Graving, sanitærmelding og oljetanker

Her  finner du skjemaer, veiledning og beskrivelser som skal benyttes ved graving, oljetanker og tilkobling til kommunale vann- og avløpsledninger.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Når skjemaene skal brukes

 • Ved søknad om tilkobling til kommunalt vann og avløpsnett (Sanitærmelding)
 • Ved ferdigmelding av sanitærmelding
 • Når det skal graves (Gravemelding)
 • I forbindelse med arbeid med nedgravde oljetanker.
Sanitærmelding

Tilkobling til kommunalt vann og avløpsnett er søknadspliktig. Når du skal koble deg til kommunale ledninger for vann og avløp, må dette utføres av godkjent rørlegger. Sanitærmelding fungerer som en søknad og må fylles ut og leveres til kommunen før tilkobling kan utføres. Sanitærmelding og ferdigmelding fylles normalt ut av utførende rørleggerfirma. Sanitærmelding skal også benyttes ved utskifting av utstyr som vannmålere og trykkreduksjonsutstyr mm.

Skjema for Sanitærmelding finner du HER

Ferdigmelding av sanitærmelding

Ferdigmelding av sanitærmelding fylles ut av utførende firma og sendes kommunen når arbeidet er ferdig.

Skjema for Ferdigmelding av sanitærmelding finner du HER

Gravemelding

Gravemelding skal alltid fylles ut av utførende entrepenør i forkant av gravearbeider. Det er 3 instanser gravemeldingen skal innom før den kan godkjennes:

 • Geomatikk
 • VOKKS                                     
 • Teknisk drift, Søndre Land kommune

Utfylt gravemelding sendes kommunen så snart Geomatikk og VOKKS har uttalt seg. Kommunen behandler gravemelding fortløpende og godkjent gravemelding vil bli sendt til utførende entrepenør så snart behandlingen er utført.

Skjema for Gravetillatelse/gravemelding finner du HER

Utskifting og kontroll av oljetanker

Miljøverndept. har den 31.01.1997 fastsatt forskrift som pålegger tankeier regelmessig kontroll og krav om tankens tilstand og kvalitet.

Krav om tilstandskontroll

 • Enkeltbunnet ståltank: 1. kontroll etter 15 år, deretter hvert 5 år
 • Dobbeltbunnet ståltank: 1. kontroll etter 15 år, deretter hvert 5 år
 • Særlig korrosjonsbeskyttet ståltank: 1. kontroll etter 20 år. Neste kontroll avgjøres ved 1. kontroll
 • GUP-tank: Trykksettes etter 2 år. Ordinær kontroll når tanken er 30 år.
 • Dobbeltvegget tank: Kontinuerlig åverkvåkningssystem.
 • Rekondisjonert ståltank: 1. kontroll etter 10 år.

Kommunen vil anbefale alle som har gamle tanker på over 200 liter og som er i bruk å iverksette tilstandskontroll utført av fagkyndig foretak for å sikre at tanken til en hver tid er i betryggende stand. 

Dersom du har frittstående oljetank i kjelleren på over 200 liter skal denne stå i egen branncelle EI30. 

Er du eier av en nedgravd oljetank? Da er du ansvarlig for at tanken og rørsystemet ikke lekker. Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom er tankeiers ansvar. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader. Det er derfor viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Hva sier regelverket?

Forurensingsloven gir eiere av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuellt medfører. I kapittel 1 i forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsloven) er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker.

Kontroll av gamle tanker

Alle nedgravde oljetanker skal kontrolleres ut fra et gitt intervall avhengig av tankens matriale. Kontrollintervaller for ulike tanktyper. Kontrollen skal dokumenteres skriftelig å sendes inn til kommunen.

Rekondisjonering av gamle tanker

Nedgravde oljetanker skal kontrolleres og skiftes ut eller repareres før oljelekkasje oppstår. En tank kan rekondisjoneres dersom skadene ikke er for omfattende.

Oljetanker som ikke er i bruk

Oljetanker som permanent tas ut av bruk skal tømmes, rengjøres og graves opp før destruksjon. Det skal søkes til kommunen en måned før tanken graves opp.

Skjema for Oljetanker - Installasjon og sanering finner du HER

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus eller lignende - i stedet for oppgraving.

Skjema for Oljetanker - Søknad om gjenfyling finner du HER

Instruks for graving

Instruks for graving i kommunalee veger finner du HER

Nyttige tips om nedgravde oljetanker

Oljefri.no


Publisert: 29.09.2016 14.04.28
Sist endret: 16.06.2021 15.53