Consto trekker anken - kommunen skal ikke betale noe

Søndre Land kommune har i dag fått bekreftelse fra Constos advokat at Consto trekker sin anke til lagmannsretten i forbindelse med Hovlitunet-prosjektet. Det betyr at Søndre Land kommune har fått fullt gjennomslag for sine synspunkter, og Consto må betale kommunens saksomkostninger i tingretten.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Slik er avtalen med Consto:

  1. Consto AS trekker ankesak i Eidsivating lagmannsrett (sak nr. 23-046962ASD-ELAG) ved at partene inngir et felles prosesskriv.

  2. Partene dekker egne sakskostnader for lagmannsretten. Consto AS betaler i sin helhet eventuelle kostnader for oppnevnte fagkyndige meddommere.

  3. Consto AS betaler til Søndre Land kommune sakskostnader for tingretten i samsvar med domsslutningens pkt. 2 innen 15. februar 2024. Beløpet utgjør kr 4 447 307, med tillegg av forsinkelsesrenter på kr 509 913 (fra 15.02.2023 til 15.02.2024). Totalt betaler Consto AS kr 4 957 220 til Søndre Land kommune. Ved oversittelse av betalingsfristen påløper forsinkelsesrenter frem til betaling skjer. 

    Eventuelle kostnader for fagkyndige meddommere som måtte bli fakturert til Søndre Land kommune / CMS Kluge vil kommer i tillegg til ovennevnte.

  4. Consto AS krediterer snarlig alle utestående fakturaer mot Søndre Land kommune.


Felles prosesskriv er inngitt til lagmannsretten av begge parter, jf. pkt. 1 over.


Publisert: 08.02.2024 17.27.25
Sist endret: 12.02.2024 09.21