Driftsbygninger i landbruket

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


En driftsbygning er en bygning som er nødvendig i forbindelse med driften av en landbrukseiendom. Dette kan være bygninger for jordbruk, skogsdrift, husdyrbruk, lager-/redskapshus, hagebruk, gartneri eller pelsdyravl. Det er bruken av bygningen som er avgjørende sjekk dette med kommunen. 

Lovverket skiller mellom alminnelige driftsbygninger og andre større driftsbygninger.  

Alminnelige driftsbygninger omfatter: 

  • oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA)  

  • tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal, inkludert tilbygget, ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA) 

Du kan selv søke om og stå ansvarlig for å bygge alminnelige driftsbygninger, jf.plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-4 (lovdata.no) 

Større driftsbygninger omfatter: 

  • driftsbygninger som overstiger arealene for alminnelige driftsbygninger 

  • bygninger for dyrehold utenom landbruket, f.eks. ridehall. 

Større driftsbygninger kan du ikke søke om selv. Her vil det være krav om ansvarlige foretak, både for å utforme søknaden og for å prosjektere og utføre selve tiltaket, jf. pbl. § 20-3 (lovdata.no) 

Bruksendring av driftsbygninger 

Noen ganger er det nødvendig å endre bruken av et landbruksbygg. Dette kan være for å sikre og vedlikeholde bygget, eller for å utnytte bygget til annen driftsmessig bruk.  

Du må søke om en bruksendring, før du endrer bruken av bygget. Se mer informasjon om bruksendringer og søknadsplikt her.

I tillegg vil en endring til annen virksomhet enn landbruk, f.eks. selskapslokale, kreve at du søker om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser.  

Bruksendringen må kunne forsvares ut ifra landbruksvirksomheten på eiendommen. Ved vurdering av bruksendring skal det legges vekt på følgende momenter: 

  • type virksomhet

  • bygningenes egnethet til ønsket bruk 

  • trafikkmessige forhold, parkeringsdekning og annen offentlig infrastruktur 

  • bevaring/vedlikehold av bygningsmassen 

  • utearealer/helhetlig kulturlandskap 

  • lokalisering 


Publisert: 22.01.2024 12.47.38
Sist endret: 23.01.2024 10.01