Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Mindre forstøtningsmurer unntatt søknadsplikt

Dersom du ønsker å sette opp en mindre forstøtningsmur på tomten din, trenger du ikke å sende søknad til plan- og bygningsmyndigheten i kommunen.

Du må være oppmerksom på at det er flere vilkår for unntaket fra søknadsplikt:
  • Dersom muren er inntil 1,0 m høy, må den ligge minst 1,0 m fra nabogrensen.
  • Dersom muren er inntil 1,5 m høy, må den ligge minst 4,0 meter fra nabogrensen.
  • Er muren høyere 1,5 m, må du søke om tillatelse.
  • Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
  • Muren må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Du må undersøke om det er behov for å søke om dispensasjon.
  • Du må forvisse deg om at det ikke går ledninger i grunnen. Er det behov for graving må du sende inn gravemelding.

Informasjon om gravemelding finner du her.

Er du i tvil, ta kontakt med kommunen for avklaring.

Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. Du kan da klargjøre at det ikke er nødvendig å sende inn melding/søknad, så sant tiltaket ikke medfører urimelig ulempe eller er til sjenanse.

Du kan lese mer om mindre forstøtningsmurer unntatt søknadsplikt her:

Plan- og bygningsloven § 20-2 (lovdata)
Plan- og bygningsloven § 20-5 (lovdata)
Byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav f nr. 6 (dibk).

Støttemurer som er lavere enn 0,5 meter regnes ikke som en konstruksjon og kan i de fleste tilfeller bygges helt inntil nabogrensen uten søknad.

Forstøtningsmurer som krever søknad

Du må søke om tillatelse dersom forstøtningsmuren ikke er omfattet av fritaket. Dette gjelder nå muren blir høyere eller kommer nærmere nabogrensen enn vilkårene for fritak. Murer langs veg, gangveg eller fortau må normalt søkes om.

Da må du engasjere ett eller flere ansvarlige foretak for søknad, prosjektering og utførelse av tiltaket (jf. pbl §§ 20-2 og 20-3).

Avstand til nabogrense
Kommunen kan i enkelte tilfeller godkjenne forstøtningsmurer nærmere nabogrensen enn avstandskravet. Dette forutsetter at det er enighet mellom deg og naboen om plassering av muren. Naboen må da gi et skriftlig samtykke til plasseringen, som skal sendes inn sammen med byggesaken.

Hvor nærme en mur kan plasseres må vurderes i hver enkelt sak, basert på høyde, utstrekning og eventuelle ulemper for naboeiendommen. Det er også et vilkår at muren er frittliggende, altså at den ikke henger sammen med andre konstruksjoner.

Sikring mot fall

Har muren din høyde over 0,5 m, må du sikre den mot fall, jf. byggteknisk forskrift (TEK17) § 12-5. Det er du som tiltakshaver som er ansvarlig for at det sikres, selv når eiendommen din ligger lavere enn naboeiendommen.

Se byggteknisk forskrift (TEK17) § 12-5.

Publisert: 23.01.2024 08.38.59
Sist endret: 23.01.2024 08.53