Planer, meldinger og rapporter

Her finner du kommunale planer og rapporter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplan og økonomiplan

For å sikre god samordning av planarbeidet, har kommunen valgt å sammenstille kommuneplanens handlingsdel, årsbudsjett og økonomiplan i ett dokument.

Handlings- og økonomiplan med budsjett utarbeides årlig og omfatter siste årsregnskap, inneværende års budsjett og de fire neste budsjettår. Handlings- og økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens langsiktige del og videreføre sentrale vedtak som er gjort.

Handlings- og økonomiplan med budsjett 2024 - 2027

Handlings- og økonomiplan med budsjett 2023 - 2026

Handlings- og økonomiplan med budsjett 2022 - 2025

Handlings- og økonomiplan med budsjett 2021 - 2024

Handlings- og økonomiplan med budsjett 2020 - 2023

Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034

Kommuneplanens arealdel 2016 - 2026

Temaplaner og strategidokumenter

Klima- og miljøstrategi 2024 (link til kommunestyresaken under "Innsyn")

Plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer, mars 2023

Anskaffelsesstrategi 2021-2024 - Gjøvikregionen versjon Søndre Land

Boligsosial handlingsplan 2016 - 2019

Klima og energiplan 2019 - 2028

Kommunedelplan helse omsorg og velferd 2019 - 2025

Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljoer 2019 - 2029

Utviklingsplan for grunnskolen 2019 - 2020

Kommunal kreftstrategi 2018 - 2021

Hovedplan vann og avløp 2018 - 2028

Demensplan 2017 - 2025

Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2021

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2021-2025

Plan for psykisk helse og rusarbeid 2021 - 2025

Strategi og handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2016 - 2019

Digitaliseringsstrategi 2016 - 2023

Arbeidsgiverstrategi 2015 - 2023

Kommunkasjonsstrategi - 19.02.24

Plan for bosetting og kvalifisering av innvandrere

Planstrategi 2016 - 2019

Strategisk-plan-for-hverdagsmestring-og-velferdsteknologi 2018 - 2020

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021

Frivilligmeldinga; Framtidas frivillighet i Søndre Land

Meldinger og rapporter

Tertialrapport pr 1.tertial 2024

Tertialrapport pr 2. tertial 2023

Tertialrapport pr 1. tertial 2023

Tertialrapport pr 2. tertial 2022

Tertialrapport pr 1. tertial 2022

Tertialrapport pr 2. tertial 2021

Tertialrapport pr 1. tertial 2021

Tertialrapport pr 2. tertial 2020

Tertialrapport pr 1. tertial 2020

Rådmannen utarbeider årsregnskap for Søndre Land kommune innen 15. februar i etterfølgende år av regnskapsåret. 

Årsmelding for Søndre Land kommunes samlede forvaltning utarbeides innen 31. mars i etterfølgende år av regnskapsåret.  Årsmeldingen er en redegjørelse fra rådmannen som presenterer og analyserer kommunens utvikling og spesielt de faktorer som påvirker resultatet og den finansielle stillingen.  Årsmeldingen og årsregnskapet behandles samtidig og vedtas av kommunestyret.

Årsmelding 2023   |   Årsregnskapet 2023

Årsmelding 2022   |   Årsregnskapet 2022

Årsmelding 2021   |   Årsregnskapet 2021

Årsmelding 2020   |   Årsregnskapet 2020

Årsmelding 2019   |   Årsregnskapet 2019

Årsmelding med årsregnskap 2018

Sentrumsutvikling i Hov - Konseptfasen - sluttrapport

Søndre Land i møte med framtida - Telemarksforsking - rapport 481

Omstillingsbehov i Søndre Land - Telemarksforsking - rapport 478

Eierskapsmelding 2020 for Søndre Land


Publisert: 02.12.2020 09.43.09
Sist endret: 26.06.2024 11.09