Saksbehandlingsfrister

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Saksbehandlingsfrister

Tidsfristene avhenger av flere forskjellige forhold, bl.a.
  • om tiltaket medfører dispensasjon,
  • om det foreligger nabomerknader og
  • om det er nødvendig å innhente uttalelse fra andre myndigheter.
Se mer om tidsfrister i
Plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-7 (lovdata)
Byggesaksforskriften (SAK10) § 7-1 (dibk)

Konsekvensen ved fristoverskridelse varierer også, avhengig av type sak.

Rammesøknad og endring av rammesøknad

Tidsfrist: 12 uker fra komplett søknad er mottatt.
Vilkår: Dersom tiltaket krever dispensasjon, vil ikke fristen løpe så lenge søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter.
Konsekvens ved fristoverskridelse: Gebyrbortfall på 25 % pr. påbegynt uke, jf. SAK10 § 7-4.
Kommunen kan forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring eller der undersøkelser på barmark er nødvendig.

Ett-trinns søknadsbehandling (alternativ 1)

Tidsfrist: 3 uker.
Vilkår 1: Tiltaket må være i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i loven, dvs. ingen dispensasjon.
Vilkår 2: Det må ikke foreligge merknader fra naboer eller gjenboere
Vilkår 3: Det må ikke være behov for ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet.
Konsekvens ved fristoverskridelse: Tillatelse anses for gitt. Oppstart av arbeider skjer på eget ansvar.

Ett-trinns søknadsbehandling (alternativ 2)

Tidsfrist: 12 uker.
Vilkår:Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jf. § 19-1.
Konsekvens ved fristoverskridelse: Gebyrbortfall på 25 % pr. påbegynt uke.

Igangsettingstillatelse

Tidsfrist: 3 uker.
Ingen konsekvens ved fristoverskridelse

Ferdigattest

Tidsfrist: 3 uker.
Vilkår: Nødvendig dokumentasjon er mottatt.
Konsekvens ved fristoverskridelse: Byggverket kan tas i bruk.

Midlertidig brukstillatelse

Tidsfrist: 3 uker.
Ingen konsekvens ved fristoverskridelse.

Endring av en gitt tillatelse

Tidsfrist: 3 uker.
Vilkår 1: Tiltaket må være i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i loven, dvs. ingen dispensasjon.
Vilkår 2: Det må ikke foreligge merknader fra naboer eller gjenboere
Vilkår 3: Det må ikke være behov for ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet.
Konsekvens ved fristoverskridelse: Tillatelse anses for gitt. Oppstart av arbeider skjer på eget ansvar.

Forhåndskonferanse 

Tidsfrist: 2 uker
Vilkår: Tilstrekkelige opplysninger er mottatt.
Ingen konsekvens ved fristoverskridelse.
Forespørsel
Tidsfrist: uten ugrunnet opphold (normalt 3 uker).
Konsekvens ved fristoverskridelse: Ingen, se ellers forvaltningsloven.

Klagesak

Tidsfrist: 8 uker.
Ingen konsekvens ved fristoverskridelse.

Klagesak der det er gitt utsatt iverksetting

Tidsfrist: 6 uker.
Ingen konsekvens ved fristoverskridelse.

Dispensasjon

Søknader om dispensasjon, f.eks. fra plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift, har en saksbehandlingsfrist på 12 uker.
Konsekvens ved fristoverskridelse: Gebyrbortfall på 25 % pr. påbegynt uke, jf. SAK10 § 7-4.

Friststart

Tidspunktet for når saksbehandlingsfristen starter avhenger av om søknaden inneholder grunnleggende mangler eller kun mindre feil og mangler.
  • Ved grunnleggende mangler starter fristen når søknaden er fullstendig. En grunnleggende mangel er en nødvendig opplysning som mangler for at kommunen kan ta stilling til tiltaket. Hva som er nødvendige opplysninger, vil naturlig nok variere fra sak til sak.
  • Ved mindre feil eller mangler starter fristen når kommunen mottar søknaden. En mindre feil/mangel er ikke til hinder for at kommunen kan ta stilling til tiltaket. Den må likevel rettes før kommunen kan fatte et vedtak.
  • Ved ett-trinns søknadsbehandling kan kommunen, hvis søker ønsker det, i stedet fatte vedtak om rammetillatelse hvis dette innebærer at søknaden blir fullstendig/komplett. Søknaden må deretter kompletteres før kommunen gir igangsettingstillatelse
  • For klagesaker starter saksbehandlingsfristen når klagefristen er utløpt. Der klagen sendes kommunen etter klagefristens utløp, og kommunen likevel tar klagen til behandling, vil fristen løpe fra det tidspunkt kommunen mottok klagen.

Bortfall av tillatelse

Er et tiltak ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse fristene er absolutte jf. pbl. § 21-9. 

Publisert: 22.01.2024 14.19.03
Sist endret: 23.01.2024 10.50