Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skal du sette opp en garasje > 70 m2?

Da blir garasjen søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak for å utarbeide og sende inn søknad, og for å prosjektere og sette opp bygningen, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3 (lovdata).

Skal du sette opp en garasje mellom 50 og 70 m2?

Da blir også garasjen søknadspliktig, men du kan selv stå ansvarlig for både søknad, prosjektering og utførelse av bygningen, jf. pbl. § 20-4 (lovdata) og byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1 (dibk.no).

Du er da selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningslovgivningen og tilhørende forskrifter.

Verken bruksareal eller bebygd areal kan overstige 70 m2.

Skal du sett opp en garasje < 50 m2?

Dersom du skal sette opp, endre, fjerne eller rive en garasje eller carport inntil 50 m², trenger du ikke å søke om dette, jf. pbl. § 20-5 (lovdata) og SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a (dibk.no).

Vær oppmerksom på at det er en rekke forutsetninger for fritaket:
  • Eiendommen din må være bebygd fra før av.
  • Garasjen kan ikke benyttes til beboelse, kun bod og lignende.
  • Verken bruksareal eller bebygd areal kan overstige 50 m2.
  • Mønehøyde kan ikke overstige 4 m og gesimshøyde kan ikke overstige 3 m.
  • Garasjen må plasseres minst 1 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.
  • Garasjen kan ikke plasseres over ledninger i grunnen. Du må sende inn gravemelding før du begynner å bygge garasjen.
  • Du må sjekke om garasjen vil komme i konflikt med bestemmelser som gjelder for din eiendom, enten gitt i kommuneplan eller reguleringsplan. Planer har ofte begrensninger på hvor stort du kan bygge og hvor mye du totalt kan bygge på eiendommen. Det kan også være byggegrenser til offentlig vei og siktkrav m.m.
  • Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. Særlig i hytteområder kan det gå lang tid før naboen blir oppmerksom på nye tiltak. Om det skulle vise seg at tiltaket likevel er søknadspliktig, kan det medføre store konsekvenser for deg om naboen klager på garasjen etter oppføring. I verste fall må bygningen rives.
  • Når den ikke-søknadspliktige garasjen er ferdigstilt, må du sende inn melding til kommunen. Dette må du gjøre for at bygningen skal bli registrert i kartverket og matrikkelen.

Hva er bruksareal og bebygd areal?

Bruksareal er det arealet som ligger innenfor ytterveggene. Også boder og trappeganger er en del av bruksarealet.
Bebygd areal er det arealet som bygningen opptar av terrenget (bygningens fotavtrykk).

Publisert: 22.01.2024 13.32.18
Sist endret: 23.01.2024 10.12