Søndre Land 2035

SØNDRE LAND 2035 – TEMASIDE OM UTVIKLINGSARBEID I SØNDRE LAND KOMMUNE

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplanens samfunnsdel - medvirkningsprosessen

Hvordan skal søndre Land utvikle seg fram mot 2035? Det er spørsmålet når kommunen nå skal revidere kommuneplanens samfunnsdel. For å kunne besvare spørsmålet trenger vi innspill fra alle som har tanker om framtida for Søndre Land. Dette nettstedet skal være et digitalt kontaktpunkt mellom kommunen og innbyggerne.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnete styringsdokument og inneholder mål og strategier for utviklingen i Søndre Land. Planen for perioden 2022 – 2035 skal vedtas av kommunestyret første halvår 2022.

Her legger vi ut informasjon om kommuneplanprosessen, pågående og planlagte medvirkningsaktiviteter og aktuelle utviklingsprosjekter i kommunen

Vi oppfordrer innbyggerne til å bruke nettsiden til å komme med innspill og stille spørsmål.

 

Hvordan kan du medvirke?

Fra midten av august til slutten av oktober blir det gjennomført ulike aktiviteter hvor innbyggerne i Søndre Land får mulighet til å gi innspill til kommuneplanen.

Digital medvirkning
Digitale innspill til kommuneplanens samfunnsdel kan gis ved å fylle ut dette skjemaet:

 

Gjestebud
Vi oppfordrer til å gjennomføre gjestebud. Inviter naboer, slektninger, kollegaer, foreningsmedlemmer eller andre til en samtale om framtida for Søndre Land. Tema for gjestebudet kan ta utgangspunkt i noen av spørsmålene under overskriften «hva ønsker vi synspunkter på». Ta kontakt med kommunen hvis du ønsker å vite mer om gjennomføring av gjestebud.


Dialogmøter
Høsten 2021 skal det, hvis smittesituasjonen tillater det, arrangeres to åpne dialogmøter om kommuneplanen. Temaene vil være henholdsvis økonomisk bærekraft/næringsutvikling og sosial bærekraft. På møtene vil det bli noen korte innledninger om det som skjer i kommunen innenfor det aktuelle bærekrafttemaet, og deretter diskusjoner i grupper og plenum om innspill til kommuneplanarbeidet.

Hva ønsker vi synspunkter på?
Vi ønsker synspunkter og konkrete forslag på hvordan kommunen og befolkningen sammen kan skape det gode liv og bærekraftige lokalsamfunn i Søndre Land.

 • Hva er dine tanker om framtida for Søndre Land kommune fram mot 2035?
 • Hva skal være Søndre Land kommunes langsiktige visjon og mål?
 • Hva er de største styrkene og utfordringene i Søndre Land når det gjelder å skape et bærekraftig lokalsamfunn?
 • Hvilke områder bør det satses på for å forsterke det som er bra og snu en negativ utvikling?
 • Hvilke næringer skal det satses på for å gi grunnlag for arbeidsplasser og bærekraftig verdiskaping?

Fullt hus og høyt engasjement på utviklingsverksted

Det første av to åpne møter om utviklingen i Søndre Land mot 2035 ble gjennomført 7. oktober. I overkant av 50 personer hadde funnet veien til Sølve sine lokaler denne høstkvelden.

Les mer HER

Søndre Land i møte med framtida

Forprosjektet «Søndre Land i møte med framtida» ble gjennomført våren 2019. Det som kom fram gjennom dette prosjektet, danner nå et viktig grunnlag for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Begrepene bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet var sentrale i utredningene fra Telemarksforsking. For å sikre en stabil befolkningsutvikling i kommunen må begge disse attraktivitetselementene være til stede. Bostedsattraktivitet handler om et godt og tilpasset boligtilbud, gode rekreasjons- og fritidstilbud, god infrastruktur og kommunikasjonstilbud og gode kommunale tjenester. Næringsattraktivitet handler blant annet om rammebetingelsene for næringslivet, og et mangfoldig tilbud av arbeidsplasser.

Attraktivitetshuset gir et godt bilde på hva som må være til stede i et bo- og næringsattraktivt lokalsamfunn:

Mer informasjon om prosjektet Søndre land i møte med framtida er tilgjengelig i disse to rapportene fra Telemarksforsking:

 

Gjestebud 2019

Under ett av utviklingsverkstedene som ble gjennomført som en del av forprosjektet til Søndre Land i møte med framtida, ble deltakerne oppfordret til å arrangere gjestebud. Flere tok imot invitasjonen.

Administrasjonen i kommunen utformet følgende spørsmål til deltakerne i gjestebudet:

 • På en skala fra 1 til 10 (10 er best); hvor godt trives dere i Søndre Land?
 • Diskuter dere fram til minst 3 ting ved Søndre Land som dere setter stor pris på, og som dere mener det er viktig å ta vare på i framtida. Det kan både være ting vi er gode på, goder dere har eller andre konkrete ting i omgivelsene som er viktige.
 • Diskuter dere fram til minst 3 ting ved Søndre Land som dere mener det er viktig å forandre på.
 • Hva kan dere selv gjøre for å ta vare på og forandre ting i lokalsamfunnet?

Svarene vi fikk inn viste at deltakerne i gjestebudene trives svært godt i Søndre Land. Scoren lå i området 7 – 9.

Størst pris setter deltakerne på naturen, turstiene, kulturtilbudet, god helsehjelp, godt omsorgstilbud og en god skole.

Flere av gruppene var opptatt av at det framover lages nye møteplasser i kommunen, steder hvor innbyggere og tilreisende kan møtes på tvers av generasjoner. En leke- og aktivitetsplass i Hov sentrum var flere opptatt av. Utvikling av de mange fine friområdene ved fjorden var også et tema som gikk igjen.

Aktivitetstilbudet og de kommunale tjenestene må bli mer åpne og tilgjengelige. Barnehagene bør få lengre åpningstid, ungdommens hus må ha åpent hver dag og biblioteket må være åpent på lørdager.

Større mangfold i tilbudet av boliger ble pekt på som et viktig tema i utviklingen i kommunen. Det må bli flere sentrumsnære leiligheter med mulighet for «Leie for eie».

En av gruppene hadde forslag til en ny visjon for kommunen: «Norges blideste barn»

Gruppene ga tilbakemelding om at gjestebudet var en flott møteform. I tillegg til å gi innspill til kommunen, ga det mulighet for at folk som ikke så ofte møtes kan samles uformelt rundt et hyggelig bord og dele opplevelser og tanker om livet i Søndre Land.

 

Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel

Ved oppstart av kommunale planprosesser skal det utarbeides et planprogram. Her finner du planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av kommunestyret i juni 2020:

Planprogram kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi 2020 – 2023

 

Skolene setter fokus på klima og miljø

Våren 2021 gjennomførte vi i nært samarbeid med Dokkadeltaet våtmarkssenter og Dokka VGS, bioøkonomi og biologi KLIMA-toppmøtet for Søndre Land ungdomsskole og klimaverksted for 5. – 7. trinn på alle kommunens skoler. Ønsket om å samle alle elevene på ungdomsskoletrinnet med elevrepresentanter fra 5. – 7. trinn, ble dessverre umulig pga korona-epidemien.

Et alternativt opplegg ble utviklet og presentert ved hjelp av Teams: En 30 minutter introduksjon ble presentert for elevene, hvor det lokale næringslivet i Søndre Land og elevene på Dokka VGS hadde lagd små filmer om hvordan de jobbet med bærekraftig klima og miljø.
Og i skoleårets siste uker i juni kunne vi gjennomføre fysiske møter med alle elevene i 8.- 10. trinn.

5.- 7. trinn fikk en forenklet introduksjon på teams utarbeidet og gjennomført av Dokkadeltaet våtmarkssenter. Videre fikk de verkstedmateriell hvor oppgaver kunne besvares med tegning, tekst, bilde, film.

Årets 10. trinn ble samlet på våtmarkssenteret i Odnes til en dag med gruppearbeid og fokus på klima og miljø. Noe av tilbakemeldingene var: ”Vi trenger mer informasjon for å vite hva vi kan gjøre”.

 

Kommunestyremøte om mål for utviklingen i kommunen

Første februar 2021 gjennomførte kommunestyret en gruppediskusjon med mål og «X-faktorer» som tema. Her er en oppsummering av gruppearbeidet:

 

Kommunestyremøte om bærekraft
I møte 10. mai 2021 satte kommunestyret fokus på temaet bærekraftig samfunnsplanlegging. Her er oppsummeringen av gruppediskusjonen:

 

Utviklingsprosjekter

Her er lenker til informasjon om pågående prosjekter knyttet til samfunnsutvikling:

 

Tall og fakta

Her er et dokument hvor det er samlet noe demografi-, nærings-, og sysselsettingsstatistikk for Søndre Land:

 

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er å utvikle verden til et bedre sted for alle mennesker nå uten å ødelegge for de som kommer senere. FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å sikre en bærekraftig utvikling. Målene er sammenfattet i de tre områdene

 • Sosial bærekraft
 • Økonomisk bærekraft
 • klima og miljømessig bærekraft

Kommuneplanens samfunnsdel skal vise hvordan bærekraftsmålene skal følges opp i Søndre Land fram mot 2035.
Her er en opplisting av kommunale plantemaer fordelt på de enkelte bærekraftselementene.

Sosial bærekraft

 • Helse
 • Oppvekstvilkår
 • Utjevning av sosiale forskjeller
 • Omsorg
 • Utdanning
 • Kultur- og fritidstilbud

Økonomisk bærekraft

 • Befolkningsutvikling, boattraktivitet og stedsidentitet
 • Arbeidsplasser og næringsliv
 • Bærekraftig forvaltning av kommunens økonomiske ressurser og eiendommer

Bærekraftig klima og miljø

 • Areal og naturforvaltning
 • Klimatilpasning
 • Bærekraftig energibruk
 • Reduksjon av klimagasser

 

Her er en film som gir en fin innføring i temaet bærekraftig utvikling.


Publisert: 08.09.2021 09.29.31
Sist endret: 19.10.2021 12.22