Flom og overvann

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Flom og oversvømmelse

Grunneier har ansvaret for sikring av egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag. Dette gjelder også for erosjon og utrasing.

For å avgrense skadene på egen eiendom ved store nedbørsmengder, bør du spesielt sørge for at takrennene er åpne og at det ikke ligger kvist eller løv som sperrer for vann i avløp og mindre bekker. Mer om skadebegrensning finner du på sikkerhverdag.no

Følg med på flomvarsel for ditt område på varsom.no og meldinger om ekstremvær på NVE.no

Drenering og overvann

Grunneier har selv ansvaret for håndtering av takvann, dreneringsvann og overvann på egen eiendom. Tilknytning til kommunale overvannsledninger krever tillatelse. Overvann skal ikke under noen omstendighet tilknyttes kloakkledningene.

Skredfare i bratt terreng

Faresonekartlegging i Søndre Land - Skred i bratt terreng

Det er utført i regi av NVE kartlegging av reell fare (faresonekartlegging) for skred i 9 utvalgte områder i kommunen. Dette er områder som ligger innenfor aktsomhetsområdene for snøskred, steinsprang/steinskred, jord- og flomskred. (Aktsomhetsområdene i kommunen for de ulike skredtypene er tilgjengelig i kartinnsynet).
Kvikkleireskred og flom i vassdrag er ikke vurdert. Det er valgt ut områder med mye bebyggelse, det vil derfor ligge mange spredte eiendommer i aktsomhetsområder som ikke er vurdert i foreliggende rapport.

I forhold til andre kommuner kommer Søndre Land relativt godt ut etter denne kartleggingen, vi har imidlertid likevel en del utfordringer i noen områder når det gjelder steinsprang/steinskred og jord- og flomskred. Jord- og flomskred er de skredtypene som utgjør største fare for eksisterende bebyggelse. Det pekes på at faresonene forutsetter at det tas vare på vegetasjon/skog som er med på å binde jord og redusere fare for erosjon, skog vil også dempe skader ved steinsprang om ikke blokkene er for store.

Faresonekartene er inndelt i 3 klasser etter sannsynlighet for skred og er utarbeidet i henhold til sikkerhetskravene i TEK 17. Rød sone er 100-års skred, orange sone er 1000 års skred og gul sone er 5000 års skred. Om bygninger ønskes plassert innenfor områder med større skredfare enn TEK17 tillater, må det gjøres sikringstiltak. I tillegg til hjelp ved byggesaksbehandling vil faresonekartene inngå i arealplanlegging. Konkret vil det innebære at skoler/barnehager ikke plasseres i gul sone, mens boliger kan tillates. Kun garasjer og andre bygninger uten personopphold kan tillates i orange sone, mens i rød sone vil ikke bebyggelse tillates. Ved neste rullering av kommuneplanen vil faresonene innarbeides som hensynssoner.
Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak. Kommunen har ingen juridisk plikt til å sikre eksisterende bebyggelse, men har et ansvar for den lokale beredskapen i medhold av sivilbeskyttelsesloven.

Rapporten kan lastes ned fra NVEs nettsted:

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oppland/sondre-land-kommune/

 


Publisert: 04.11.2016 13.31.44
Sist endret: 04.06.2019 13.51