Avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Avløp 

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg. Avløpsvannet renses i henhold til statlige krav og lokale mål.

Målsettinger:
  • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
  • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser.
  • Drifte og vedlikeholde renseanlegget på en slik måte at man oppnår en optimal rensing og slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter fra myndighetene.
Dine plikter:

Som abonnent til kommunens avløpsnett har du plikt til å:

  • Etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett.
  • Utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering.
  • Ikke kaste avfall i toalett eller avløp. Spesielt våtservietter, engangsmopper, Q-tips og lignende.

Problemer med avløp

Hvis avløpsvann flommer opp i kjeller og sluk, kan det skyldes tette rør. Kontakt rørlegger, så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger.

Hvis problemet skyldes ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning, kan rørleggeren eller et septikfirma stake eller spyle dem opp.

Hvis problemet skyldes at kommunens hovedledning er tett, kan du kontakte teknisk drift

Full slamavskiller?

Hvis du har slamavskiller eller minirenseanlegg, kan årsaken til problemene være at tanken er full. Les mer om tømming av slam lenger ned på siden.

Erstatning for skade

Meld alltid fra om eventuelle skader til forsikringsselskapet ditt, uansett hva årsaken til skadene er.

Husk dovett og fettvett!

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rottene. 

Sjekk ut dovett.no og fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

 

Avfallskverner

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken.

Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften § 15A-4.

Forbudet gjelder også om du har et privat avløpsanlegg.

Hva skjer med avløpsvannet?

Avløpsvannet fraktes i rør via pumpestasjoner frem til avløpsrenseanlegg. Det er totalt 7 avløpsrenseanlegg i kommunen, disse er listet opp i menyen under, med beskrivelse av det enkelte anlegg.

Hov renseanlegg

  

Historikk

Renseanlegget ble etablert i 1976.   Oppgradert i 1987. Rehabilitert i 2007.

Utslippssted

Randsfjorden

Type renseanlegg

Biologisk/kjemisk, etterfelling

Hydraulisk kapasitet

3.600 pe

Hydraulisk belastning

2.813 pe

Antall pe tilknyttet

2.408

Pumpestasjoner

Fryal, Holmen mølle, Berthas bakeri,   Nymoen

 

 

Fluberg renseanlegg

Historikk

Renseanlegget ble etablert i 1983.   Rehabilitert i 2004.

Utslippssted

Randsfjorden

Type renseanlegg

Biologisk/kjemisk, etterfelling

Hydraulisk kapasitet

650 pe

Hydraulisk belastning

185 pe

Antall pe tilknyttet

203

Pumpestasjoner

Ingen

 

 

Odnes renseanlegg

Historikk

Renseanlegget ble etablert i 1981.   Rehabilitert i 2003.

Utslippssted

Randsfjorden

Type renseanlegg

Biologisk/kjemisk, etterfelling

Hydraulisk kapasitet

650 pe

Hydraulisk belastning

390 pe

Antall pe tilknyttet

417

Pumpestasjoner

Brua, Sagvika, Bjørnen, Land sag,   Nordeng, Sagbakken, Tippen på Land sag, Odnes Mat, Kvernmoen/Sørmoen 1,   Kvernmoen/Sørmoen 2,

 

 

Grime renseanlegg

 

Historikk

Renseanlegget ble etablert i 1986.  

Utslippssted

Randsfjorden

Type renseanlegg

Biologisk/kjemisk, etterfelling

Hydraulisk kapasitet

350 pe

Hydraulisk belastning

160 pe

Antall pe tilknyttet

212

Pumpestasjoner

Ingen, men en ventilstasjon   (Nordenga)

 

 

Landås renseanlegg

Historikk

Renseanlegget ble etablert i 1994.   Biorotor byttet i 2008.

Utslippssted

Landåsvatnet

Type renseanlegg

Biologisk/kjemisk, etterfelling

Hydraulisk kapasitet

400 pe

Hydraulisk belastning

134 pe

Antall pe tilknyttet

147

Pumpestasjoner

Landåsen P1, Landåsen P2

 

 

Trevatn renseanlegg

Historikk

Renseanlegget ble etablert i 1983.   Biorotor ble skiftet i 1996.

Utslippssted

Trevatnet

Type renseanlegg

Biologisk/kjemisk, etterfelling

Hydraulisk kapasitet

500 pe

Hydraulisk belastning

355 pe (herav 120 pe i V. Toten)

Antall pe tilknyttet

240

Pumpestasjoner

Ingen

 

 

Sollia renseanlegg

Historikk

Renseanlegget ble etablert i 1994.   Rehabilitering utført i 2011

Utslippssted

Bekk

Type renseanlegg

Biologisk/kjemisk, etterfelling

Hydraulisk kapasitet

75 pe

Hydraulisk belastning

45 pe

Antall pe tilknyttet

28

Pumpestasjoner

Ingen

 

 

Private avløpsanlegg

Det er pr 2018 ca 1600 private avløpsanlegg i kommunen.

Det er eier av eiendommen som avløpsanlegget først er laget for, som har ansvar for drift og vedlikehold. Det er da eier som er ansvarlig for at avløpsanlegget fungerer etter dagens krav for å unngå forurensning. Dette følger av Forurensningsforskriften kapittel 12.

Kommunen er tilsynsmyndighet og kan pålegge eier utbedring av anlegget i med hjemmel i Forurensningsloven, eller tilknytning til offentlig nett i henhold til plan og bygningsloven kapittel 27.

Tilkobling til kommunalt ledningsnett

En stor fordel ved en slik tilkobling, er at du slipper drift og vedlikehold av eget renseanlegg.

Løsninger for tilkobling:
  • Tilkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning.
  • Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning.
  • Tilkobling av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger.
Slik gjør du for å koble deg til:

Kontakt fagkyndig rørlegger/entreprenør. I tillegg til å stå for arbeidene, vil de kunne stå for nødvendige søknader om tillatelse hos kommunen.

For tilkobling til kommunal avløpsledning kreves grave og sanitærmelding. Skjemaer finner du her: Skjemaer

Oppgradering eller bygging av nytt avløpsanlegg

Noen eiendommer vil få beskjed om å oppgradere eller bygge nytt avløpsanlegg.

Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale grunnforhold. Se mer om ulike renseløsninger på avlop.no. Kostnader for etablering og drift av anleggene varierer.

Valg av avløpsløsning skal gjøres i samråd med fagkyndig foretak.

Før du kan etablere nytt eller oppgradere private avløpsanlegg må det leveres:

For behandling av søknad betales saksbehandlingsgebyr.

Samarbeid med naboen kan lønne seg

I noen tilfeller kan du spare penger på å gå sammen med naboer om et felles renseanlegg. Det kan også gi bedre renseresultater, da dere får større mulighet for å plassere renseanlegget der det egner seg best.

Du kan også gå sammen med naboer om å bygge felles avløpsledning for å koble dere til offentlig ledning. Dette kan ofte bli billigere enn at hver enkelt eiendom oppgraderer renseanlegget sitt.

Drift, vedlikehold og kontroll av private avløpsanlegg

For minirenseanlegg der det er krav om drifts- og vedlikeholdsavtale, skal årsrapport sendes kommunen innen 1. februar hvert år. Det er firmaet/anleggsleverandøren du har avtale med, som står for årsrapporteringen. Krav til drift, vedlikehold og kontroll finner du i forurensningsforskriften kapittel 12 og kapittel 13 og/eller utslippstillatelse for din eiendom

Tømming av slamavskiller

Eiendommer med privat avløpsanlegg omfattes av kommunens ordning for pålagt tømming. Kommunen har pr i dag avtale med Brødrene Grønnerud AS. De har ansvaret for utarbeidelse av tømmeplan og tømming av slamavskillere. Eiere av mindre avløpsanlegg må sørge for at anlegget er tilgjengelig for tømming ved den tid tømming er varslet. 

Dersom det oppstår problemer med avløpsanlegget, bestiller abonnenten ekstra tømming selv fra Brødrene Grønnerud.

Bestilling av ekstratømminger for slamavskillere og septiktanker:
Dette bestilles hos Brd Grønnerud via bestillingsportalen: https://slamsuging.gronnerud.no/
De som ønsker å ringe kan gjøre dette på 977 87 870.

Søndre Land kommune har pr i dag ingen etablerte tømmestasjoner for bobiler og båter. Det er imidlertid igangsatt et arbeide med utredning av løsningsforslag for både bobiler og småbåter.

Vann- og avløpsgebyrer

Det henvises til egen oversikt over alle kommunale eiendomsgebyrer. Kommunale eiendomsgebyrer

Overvannshåndtering

Her finner du mere informasjon om hvordan overvann skal håndteres på egen eiendom. Overvannshåndtering

Aktuelle lover og regelverk

Forurensningsforskriften

Plan og bygningsloven

 

 


Publisert: 29.09.2016 14.30.41
Sist endret: 16.10.2023 15.01