Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Har du en eiendom og har planer om å sette opp gjerde? Da må dette skje i henhold til forskrifter gitt i reguleringsplan for området, hvis dette finnes, eller i tråd med kommuneplanens arealdel.

I mange områder er det forbud mot oppsetting av gjerde av hensyn til dyras ferdsel, og fordi man ønsker det skal være mulig for allmennheten å ferdes fritt i området. Andre områder har tatt inn bestemmelser om gjerder i planbestemmelsene i reguleringsplanen.

Områder som er regulert gjennom kommuneplanens arealdel har en egen bestemmelse om gjerder, men denne gjelder kun i beiteintensive områder, der hvor det i praksis går mye sauer og storfe om sommeren.

Her heter det:

Retningslinje for inngjerding:

Inngjerding av hytter er ikke tillatt. I områder med intensivt beitebruk kan det gis tillatelse til inngjerding av inntil 300 kvm i direkte tilknytning til hytta (eiendommen). Der det inngås avtaler med beiterettighetshavere eller sameier kan det tillates inngjerding av større arealer, dette skal avklares i reguleringsplanen. Ved inngjerding skal hensynet til fri ferdsel, sikring av hevdvunne ferdselsårer, samt beitebruk tillegges vekt. Ved inngjerding skal det tas estetiske hensyn og det skal tilstrebes lik utforming innenfor samme hyttefelt. Gjerde skal være 1,1 m høyt og tett nok til at bufe ikke kommer innenfor.

Der tiltaket ikke er avklart i reguleringsplan kan det søkes om inntil 300 kvm inngjerding.

Vedlikeholdsplikt

Når du har satt opp et gjerde må du huske å se etter det gjennom året, og sørge for at det til enhver tid er i god stand. Ødelagte gjerder kan være til stor skade for dyr som ferdes i området.

Elektriske gjerder MÅ ha daglig tilsyn, ha daglig strøm og SKAL derfor IKKE brukes der det ikke er daglig tilstedeværelse. Dyr har satt seg fast i slike gjerder, og mange har endt livet der.

Søknadsplikt for gjerder

Hvis oppsetting av gjerde gjøres i tråd med bestemmelser i reguleringsplan/kommuneplan er de i utgangspunktet ikke søknadspliktige så lenge det ikke gjelder gjerde mot vei.

Byggesaksforskriften har en unntaksbestemmelse i § 4-1 bokstav f punkt 3 også for søknadsplikten her. Man kan sette opp gjerde mot vei med inntil 1,5 meters høyde så lenge det ikke hindrer frisikten i utkjørselen til veien. Hvis gjerdet skal være høyere enn 1,5 meter vil det være søknadspliktig.

Publisert: 22.01.2024 13.39.48
Sist endret: 23.01.2024 10.14