Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppføring og riving av enebolig, rekkehus, fritidsbolig og andre ordinære boligtyper er omfattet av byggesaksbestemmelsene og krever tillatelse før arbeidene kan starte. Du kan ikke søke på egen hånd, men må bruke fagfolk. Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må søke for deg. Prosjektering og utførelse skal gjøres av fagfolk som du selv engasjerer og inngår avtaler med. 

Dette er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 20-1, 20-2 og 20-3 (lovdata.no)

Det er noen viktige ting å tenke på når du skal planlegge bygging av fritidsbolig

For generelle krav for din eiendom viser vi til egen beskrivelse av «Hva gjelder for din eiendom». 

Byggetomten: 

Et godt råd er å finne tomten først, før du bestemmer hvilken type hytte du ønsker å bygge.

Grunnforhold, tilpasning til terreng, størrelse på tomten, avkjøring, avstand til naboer, estetikk og tilkobling til vann og avløp er forhold som du må ta hensyn til før du velger hyttetype og starter planlegging av selve byggeprosjektet.  

Estetikk:  

Plan– og bygningsloven fastslår i § 29-2 at alle tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. 

Dette kan være møneretning på hytta, fargevalg, tilpasning til byggestil i området og terrengplassering i forhold til naboene, hensyn til uteoppholdsareal og solinnfall.   

Atkomst: 

Atkomst til hytteeiendommen skal vurderes i forhold til hvor bratt det vil være i forhold til vegen, og derav sikre en trygg påkjøring ut på vegen. Avkjørsel skal så langt som mulig ligge 90 grader på adkomstvegen, og det skal være plass til å snu på egen eiendom.

Det er krav om minst 2 oppstillingsplasser til biler, enten på gårdsplass eller i garasje. Nytt er også krav om tilrettelegging av kabler til lading av El- bil når gårdsplass etableres.

Det må også tas hensyn til avstand til veg for å sikre plass til snøbrøyting og vedlikehold av veg og grøfter.

Tilkobling til kommunalt vann og avløp: 

Slik tilkobling skal avklares i byggesøknaden mot teknisk drift i kommunen. De kan anvise hvor inntak skal hentes fra. Det skal legges ved kart over grøftetrasè og gravemelding skal innhentes. Rørlegger skal levere sanitærmelding til teknisk drift samt si fra når anlegget er ferdigstilt og vil bli tatt i bruk.

Det tilkommer en engangs påkoblingsavgift for tilkoblingen av vann og avløp.  
 
Privat vann og avløpsanlegg: 

Er det ikke tilgang til kommunalt VA-anlegg kan det etableres et privat anlegg.

Hvis hytta skal ha innlagt vann er det også krav om godkjent avløpsanlegg.

Det skal søkes tillatelse til dette i egen sak. I søknaden skal det også søkes utslippstillatelse for private anlegg. 

Selvbygger

Det finnes imidlertid ett unntak fra hovedregelen. Stortinget har fastslått at det er lov å være selvbygger av bygninger på egen eiendom.  
Kommunen kan godkjenne en person som selvbygger av egen enebolig eller fritidsbolig, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. 

Ansvarsrett kan gis for funksjonene søker, prosjekterende og utførende for fagområder i tiltaksklasse.

Les mer om selvbygger i byggesaksforskriten (SAK10) § 6-8 (dibk)

 


Publisert: 22.01.2024 13.09.43
Sist endret: 23.01.2024 10.07