Tilskudd og støtteordninger

Søndre Land kommune har flere ulike tilskuddsordninger som det kan søkes støtte fra til kultur- og idrettsaktiviteter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tilskudd til kulturformål

Søndre Land kommune deler hvert år ut kulturmidler til lokale lag og foreninger med virksomhet i Søndre Land. Retningslinjene for kulturmidlene for 2019 vil bli fornyet, og disse vil bli publisert sammen med søknadsfrist i november 2019. Vi henstiller alle lag og foreninger om å avvente søknad om kulturmidler til dette foreligger. 

Hvem kan søke?

Alle lokale lag og foreninger med virksomhet i Søndre Land. 

Retningslinjer

Nye retningslinjer for 2019 kommer  i november 2019

Søknad og søknadsfrist

Søknadsfrist kommer

Søknader sendes fortrinnsvis som elektronisk søknadsskjema. Utskrivbar PDF finnes også på nett, samt at papirutgave kan hentes i servicetorget. Søknader som kommer inn for sent, vil i utgangspunktet ikke bli behandlet, og dermed ikke bli tildelt midler.

Kulturmidlene lyses ut hver vår via kulturnytt og kommunens internett- og facebooksider. 

Spillemidler til idrett, fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg

Spillemidler kommer fra overskuddet til Norsk Tipping og fordeles hvert år til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det er fylkeskommunen, med myndighet fra Kultur- og kirkedepartementet, som fordeler spillemidlene i Oppland. Søknad om tilskudd av spillemidler fremmes gjennom kommunen som behandler og innstiller overfor fylkeskommunen.

 Hvem kan søke? 

Alle anlegg: 

Alle kommuner og fylkeskommuner, samt lag, foreninger og organisasjonsledd tilknyttet Norges idrettsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund, og Det Frivillige Skyttervesen.

Nærmiljøanlegg:

Velforeninger og borettslag kan kun søke om tilskudd til nærmiljøanlegg.

 

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet gjennom to underordninger: 

 

 • Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet  
 • Nærmiljøanlegg 
Søknad og søknadsfrist

Frist for å melde inn behovet for spillemiddelsøknad til kommunen er 15. september hvert år.

Avdeling for kultur, idrett og fritid vil så hjelpe deg videre i prosessen. 

Fristen for å ferdigstille en spillemiddelsøknad for oversending til fylkeskommunen er 15. januar hvert år.

Alle spillemiddelsøknader fylles ut og sendes elektronisk fra www.anleggsregisteret.no . Dette gjelder også fornyede og gjentatte søknader. 

Det er kommunestyret som vedtar prioriteringen av søknadene, og det anlegget det søkes om spillemidler til, skal være tatt inn i "Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv". Denne planen rulleres hver høst etter at den kommunale søknadsfristen er gått ut. 

Nærmere opplysninger om fremgangsmåte ved spillemiddelsøknader kan man få ved å henvende seg til kulturavdelingen på tlf: 61 12 64 00, eller på www.anleggsregisteret.no

Tilskuddsportalen

Søndre Land kommune gjør i 2018 en forsøksordning med tilskuddsportalen. Tilskuddsportalen gir deg en fullstendig oversikt over regionale, nasjonale og utenlandske tilskudd.

Hvem kan bruke tilskuddsportalen.no? 

Ordningen er i 2018 åpen for alle lag og foreninger i Søndre Land. Lag og foreninger med organisasjonsnummer kan søke.

Det kreves innlogging for å ta portalen i bruk. En forening kan ha inntil tre registrerte brukere. 

http://tilskuddsportalen.no/

Spørsmål?

For spørsmål av lokal betydning, ta kontakt med aktuell avdeling i Søndre Land kommune, tlf 61126400. 

For spørsmål vedrørende bruk av tilskuddsportalen kontakt: support@scan4news.com

Idrettsstipend til lokale idrettsutøvere

Søndre Land kommune deler hvert år ut inntil kr 10 000 i idrettsstipend til unge idrettsutøvere i kommunen. Hver søker kan få inntil kr 2500. 

Formål

Idrettsstipendet skal være en anerkjennelse til unge voksne idrettsutøvere, og stimulere til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Stipendet blir gitt til idrettsutøvere som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.

Kriterier

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling.

 • Idrettsutøveren skal fortrinnsvis være  folkeregistrert i Søndre Land kommune.
 • Idrettsutøveren skal representere et idrettslag i Søndre Land, eller et lag i en nærliggende kommune dersom slik satsing ikke er mulig i Søndre Land.
 • Idrettsutøveren skal være utøvende på viderekommende nivå i sin idrett.
 • Idrettsutøveren må vise til gode prestasjoner og ha gode utviklingsmuligheter.
 • Søkere mellom 16 og 25 år prioriteres.
 • Søkere som ikke har mottatt stipend tidligere prioriteres.

Stipendet er et engangsbeløp som utbetales til idrettsutøveren, og skal brukes i direkte relasjon til idrettsaktiviteten.

Søknad

Frist for å søke idrettsstipend er 1.mai hvert år. Tildelingen skjer i juni hvert år.

Søknaden sendes Søndre Land kommune som et åpent brev, og skal inneholde følgende:

 • Personalia
 • Bankkontonummer
 • Kort beskrivelse av idrettsutøveren, tidligere resultater og kommende målsetting (kort og lang).
 • Evt. andre personlige sponsorer.
 • Dokumentasjon
  • Resultater/prestasjoner siste 2-3 år
  • En grov treningsplan for de kommende årene
Vurdering og behandling

Kort tid etter søknadsfrist legges søknadene frem for idrettsrådet som gir sin uttalelse til søknadene. Endelig behandling av søknadene gjøres av avdeling for kultur, idrett og fritid.

Søkere skal, som følge av tildelt stipend, være en ambassadør for Søndre Land kommune og profilere Søndre Land kommune på en god måte. Dersom det er mulig er det ønskelig at kommunens logo brukes på adekvat utstyr.

Dersom man et år ikke har søkere som tilfredsstiller kriteriene utgår tildelingen.

Spørsmål?

Kontakt avdeling for kultur, idrett og fritid.


Publisert: 14.11.2017 13.17.00
Sist endret: 29.08.2019 12.16