Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknadsplikt

Dersom du skal rive en bygning, en konstruksjon eller et anlegg, vil dette normalt kreve en søknad. Søknaden skal utarbeides av en ansvarlig søker og inneholde alle relevante opplysninger om tiltaket. Tiltaket skal prosjekteres og utføres av ansvarlige foretak. Tiltaket skal godkjennes av kommunen.

Dette er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 20-1 bokstav e, 20-2 og 20-3 (lovdata).

Mindre tiltak kan du som tiltakshaver selv stå ansvarlig for.

Les mer i pbl. § 20-4 (lovdata).

Slike tiltak er nærmere beskrevet i byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1 (dibk).

Merk at det ved riving (og rehabilitering) av bygninger over 100 m2 skal utarbeides avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse. Avfallshåndtering skal følge minimumskravene i TEK17 § 9-6 (dibk).

Unntatt søknadsplikt

Du trenger ikke å søke dersom du skal rive en mindre frittliggende bygning. Unntaket forutsetter at følgende vilkår er oppfylt:

  • Bygningen må ikke være benyttet til beboelse
  • Verken bebygd areal eller bruksareal må være over 50 m2

Du kan også rive en ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde uten å søke.

Du kan lese mer om ikke-søknadspliktige tiltak i SAK10 § 4-1 (dibk).

Generelt for riving

Det er en forutsetning at all riving eller fjerning ikke er i strid med bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen, herunder planbestemmelser. Du må forsikre deg om at ikke bygget er satt opp før år 1900 eller er registrert i kulturminneplanen for Søndre Land. Sjekk med saksbehandler i kommunen!

Søkeren skal varsle dem som har pengeheftelser i eiendommen. Dersom gate eller veggrunn må sperres eller graves opp i forbindelse med riving, må søkeren innhente samtykke til dette fra Søndre Land kommune og/eller politiet. Søkeren må også sørge for å gi beskjed til berørte eiere av kabler, ledninger og rør, slik at forsvarlig sikring, stenging eller fjerning av disse kan gjøres.

Ulemper for omgivelsene

I rivefasen påvirkes ofte omgivelsene negativt i forhold til støy, vibrasjoner, støv, anleggstrafikk osv. Det er viktig at disse ulempene reduseres til et minimum.


Publisert: 22.01.2024 14.08.24
Sist endret: 23.01.2024 10.44