Grunn- og terrengarbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tiltak unntatt søknadsplikt

Dersom du ønsker å fylle ut eller planere terrenget på tomten din, uten at dette medfører vesentlige endringer, trenger du ikke sende melding eller søknad til plan- og bygningsmyndigheten i kommunen.

Du må være oppmerksom på at det er flere vilkår for unntaket fra søknadsplikt:

  • Tiltaket må oppfylle alle relevante byggtekniske krav, slik som hensynet til miljø, grunnforhold og sikkerhet. Du må blant annet sjekke ut om tiltaket berøres av fare for marin leire, ras og/eller flom.
  • Tiltaket må ikke føre til mer enn 3,0 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i områder med spredt bebyggelse.
  • Tiltaket må ikke føre til mer enn 1,5 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i sentrumsnære og tettbygde strøk.
  • Tiltaket må ikke føre til mer enn 0,5 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå på eiendom for rekke- eller kjedehus og lignende med tett bebyggelse.
  • Avstanden fra fyllingsfot til nabogrense må være minst 1,0 m.
  • Endringer i terrenget må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Du må undersøke om du eventuelt må søke om dispensasjon.
  • Du må forvisse deg om at det ikke er ledninger i grunnen. Gravemelding må sendes inn.

Dersom vilkårene er oppfylt, men utstrekningen (arealet) på tiltaket er stort, vil det likevel utløse søknadsplikt. Ta kontakt med kommunen for avklaring.

Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel for tiltak som er unntatt søknadsplikt, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. Du kan da klargjøre at det ikke er nødvendig å sende inn melding/søknad, så sant tiltaket ikke medfører urimelig ulempe eller er til sjenanse.

Dersom du har mistanke om at tiltaket kan berøre fredete kulturminner, eller du treffer på slike kulturminner når du gjennomfører tiltaket, må du kontakte kulturmyndighetene.

Du kan lese mer om grunn- og terrengarbeid unntatt søknadsplikt i

Tiltak som krever søknad

Du må søke om tillatelse for grunn- og terrengarbeider som ikke omfattes av fritaket. Dette gjelder når terrengendringen blir høyere enn det som er nevnt i vilkårene, hvis tiltaket kommer for nærme nabogrensen eller har en stor utstrekning/et stort areal. Legging av VA-anlegg og veibygging er ikke fritatt søknadsplikt.

Da må du engasjere ett eller flere ansvarlige foretak for søknad, prosjektering og utførelse av tiltaket, jf. pbl §§ 20-2 og 20-3 (lovdata).
Byggesaksavdelingen kan likevel frita fra ansvarsrett for mindre avanserte terrengarbeider. Dette blir en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.


Publisert: 22.01.2024 13.51.51
Sist endret: 23.01.2024 10.27