Hovlitunet stengt 9.-11.februar på grunn av vedlikehold

  Les saken »


 • Sommervikarer 2024

  Les saken »


 • Bli lærling i Søndre Land kommune!

  Søndre Land kommune lyser i disse dager ut ledige lærlingestillinger i flere fag.

  Les saken »


 • Fluberg bru - stengt i korte perioder (oppdatert 17.01.24)

  Denne saken oppdateres fortløpende når kommunen får inn nye opplysninger om byggeaktiviteten.

  Les saken »


 • Ledig stilling - Rådgiver miljørettet helsevern og folkehelse

  Les saken »


 • Test av Nødvarsel

  Klokken 12 onsdag 10. januar 2024 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg.

  Les saken »


 • Grimesvingen stenges tirsdag 09.01.24 kl.09:00

  Les saken »


 • Nå kan du søke i Styrevervregisteret

  Her kan du se hvilke styreverv og aksjer lokalpolitikere og ledere i Søndre Land kommune har.

  Les saken »


 • Vi søker NAV-leder til NAV Land

  Les saken »


 • Hundeeiere, se her!

  Les saken »


 • Har du forslag på kandidater til Folkehelseprisen og Demensprisen 2024?

  Nasjonalforeningen for folkehelsen skal også i år dele ut to priser; «Folkehelsepris 2024» og «Demenspris 2024» og de trenger vår hjelp til forslag på gode kandidater.

  Les saken »


 • Pappatreff på familiebasen

  Familiebasen ønsker å invitere pappaer med barn i alderen 0-2 år til et uformelt treff. Du må gjerne ta med deg barnet ditt.

  Les saken »


 • Handlings- og økonomiplan 2024-2027. Kommunestyrets vedtak.

  Kommunestyret vedtok handlings- og økonomiplan på sitt møte 11.12.23.

  Les saken »


 • Unngå brann i adventstiden

  Les saken »


 • Slik jobber vi med lærlinger i Søndre Land kommune

  Samlingene og aktivitetene med lærlingene har bidratt til å styrke deres nærvær og trivsel på arbeidsplassen. Det har vært en verdifull arena for læring, refleksjon og samarbeid.

  Les saken »


 • Hva gjør at du føler deg hjemme?

  Søndre Land kommune deler her et innlegg fra Bufetat, fosterhjemstjenesten region øst, som ønsker seg flere fosterhjem.

  Les saken »


 • Viktige meldinger fra Teknisk drift

  Les saken »


 • Nå er det tid for å lese av vannmåleren

  Les saken »


 • Digital infotavle i sentrum

  Til uka blir det gravearbeid på Fladsrudplassen, som ledd i arbeid med å montere en digital infotavle. I mange år har handelsstanden blitt lovet skilting, endelig kommer det en løsning, om enn noe alternativ til det opprinnelige.

  Les saken »


 • Kle barna godt i kulda

  Les saken »


 • Fagdag om veien til førerkortet og egen bil

  Les saken »


 • TILTAK FOR BARN OG UNGE: Sparebankstiftelsen DNB ønsker seg flere søknader før fristen 1. desember

  Sparebankstiftelsen DNB håper mange organisasjoner på Østlandet benytter muligheten til å søke støtte til prosjekter for barn og unge innen fristen 1. desember.

  Les saken »


 • Månedsbetaling kommunale eiendomsavgifter

  Les saken »


 • Formannskapets forslag til Handlings- og økonomiplan med budsjett 2024-2027 legges ut til offentlig ettersyn

  Les saken »


 • Opprydding etter raset i gamlevegen på Odnes

  Les saken »


 • Pappatreff på familiebasen

  Les saken »


 • Partienes alternative budsjett

  På gårsdagens formannskapsmøte 8.november la de politiske partiene i Søndre Land fram sine alternative budsjettforslag.

  Les saken »


 • Ustabilt mobilnett på Trevatn

  Telenor melder om ustabil dekning i et større området rundt Trevatn, i forbindelse med oppgradering til 5G, i perioden 8. november til 18. november.

  Les saken »


 • Har du kontroll på egenberedskapen?

  Kriser er forskjellige, men i mange kriser vil strøm og telefon være borte i kortere eller lengre perioder. Ekstremvær, flom og ras kan også medføre at noen blir avskåret og ikke kommer fram på veinettet. Alle må derfor være forberedt på å klare seg selv i inntil tre døgn.

  Les saken »


 • Brøyting av snø

  Snøen må brøytes, noe som fører til at kommunen får en del henvendelser om snøbrøyting. De som jobber med dette svarer her på de mest stilte spørsmålene og kommer med noen tips.

  Les saken »


 • Slik kan du melde feil på gatelys

  Les saken »


 • Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2024-2027

  Les saken »


 • Gamlevegen i Odnes er stengt rett nord for Bjørnen

  Les saken »


 • Stor beredskapsøvelse i Hov sentrum

  Det vil foregå en stor beredskapsøvelse mellom klokken 16 og 21 i dag, 19. oktober 2023. Øvelsen vil kunne innbefatte bevæpnet politi, med mulig avfyring av skudd, foruten utrykningskjøretøyer fra brannvesenet, ambulanse og politi.

  Les saken »


 • Klimapris til Søndre Land!

  Med sine 32,25 poeng, er Søndre Land kommune best på klimatilpasning blant de mellomstore kommunene i en fersk klimakartlegging. Det viser Ekstremværrapporten 2023. Den viser hvordan norske kommuner egentlig er rustet for å takle stadig mer ekstremvær.

  Les saken »


 • Kommunestyret har hatt sitt konstituerende møte

  Les saken »


 • Klimapris og klimakampanje 2023 #Klimasats

  Les saken »


 • Feil på det nye erosjonskartet

  Les saken »


 • Tilskudd til inkludering av barn og unge

  Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

  Les saken »


 • Forskrift "Godtgjøring til folkevalgte" lagt ut på høring

  Les saken »


 • Vaksinering mot korona og influensa høsten 2023

  Alle som er 65+ og i risikogrupper anbefales å ta influensa- og koronavaksine

  Les saken »


 • Ønsketreet 2023

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede onsdag 4.oktober-23

  Les saken »


 • Kurs i mestring av belastning

  Kurs i Mestring av Belastning – KiB, er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Målgruppen er derfor alle som har en form for belastning som medfører at de ønsker/vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne.

  Les saken »


 • Veiledning for pårørende - rus/psykisk helse

  Mange følelser er i bevegelse for deg som pårørende til en person med utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse. Pårørendeveiledning er et faglig lavterskeltilbud for personer som er pårørende, og vi er opptatt av hvordan det er å være deg.

  Les saken »


 • Vi søker nye fritidskontakter

  Les saken »


 • Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan for Grettejordet

  Det er tre ukers klagefrist på vedtaket.

  Les saken »


 • Kommunal info-TV til markedsføring?

  Les saken »


 • Åpent møte om "Hans" (video)

  Det blir et åpent folkemøte om uværet "Hans" på Hovlitunet onsdag 20.september kl.18

  Les saken »


 • Samfunnsplana i ny drakt

  Når et kommunalt dokument blomstrer!

  Les saken »


 • Statnett arrangerer åpne kontordager i Hov

  Åpne kontordager på Sportshytta (Søndre Land Idrettspark) tirsdag 26.september og 31.oktober kl. 09-19

  Les saken »


 • Det nye kommunestyret

  Kommunestyret i Søndre Land 2023-2027

  Les saken »


 • Redusert foreldrebetaling barnehage/SFO

  Samfunnsøkonomien og prisveksten fortsetter, og det kan være vanskelig økonomisk for mange barnefamilier.

  Les saken »


 • Valgresultater i Søndre Land kommune 2023

  Les saken »


 • Infomøte om natur- og produksjonsskadeordninger

  Onsdag 13.9.23 kl. 17.30 – 21.00

  Les saken »


 • Utbrudd av fugleinfluensa hos villfugl i Norge

  Mattilsynet informerer: Det påvises fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge. Informasjon, spørsmål/svar og råd finner man her.

  Les saken »


 • Stemmesteder i Søndre Land

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

  Les saken »


 • Kurs for foreldre med barn som har fylt 6 måneder

  Nyttig foreldreveiledningskurs med oppstart 21.september

  Les saken »


 • Droneflyvning i Hov 6. og 7. september

  Les saken »


 • "Fram i Skoa"

  Et samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land og Nordre Land

  Les saken »


 • Åpent møte om ekstremværet "Hans"

  Les saken »


 • Kokepåbudet på Trevatn oppheves

  Søndre Land kommune har sendt ut følgende varsler på SMS til berørte i dette området:

  Les saken »


 • Pårørendeskole - demens

  Et undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom.

  Les saken »


 • Åpen kirke på Raufoss og Kolbu i anledning flyulykken

  Les saken »


 • Bondens nettverk - hjelpetelefon for bønder og andre

  Les saken »


 • Krav om vilkårsrevisjon for Randsfjorden og Dokkavassdraget 2023. Forlenget høringsfrist til 27.08.23

  Les saken »


 • Status på drikkevannet på Trevatn

  Les saken »


 • Badevannskvaliteten er fremdeles for dårlig enkelte steder

  Les saken »


 • 23.aug.: Kokepåbud Grime opphevet og Evenstuvegen stengt pga graving

  Les saken »


 • Forlenget båndtvang

  Les saken »


 • Vegen til Enger kirke

  Les saken »


 • Lag og foreninger: Er dere klar over Tilskuddsportalen?

  Tilskuddsportalen er et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. Den gir en god oversikt over ulike tilskudd.

  Les saken »


 • Dekning av utgifter for evakuerte

  Les saken »


 • Tusen takk alle sammen

  Ordfører og rådmann takker alle som bidro gjennom ekstremværet "Hans"

  Les saken »


 • Hvis hjemmet ditt rammes av flom

  Å oppleve at hus og eiendom rammes av flom kan være både skremmende og trist. Når vannet trekker seg tilbake, kan det dukke opp mange spørsmål. Her er noen råd til deg som skal vende hjem til en bolig rammet av flom.

  Les saken »


 • Besøk av Kronprins Haakon

  Les saken »


 • Den andre søkerrunden av Coop–dugnaden 2023 er nå i gang

  Les saken »Publisert: 08.11.2017 15.19
Sist endret: 10.08.2023 10.41

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?