Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vesentlige fasadeendringer

Vesentlig fasadeendring kan for eksempel være utskifting av alle vinduer, til større vinduer, verandadører, bytte panel og innglassing.

Om fasadeendringer er søknadspliktige eller ikke, avhenger av en konkret vurdering av hvordan endringen vil virke inn på bygningens eksteriørkarakter (utseende).

På bevaringsverdige bygninger og andre bygninger med spesielle kvaliteter ved fasaden, vil mindre fasadeendringer ofte falle inn under søknadsplikten. På samme måte vil mindre fasadeendringer på del av et rekkehusanlegg eller en flermannsbolig, og i områder med ensartet utseende, som regel være søknadspliktige.

Hvilke fasadeendringer som kan unntas fra søknadsplikt vil derfor alltid avhenge av en konkret vurdering i hver enkelt sak. Ta kontakt med kommunen for en avklaring.

Du kan ikke starte med vesentlig fasadeendring før du har fått tillatelse av kommunen. Det er krav om ansvarlige foretak, både for å utforme søknaden og for å prosjektere og utføre selve tiltaket, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3 (lovdata.no).

I særlige tilfeller kan kommunen, etter søknad, gi deg personlig ansvarsrett. Det betyr at du gjennomfører tiltaket selv, som selvbygger. Du kan lese mer om reglene for selvbygger her (direktoratet for byggkvalitet).

Fasadeendringer kan anses som mindre dersom

  • endringene ikke medfører at bygningens eksteriørkarakter (utseende) endres.
  • bygningens fasade tilbakeføres slik den var opprinnelig (må kunne dokumenteres).
  • det gjelder oppussing eller vedlikehold 

Ta kontakt med kommunen for å avklare om endringen er mindre vesentlig. Er den det, trenger du normalt ikke sende inn søknad til kommunen.

Selv om en mindre fasadeendring er unntatt søknadsplikt, vil alle relevante byggtekniske krav gjelde.

Endringen må ikke komme i konflikt med retningslinjer i kommuneplanen eller reguleringsbestemmelser for din eiendom.

Du må videre være oppmerksom på om bygningen er regulert til bevaring eller er registrert som et kulturminne i kulturminneplanen for Søndre Land. Det kan også hende at bygningen din er registrert i et register over alle bygninger oppført før 1900 (SEFRAK). Dette vil kunne utløse krav om innhenting av uttalelser fra bygningsvernrådgiver/kulturminnemyndigheten.

Mindre fasadeendringer er unntatt fra krav om nabovarsling. Det kan imidlertid være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. Du kan da klargjøre at det ikke er nødvendig å sende inn melding/søknad, så sant tiltaket ikke medfører urimelig ulempe eller er til sjenanse.


Publisert: 22.01.2024 13.02.03
Sist endret: 22.01.2024 13.02