Dispensasjoner

Dispensasjoner

Definisjon

Alle eiendommer i Norge omfattes av en arealplan, enten gjennom en reguleringsplan eller områdeplaner/kommuneplan.Hvis du ønsker å gjøre noe annet på en eiendom enn det gjeldende arealplan legger opp til, kan du enten søke om dispensasjon eller søke om å endre reguleringsplanen.

Du må også søke dispensasjon hvis du skal gjøre fravik fra byggtekniske krav i eksisterende byggverk. 

Dispensasjon er unntaket

En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen tillatelse i en konkret sak til å bygge eller gjøre noe som ikke er i overensstemmelse med disse bestemmelsene. Dispensasjon kan være varig eller tidsbegrenset.

Dette følger av plan- og bygningsloven kapittel 19 (lovdata.no)

De vedtatte arealplanene har vært gjennom politiske prosesser med medvirkningsmuligheter for naboer, offentlige myndigheter og private organisasjoner som har interesse i planen. En vedtatt plan skal være forutsigbar, slik at man vet hva som gjelder innenfor området planen gjelder.Dispensasjoner er avvik fra arealplaner som vi bare unntaksvis skal tillate. 

Hva kan du søke dispensasjon fra? 

Du kan søke om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det kan for eksempel dispenseres fra arealplaner, byggeforbud i strandsonen, forskrifter og lokale vedtekter.

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven eller byggesaksforskriften (SAK10). Det er i praksis heller ikke særlig aktuelt å dispensere fra lovens krav til estetisk kvalitet i det som bygges, eller fra sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17).

Hva skal til for at du skal få dispensasjon?

Dispensasjon kan ikke gis dersom:

  • hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt
  • hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt
  • nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt.

I tillegg skal fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Dette følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 (lovdata.no).

Det er viktig å merke seg at det er du, som tiltakshaver/søker, som skal begrunne/legge fram grunnlaget for å gi dispensasjon.For å gi dispensasjon må fordelene ved en dispensasjon være klart større enn ulempene. I utgangspunktet er det fordeler og ulemper for de allmenne interessene som skal avveies.

Når du skal søke om dispensasjon bør du begrunne søknaden med forhold som er spesielle for din sak. Generelle argumenter som mange andre også kan komme med, vil normalt ikke bli tillagt særlig vekt. Det kan likevel være viktig at du redegjør også for disse. Har du argumenter som teller positivt for hensynet bak regelen du søker dispensasjon fra, vil det være til din fordel.

Argumenter som er knyttet til mer personlige forhold, slik som for eksempel behov for større plass, rent personlige forhold som sykdom eller lignende, eller at dispensasjonen er nødvendig som ledd i et arveoppgjør, har ofte ikke avgjørende vekt i dispensasjonsvurderingen. Slike hensyn kan bare i begrenset utstrekning tillegges vekt, ettersom arealbruk fastlegges i et livslangt perspektiv, mens eierforholdene på stedet vil kunne være skiftende.

Individuelle hensyn som sosialmedisinske, personlige eller sterke menneskelige hensyn kan noen ganger «tippe vektskåla» for dispensasjon der det ikke er andre forhold som taler tyngre mot en dispensasjon. Personlige ønsker om en bestemt utnyttelse av en eiendom kan i noen tilfeller være sammenfallende med de hensyn plan- og bygningslovningen er satt til å ivareta. Eksempler på dette er der dispensasjonen fører til at bygget eller uteoppholdsarealet får bedre funksjonalitet, eller der dispensasjonen vil gi bedre arkitektonisk kvalitet. 

Det vil derfor i hovedsak være samfunnsmessige hensyn av planfaglig karakter og arealmessig disponering som har vekt. Økonomiske og privatrettslige forhold skal i utgangspunktet ikke vurderes.

Hvordan kan du begrunne en dispensasjonssøknad?

Når du skal skrive begrunnelsen skal du: 

Vurdere om hensynet bak bestemmelsen du søker dispensasjon fra settes vesentlig til side. Er du i tvil om dette kan du kontakte byggesaksavdelingen for å få rådgivning.  
 
Skriv hva hensynet bak bestemmelsen er. Skriv så hvorfor du mener at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter dette hensynet. Om det du skal bygge/gjøre er av betydning for noen av de hensynene som er omtalt i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse (§ 1-1) (lovdata.no), kommenterer du dette.  

Vurdere om nasjonale eller regionale interesser berøres av tiltaket.  
Dette er spesielt hensynet til helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Beskrive hvorfor fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Det kan du gjøre på følgende måte; 
 
Skriv hva som er ulempene med det du skal bygge/gjøre. Det kan for eksempel være ulemper for allmennheten, naboer, for det hensynet bestemmelsen er ment å ivareta. 

Skriv deretter hva som er fordelene med dispensasjonen.  
 
Vurder fordeler og ulemper opp mot hverandre, og begrunn hvorfor du mener fordelene er klart større enn ulempene.  

På denne måten veier du de ulike interessene i saken opp mot hverandre, for til slutt å konkludere med om vilkårene for å gi dispensasjon er til stede. (Konkluderer du med at de ikke er til stede sender du ikke søknaden til kommunen.)

Slik søker du dispensasjon

Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre er betinget av dispensasjon, må det søkes særskilt om dette. Du kan velge om du vil søke dispensasjon isolert sett,  
for senere å omsøke selve tiltaket, eller om du vil søke dispensasjon samtidig som du omsøker selve tiltaket. 

Søknad om dispensasjon skal være skriftlig og skal inneholde:

  • En kort beskrivelse av tiltaket og hva det søkes dispensasjon i fra.
  • En redegjørelse for hvilke fordeler og ulemper som taler for/mot dispensasjon.
  • Situasjonskart/Kartutsnitt - som ikke skal være eldre enn 1 år. Dette må være målsatt.
  • Hvis dispensasjonen gjelder bygninger skal du legge ved plan-, snitt- og fasadetegninger med terrenglinjer i målestokk 1:100. Tegningene må være målsatte.  

Dispensasjoner skal nabovarsles.  

Begrunnelsen for søknad om dispensasjon skal legges ved nabovarselet, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-1 (lovdata.no). 

Dersom dispensasjonen berører saksområder til fylkeskommune eller andre statlige myndigheter (sektormyndigheter), skal saken sendes på høring, jf. pbl. § 19-1 (lovdata.no) (f.eks. om tiltaket berører LNF-områder, strandsonen og langs vassdrag). Dette vil kommunen sørge for.


Publisert: 22.01.2024 12.03
Sist endret: 22.01.2024 12.24

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?