Informasjon fra byggesaksavdelingen om vedlikehold og gjenoppbygging av tiltak etter ekstremværet "Hans"

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Foto: Bente Myhre Borgan/Søndre Land kommune

 

Kommunen har mottatt henvendelser om hva som er søknadspliktig og ikke, når det gjelder å bygge opp igjen tiltak som har blitt utsatt for ødeleggelser etter flommen tidligere i høst.

Nedenfor er listet opp ulike tiltak og hva du kan betrakte som vedlikehold, og hva du må søke om:

 

Generelt:

Vedlikehold er som regel ikke søknadspliktig og innebærer å tilbakeføre tiltaket til opprinnelig stand.
Utvidelser, fasade- og bruksendringer og nye fundamenteringer vil som oftest være søknadspliktige tiltak.
Ved tvil om søknadsplikten må du kontakte kommunen, som vil kunne ta stilling til dette i den enkelte sak.

 

Garasjer og uthus:

Rent vedlikehold, ifølge definisjonen over, vil ikke være søknadspliktige tiltak.
Må du rive garasjen og bygge en ny, må du avklare med kommunen om du må søke.
I noen tilfeller vil både riving og nybygg være søknadspliktig. Dette avhenger av plassering og
hva kommune-/reguleringsplan gir føringer for på den aktuelle eiendommen.

 

Brygger:

Skal du restaurere/tilbakeføre en brygge til opprinnelig stand, hvor skader ikke medfører graving eller utskifting av fundamenter, trenger du ikke å søke.
Skal du legge treverk på en steinbrygge som ikke har hatt dette tidligere, eller ikke har hatt dette på lang tid, må du sende inn søknad. Skal du erstatte fundamenter som medfører arbeid ute i fjorden, må du ta kontakt med kommunen som vurderer søknadsplikt i hvert enkelt tilfelle.

 

Båthus:

For båthus gjelder mye av de samme reglene som for garasje og brygge. Du må imidlertid være oppmerksom på at en fasadeendring fort vil utløse søknadsplikt. Dersom båthuset er gammelt, kan det være verneverdig. Du må da ta kontakt med kommunens byggesaksavdeling for avklaring.

 

Gårdsdammer:

Reparasjon av eksisterende gårdsdammer vil ikke berøres av søknadsplikt etter plan – og bygningsloven, med mindre du går over grensene for vesentlig terrengendring. Det vil si at uttak eller påfyll av masser ikke skal overstige 3 meter der det er spredt bebyggelse, 1,5 meter i tettbygd strøk og 0,5 meter i boligfelt med tett bebyggelse.
Reparasjonen må ikke utvide eller endre på den opprinnelige dammen.
Skal du lage en ny gårdsdam, må du søke om tillatelse. I slike saker må det blant annet tas stilling til arealformål, dreneringslinjer, avrenning og sikringstiltak. 

 

Ødelagte veier:

Skal du reparere en vei, enten det er skogsvei eller private vei, må du avklare dette med henholdsvis skogbrukssjef og teknisk drift. Dette for å avklare forholdet til overvann, stikkrenner og VA.
Du må alltid levere inn gravemeldinger på slike tiltak.


Publisert: 22.01.2024 13.34.06
Sist endret: 22.01.2024 13.34