Generell informasjon

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva gjelder for din eiendom

For all bygging og riving vil det være noen hensyn du må ta i forhold til eiendommen du skal gjennomføre tiltak på.

Kommunens arealplan eller reguleringsplaner

Alle eiendommer i Norge er omfattet av enten en generell arealplan (kommuneplan) eller en detaljreguleringsplan som gjelder for ditt område.

Planene legger føringer for hva, hvor og hvor mye du kan bygge på eiendommen. Disse legger også føringer for om det du ønsker å bygge kan gjennomføres uten søknadsplikt til kommunen

Arealformål

Boligformål (gulmerket i arealkartet)

For boligområder er det åpnet for å kunne bygge mindre bygninger inntil 50 m2 og tilbygg

Du må imidlertid sjekke noen andre begrensninger før du begynner å bygge, bl.a. avstander til nabogrense, at du ikke overstiger maksimum byggeareal for eiendommen, høydebegrensninger på bygg mv.

LNF – Landbruk, natur og fritid (Grønnmerket i arealkartet)

Det er mange eiendommer som ligger i spredt bebyggelse i Søndre land, og hvor eiendommen er regulert til landbruksformål. Dette gjelder også mange boligeiendommer. Her er det forbud mot alle tiltak som ikke er direkte knyttet til landbruksdrift. Dette innebærer at det aller meste som skal gjøres til private formål på en slik eiendom må søkes om som en dispensasjon fra arealplanen, og dermed vil tiltak som kanskje er unntatt søknadsplikt andre steder, måtte søkes om som dispensasjon hvis du bor på en slik eiendom.

For tiltak som ikke er søknadspliktige, kan disse gjennomføres på samme måte som andre steder når dispensasjon er gitt.

Avstand til eiendomsgrense

Som hovedregel skal bygninger ha en avstand til nabogrense som minst svarer til byggets halve høyde og ikke under 4 meter. Unntaket er hvis det er bestemt noe annet i arealplan. Kommunen kan også godkjenne en plassering nærmere nabogrense hvis det foreligger skriftlig samtykke fra eier av naboeiendommen.

For ikke søknadspliktige tiltak kan disse plasseres inntil 1 meter fra nabogrense.

Se mer om plassering, høyde og avstand til nabogrense i plan- og bygningsloven § 29-4 (lovdata).

Byggegrense til vassdrag 

For områder langs vassdrag i en sone på 50 meter målt fra horisontalplanet strandlinjen, målt ved middelvannstand langs hoved vassdragene Randsfjorden, Trevatna, Landåsvatnet, Fallselva, Landåselva/Kronborgelva og vann og vassdrag i vassdragsbeltet til Lomsdalsvassdraget og Buvassfaret (Tørrsjøelva) er det forbudt å iverksette nye bygge- og anleggstiltak. For øvrige vassdrag jf. Vannressurslovens § 2 gjelder 20 meter byggegrense.

Byggegrense og/eller tillatelse til avkjøring fra offentlig vei

Vegloven og arealplaner har bestemmelser for hvor nært en offentlig vei du kan bygge. Dette må du sjekke før du kan begynne bygging.

Hvis du ønsker å bygge nærmere vei enn oppgitt byggegrense må du søke fylkeskommunen/Statens vegvesen om dispensasjon fra byggegrensen. Dette gjelder også hvis du skal endre på avkjøring til eiendommen, eller at bruken av avkjøringen skal økes med mer trafikk. Skjema for dette finner du på Innlandet fylke - søknader og tillatelser.

For kommunale veger oppgis dette i søknaden, og kommunen vil avklare dette i behandlingen av søknaden. For endringer og nye avkjøringer fra private veier, må hjemmelshavere eller veilaget kontaktes

Ledninger og rør i bakken

Det er ikke tillatt å bygge bygninger, verken store eller små, over rør og ledninger i bakken. Det er ditt ansvar å sjekke ut om dette er tilfelle. Det kan du gjøre ved å sende inn gravemelding til kommunen og andre aktuelle etater.

Gjennomfører du tiltak hvor det viser seg at bygninger er bygd over ledninger/rør, kan det medføre at du må rive bygningen igjen.

Brannsikring

For bygninger over 50 m2 bruttoareal er det et krav om 8 meter avstand mellom bygninger, også på egen eiendom. Hvis avstanden er mindre enn dette, må bygningen brannsikres med minimum 30 minutters brannmotstand. Skal du da bygge en garasje ved siden av huset ditt, og avstanden er mindre enn 8 meter, må den enten brannsikres med 2 lag gips innenfor kledning, eller være mindre enn 50 m2 bruttoareal. Bygg under 50 m2 må ha minst 2 meter avstand mellom.

Aktsomhetsområder

Eiendommen din kan ligge innenfor ulike aktsomhetsområder som kommunen må ta hensyn til ved behandling av din søknad. Kommunen har ikke lov til å gi tillatelse til oppføring av bygninger på såkalt usikker grunn som følge av dårlige masser, fare for skred, på areal som kan gjøre skade på viktig naturmangfold eller der det er registrerte kulturminner.

Samfunnssikkerhet

Det er utarbeidet temakart som viser alle områder i Norge som er utsatt for flomfare, fare for jord- eller snøskred, og områder med muligheter for marin leire (kvikkleire). Slike områder kan bestå av ustabile masser og dermed fare for utrasing i større områder, såkalte områdeskred.

Naturmangfold:

 

Temakart viser arealer hvor det er kartlagt spesielle plantearter eller vegetasjon som er utsatt for utrydding og skal tas vare på, ifølge naturmangfoldloven.

Kulturminner:

 

Det er et stort antall kulturminner i Norge som gir føringer for utbygging av areal. Det er verneverdige bygninger, gravhauger og kullgroper som er kartlagt og merket i egne temakart for

Bygninger bygd før år 1900 er registrert i et eget nasjonalt register og skal vurderes spesielt i forhold til utvendige endringer. Det er mange flotte gamle hus hvor det er ønskelig å ta vare på det historiske preget, selv om bygningen skal moderniseres.

Alle utvendige endringer på bygninger oppført før 1850 skal varsles til fylkeskommunes kulturarvavdeling, jf. kulturminneloven § 25 (lovdata)

Arealer som viser kartlagte kullgroper eller gravhauger er i utgangspunktet ikke lov å bygge på eller graves i. Skal det gjøres tiltak på slike arealer må det gjøres en grundig vurdering, og det skal gis spesiell tillatelse til dette.

En overtredelse av disse bestemmelsene kan føre til store bøter, og i verste fall fengselsstraff.