Fullt hus og høyt engasjement på utviklingsverksted

Det første av to åpne møter om utviklingen i Søndre Land mot 2035 ble gjennomført 7. oktober. I overkant av 50 personer hadde funnet veien til Sølve sine lokaler denne høstkvelden.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppsummering av innspill fra gruppene 

På utviklingsverkstedet på Sølve 7. oktober ble det gjennomført et gruppearbeid hvor deltakerne var fordelt på 6 grupper. 5 av gruppene tok for seg temaet oppvekstmiljø, integrering og deltakelse. De siste gruppen snakket om temaet «omsorg og eldre».
Gruppedeltakerne ble bedt om skrive ned sine innspill på lapper. Teksten på lappene ble brukt som utgangspunkt for refleksjon i gruppene. Nedenfor følger en oppsummering av teksten på lappene.
Redaksjonell omtale og bilder fra første utviklingsverksted finner du på Bolyst.

1. Hva kjennetegner et godt barnehage- og skoletilbud, og hva skal til for at Søndre Land har gode tjenester på disse områdene?

 • Servere varm mat
 • Må jobbe for å trygge foreldre fra ulike land og kulturer
 • Mobbeombud i skolen
 • Barnehage og skole må hjelpe til med å skape integrering og inkludering ved feiring av bursdager
 • Skoletilbudet må også omfatte et godt voksenopplæringstilbud
 • Skole og barnehage prioriteres øverst
 • Nok bemanning og fagutdannete voksne som bruker seg selv og gir barna trygghet
 • Lavt sykefravær
 • Mer fokus på styrker
 • Barnehage- og skolestrukturen må diskuteres
 • Satse mer på samarbeid mellom skolen og alternative opplæringsarenaer
 • Tilrettelagt åpningstid
 • Systematisk samarbeid mellom NAV og psykisk helse. Fokus på barns styrker mestring
 • Tidlig inn med støtte og håp om mestring til de som har utfordring med å gjennomføre ungdomsskolen og videregående
 • Kompetanseutvikling hos ansatte øker trygghet og gir tydelige voksne til beste for barna
 • Se til Tøyen skole
 • Barnehage og skole skal utjevne sosiale forskjeller
 • Mer fysak i skole og barnehage

2. Hva skal til for at færre innbyggere i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet?

 • Flere arbeidsplasser for ufaglærte
 • Oppsamling av videregående elever som ikke rekker bussen
 • Mangfoldighet og gjensidig respekt
 • Fjern fattigdom
 • Gi ungdom jobb og erfaring
 • Bruke Sølve til å levere tjenester og tilbud
 • Få flere til å ta fagbrev
 • Praktisk opplæring
 • Systematisk arbeid med psykisk helse

3. Hva skal til for å få til en god integrering av nye innbyggere?

 • Møteplasser for ulike nasjonaliteter. Må ha mulighet til å praktisere norsk på fritida
 • Felles middager, for eksempel på frivillighetssentralen
 • Gode transporttjenester
 • Kvinnekafeen er veldig bra for integrering
 • Arbeid er viktig for å bli integrert
 • Mulighet for fast jobb etter å ha hatt praksisplass
 • Gratis eller nesten gratis SFO
 • Kompetanse på norsk 2 i skolen
 • Øke språkforståelsen blant flyktninger og innvandrere
 • Møteplasser, jobb og åpne aktiviteter
 • Interkommunalt samarbeid for å ha kontinuerlige tilbud med blant annet kurs og praksisplass
 • God informasjon om aktiviteter og møteplasser (ikke: «Vi starter opp igjen som vanlig…»). 
4. Hva kjennetegner et godt kultur og fritidstilbud for barn og unge, og hva skal til for at Søndre Land har gode tjenester på dette området?
 • Kultur- og fritidstilbudet må være variert slik at det favner alle
 • Gode møteplasser
 • Løypenett og skilekeanlegg
 • Tilbud i tillegg til idrett
 • Barne- og ungdomsteater for alle som vil, og flere grupper
 • Desentralisert tilbud. Bruk utkantene / bygdene mer i integrering av barn og unge
 • Trådløst nett på biblioteket
 • Idrett, korps, speideren, kor, spill, kunstgrupper
 • Variasjon, mangfold, åpenhet og gode voksne
 • Turliv
 • Styrke ungdomsklubben
 • Flere sommerjobber til ungdom – rydde skog og uteområder
 • Satse på frivilligheten og frivilligsentralen
 • Utvikle Kråkvika - Kiosk, arbeidsplass for ungdom, sanitæranlegg
 • Satse på kulturskolen

Tema 2. Omsorg og eldre

5. Hva kjennetegner et godt omsorgstilbud, og hva skal til for at Søndre Land har gode tjenester på dette områdene?
 • Får stabil og trygg hjelp når en trenger det
 • Lage bofellesskap for eldre, for eksempel i det gamle eldresenteret
 • Beholde kjøkkenet på Hovli
 • Tilgjengelighet, forutsigbarhet, trygghet
 • Vite at en blir tatt godt vare på
 • Bedre kontakt med hjemmeboende. Forebygge underernæring
 • Opprettholde og bygge og gode hjemmetjenester
 • Tett samarbeid med pårørende
 • Organisert samspill
6. Hva er et aldersvennlig Søndre Land samfunn?
 • Møteplasser
 • Utkantene må inkluderes
 • Godt transporttilbud
 • Gode helsetilbud og naturopplevelser
 • God infrastruktur
 • Motvirke digitalt utenforskap
 • Oppfylle WHOs krav til et aldersvennlig samfunn. Markedsføre oss som det (så langt er det bare store byer som har gjort det)
7. Hva er et godt kultur og fritidstilbud for voksne, og hva skal til for at Søndre Land har gode tilbud på dette området?
 • Visdommens ugle
 • Sosial sammenkomst
 • Kultur, teater, boktreff
 • Sang, musikk, tur- og trimarrangement
 • Deltakelse i sosiale nettverk
 • Enkle og gode turstier
 • Samarbeid på tvers av foreninger
 • Tilrettelegge for at eldre får et godt sosialt. Møteplasser for eldre
 • Turstier ut fra Kråkvika

Innspill på tvers av temaer og spørsmål

 • Det må skapes et godt samspill i lokalsamfunnet – en god kultur med gjensidig tillit og respekt mellom mennesker. Ta vare på varmen i lokalsamfunnet
 • Randsfjordkonflikten – en arvesynd
 • Ut med fattigdom, mobbing, jantelov og bygdedyr
 • Må tenke på hvordan vi snakker om hverandre. Rose og skryte mer. Middagspraten
 • Tidlig innsats, mestring, tid, penger
 • Må ha trua
 • Søndre Land – midt i verden og midt i innlandet
 • Legg til rette for entreprenørskap
 • Kafe på Fladsrudtomta
 • Flere festivaler på sommeren
 • Bygge høgskole
 • Ringrutebuss Gjøvik-Raufoss-Hov Dokka
 • Bygge blokker og leiligheter hvor det er mulig å leie før eie
 • Lage «verkstedhage» hvor gründere kan leie verksted for å prøve ut en ide
 • Satse på Kråkvika som rekreasjons- og turområde

Publisert: 13.10.2021 10.59.21
Sist endret: 13.10.2021 14.46