Byggesak

Her finner du nyttig informasjon om byggesaker i kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vil du ha kontakt med en byggesaksbehandler?

Har du spørsmål rundt byggesak eller ønsker å bestille en veiledningstime kan du sende en e-post til kommunen, og vi svarer så fort vi har anledning.

 Husk å oppgi følgende:

 • Gårds- og bruksnummer for eiendommen, eventuelt adresse
 • Informasjon om hva du vil bygge
 • Kontaktinfo (navn, epost og telefonnummer)

Dersom du ikke har e-post kan du ringe kommunens sentralbord.

Du blir da satt over til ledig byggesaksbehandler.

Enklere byggeregler

Etter 1. juli 2015 kan du bygge mye uten å søke. Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at det som skal bygges ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Se mer informasjon i menyen til venstre.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din. 

Må du søke? Prøv veiviseren: Bygg uten å søk (Direktoratet for byggkvalitet)

Hvor stort kan du bygge? (Direktoratet for byggkvalitet)

Byggeprosessen

Her følger en oversikt over prosessen for å bygge boliger i Søndre Land kommune.

 1. Eiendommen må være avsatt til boligformål i kommune-/delplanen og regulert til bolig i en reguleringsplan.
 2. Dersom eiendommen ikke er regulert, eller reguleringsplanen stiller krav om bebyggelsesplan eller detaljreguleringsplan, må det utarbeides en detaljreguleringsplan først.
 3. Ved 4 boenheter eller mindre unntas kravet til detaljreguleringsplan.
 4. Reguleringsbestemmelsene for boliger skal i utgangspunktet følge føringene fra kommuneplanen om blant annet utstrekning av planområde, utnyttelsesgrad, høyder, krav til uteareal og parkeringsdekning hvis dette ikke er spesifikt angitt i reguleringsbestemmelsene.
 5. Fagkyndig konsulent kan sende inn anmodning om oppstartsmøte, med det materiale som er påkrevd.
 6. Dersom det kommer fram på oppstartsmøtet at prosjektet ikke er i tråd med overordnete planer eller det ikke er tilstrekkelig teknisk eller sosial infrastruktur i området, kan det ikke varsles planoppstart.
 7. Dersom utbygger er uenig med konklusjonen fra oppstartsmøte, kan de be om at saken blir lagt fram for politisk behandling.
 8. Parallelt med sluttbehandling av detaljreguleringsplanen eller etter vedtak av planen, kan det søkes om rammetillatelse/byggetillatelse, dersom eiendommen er fradelt. 

Ta kontakt med byggesaksavdelingen for forhåndssamtale for avklaring av mulighetene for å bygge

Vann, avløp, renovasjon og vei i byggesaker

Mange byggesaker krever godkjenning fra andre myndigheter.

Dette gjelder særlig i forhold til vann, avløp, renovasjon og vei, som ivaretas av teknisk drift i kommunen. I slike saker må det i byggesaken foreligge dokumentasjon rundt dette. 

Dette kan f.eks være:

Veg:

Har du avkjørsel fra fylkes eller riksveg og skal lage ny, eller endre innkjørsel i forbindelse med tiltaket, må du søke statens vegvesen om tillatelse etter vegloven.
Denne tillatelsen skal ligge ved søknaden til kommunen.
For kommunale veger er det kommunen som gir avkjøringstillatelse og på private veger må det være inngått avtale om bruksrett til vegen.

Renovasjon:

Det må varsles til avfallsselskapet om ønsket renovasjon innen boligen skal tas i bruk.

Vann/avløp:

Teknisk drift handterer dette i kommunen. Både private anlegg og påkobling til kommunalt anlegg skal avklares med teknisk etat. Det skal søkes om utslippstillatelse og sendes inn sanitærmelding.

Relevant informasjon

Avløp

Avfall og gjenvinning


Publisert: 17.01.2017 16.32.24
Sist endret: 05.06.2018 12.05