Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven (Pbl) §12-8, varsles det oppstart av arbeid med to reguleringsplaner i Hov sentrum i Søndre Land kommune: detaljregulering for flomveg A og detaljregulering for flomveg C. Planarbeidet starter opp som en følge av vedtak gjort i formannskapet 24.01.24.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det vil bli gjennomført samtidig behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad, jf. Pbl § 12-15. Planen fremmes som en offentlig detaljregulering.

NVE har gitt tilsagn om tilskudd til finansiering av flomsikringen. Det er utført flomvurderinger for området og konsulenter er involvert i planlegging og bygging av flomvegene. Det er satt egen prosjektgruppe i kommunen som arbeider med tiltakene og planleggingen på tvers av avdelinger. Planarbeidene utføres av planrådgiver Norconsult avd. Gjøvik på vegne av forslagsstiller Søndre Land kommune.

 

FORMÅLET MED PLANENE OG AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET
Formålet med planene er å regulere areal til etablering av flomveger som vil lede vann utenfor sentrum ved flomepisoder ved å fange opp nedbørsfeltet i og ovenfor sentrumsområdet i Hov. Hov sentrum har tidligere hatt store problemer med oversvømmelser grunnet flomvann. Det forventes økte flomskader i fremtiden som følge av klimaendringer. Flomsikring bidrar til å beskytte eiendommer og infrastruktur mot skader og reduserer de økonomiske konsekvensene av flomhendelser. Å ha på plass effektive flomsikringstiltak er viktig for samfunnssikkerheten og bærekraftig arealforvaltning.

Flomvegene er planlagt like sør for Hov sentrum. Kartfigurene nedenfor viser foreløpig avgrensning for de to planområdene og skissert trasé for flomvegene. Varslingsområdet for flomveg A er på drøyt 100 dekar, med planlagt flomveg på i overkant av 1,6 kilometer. Varslingsområde for flomveg C er på omtrent 43 dekar, med en planlagt flomveg på ca. 750 meter. Tiltakene berører dyrket mark, bebygde områder, kommunale og private veger, kulturminneområder, eksisterende infrastruktur for kommunal VA og kryssing av fylkesveg 34. Søndre Land kommune har hatt dialog med Innlandet fylkeskommune vedrørende kulturminner i området.

For å sikre tilstrekkelig areal for flomveger, rigg og utførelse, varsles det en større avgrensning av planområdene enn det som ventes å bli endelig planområde.

Spørsmål og innspill til planarbeidet
Dersom du har spørsmål eller innspill til planarbeidene, kan du sende det til:

Norconsult v/Emma Gamme
emma.h.gamme@norconsult.com
tlf: 413 58 799

ev. i brev til Norconsult AS, Pb 626, 1303 Sandvika.

Send kopi til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov eller epost@sondre-land.kommune.no.

Frist for innspill: 15.03.2024

Innspillene tas med i arbeidet med planen. Innspill vil ikke bli svart ut enkeltvis, men bli kommentert til politisk behandling av planen. Når forslag til reguleringsplan har vært førstegangsbehandlet politisk, vil det bli ny mulighet til å komme med innspill.

Her er dokumentene i saken:

 


Oversiktskart over reguleringsplanene for flomveg A og C sør for Hov sentrum. Varslet plangrense er vist med svart stiplet strek og skissert trasé for flomvegene er vist med rød heltrukken linje.


Publisert: 23.02.2024 14.13.13
Sist endret: 23.02.2024 14.21