Tilskudd og støtteordninger

Søndre Land kommune har flere ulike tilskuddsordninger som det kan søkes støtte fra til kultur- og idrettsaktiviteter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kulturmidler

Søndre Land kommune deler hvert år ut kulturmidler til lokale lag og foreninger med virksomhet i Søndre Land. Nye kriterier og retningslinjer for kulturmidler ble vedtatt i 2022 og følger nedenfor. 

Fristen for å søke kulturmidler i 2024 er mandag 1. april. 

Hvem kan søke?

Alle lokale lag og foreninger med virksomhet i Søndre Land. Laget kan ha virkeområde over flere kommuner, men må ha en tydelig aktivitet i Søndre Land kommune.

Retningslinjer

Det er nå lagt til rette for å gi mer støtte til færre søkere, hvor da også noen vil få avslag inneværende år. Avslag på ellers godkjent søknad gir høyere prioritering neste år. 

I tillegg til nedenstående kriterier vil konkrete søknader spesifisert med budsjett og finansieringsplan bli prioritert. 

Kulturmidler er inndelt i fire hovedkategorier. Lagene kan søke på en eller flere kategorier i samme søknad. Kategoriene med kriterier er som følger: 

Løypekjøring (tilskudd tildeles med bakgrunn i): 

  • Antall kilometer med løyper
  • Totalt antall kilometer kjørt forrige sesong
  • Skuter eller maskinkjørt
  • Registrering med GPS og online preppestatus i Skiforeningen

Bygg og anlegg

  • Idrettsanlegg forutsettes også søkt spillemidler, og kulturmidler er å anse som kommunal medfinansiering. En eventuell tilleggsbevilling for større anlegg må skje gjennom politiske vedtak.
   • Idrettsanlegget må være prioritert i kommuneplanens anleggsprogram. 
  • For alle bygg og anlegg forutsettes det også at det søkes midler gjennom bruk av tilskuddsportalen/andre eksterne tilskuddsordninger, og søknad om kulturmidler må sees i sammenheng med dette.
  • Støttebeløp over kr 50 000,- kreves det dokumentasjon på utgifter (regnskapsrapport). Pengene utbetales på forskudd, men må påregnes tilbakebetalt dersom ikke brukt/rapportert innen 12 mnd.

Arrangementer, aktiviteter og utstyr

  •  Arrangementer og aktiviteter som er i henhold til kommunens satsingsområder nevnt i kommunens planverk prioriteres.
  • Tiltak mot barn og unge prioriteres.

 Andre kategorier

  • Dersom tiltaket ikke passer inn under ovenstående kategorier kan det søkes i denne kategorien. 
Søknad og søknadsfrist

Kulturmidlene for 2024 har søknadsfrist mandag 1. april. For sent innkommende søknader blir avslått. 

Søknadsskjema finner dere nedenfor. 

Til skjemaportalen  (Kultur, idrett, fritid - Søknad om kulturmidler)

Kontakt oss dersom det er utfordringer med pålogging til elektronisk søknadsskjema

 

Spillemidler til idrett, fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg

Spillemidler kommer fra overskuddet til Norsk Tipping og fordeles hvert år til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det er fylkeskommunen, med myndighet fra Kultur- og kirkedepartementet, som fordeler spillemidlene i Oppland. Søknad om tilskudd av spillemidler fremmes gjennom kommunen som behandler og innstiller overfor fylkeskommunen.

 Hvem kan søke? 

Alle anlegg: 

Alle kommuner og fylkeskommuner, samt lag, foreninger og organisasjonsledd tilknyttet Norges idrettsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund, og Det Frivillige Skyttervesen.

Nærmiljøanlegg:

Velforeninger og borettslag kan kun søke om tilskudd til nærmiljøanlegg.

 

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet gjennom to underordninger: 

 

 • Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet  
 • Nærmiljøanlegg 
Søknad og søknadsfrist

Frist for å melde inn behovet for spillemiddelsøknad til kommunen er 15. oktober hvert år.

Avdeling for kultur, idrett og fritid vil så hjelpe deg videre i prosessen. 

Fristen for å ferdigstille en spillemiddelsøknad for oversending til fylkeskommunen er 15. januar hvert år.

Alle spillemiddelsøknader fylles ut og sendes elektronisk fra www.anleggsregisteret.no . Dette gjelder også fornyede og gjentatte søknader. 

Det er kommunestyret som vedtar prioriteringen av søknadene, og det anlegget det søkes om spillemidler til, skal være tatt inn i "Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv". Denne planen rulleres hver høst etter at den kommunale søknadsfristen er gått ut. 

Nærmere opplysninger om fremgangsmåte ved spillemiddelsøknader kan man få ved å henvende seg til kulturavdelingen på tlf: 61 12 64 00, eller på www.anleggsregisteret.no

Tilskuddsportalen

Søndre Land kommune abbonerer på tilgang til tilskuddsportalen for alle lag og foreninger i Søndre Land kommune. Tilskuddsportalen gir deg en fullstendig oversikt over regionale, nasjonale og utenlandske tilskudd.

Hvem kan bruke tilskuddsportalen.no? 

Ordningen er åpen for alle lag og foreninger i Søndre Land. Lag og foreninger med organisasjonsnummer kan søke.

Det kreves innlogging for å ta portalen i bruk. En forening kan ha inntil tre registrerte brukere. 

http://tilskuddsportalen.no/

Spørsmål?

For spørsmål av lokal betydning, ta kontakt med aktuell avdeling i Søndre Land kommune, tlf 61126400. 

For spørsmål vedrørende bruk av tilskuddsportalen kontakt: support@scan4news.com

Idrettsstipend til lokale idrettsutøvere

Søndre Land kommune deler hvert år ut inntil kr 10 000 i idrettsstipend til unge idrettsutøvere i kommunen. Hver søker kan få inntil kr 2500. 

Formål

Idrettsstipendet skal være en anerkjennelse til unge voksne idrettsutøvere, og stimulere til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Stipendet blir gitt til idrettsutøvere som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.

Kriterier

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling.

 • Idrettsutøveren skal fortrinnsvis være  folkeregistrert i Søndre Land kommune.
 • Idrettsutøveren skal representere et idrettslag i Søndre Land, eller et lag i en nærliggende kommune dersom slik satsing ikke er mulig i Søndre Land.
 • Idrettsutøveren skal være utøvende på viderekommende nivå i sin idrett.
 • Idrettsutøveren må vise til gode prestasjoner og ha gode utviklingsmuligheter.
 • Søkere mellom 16 og 25 år prioriteres.
 • Søkere som ikke har mottatt stipend tidligere prioriteres.

Stipendet er et engangsbeløp som utbetales til idrettsutøveren, og skal brukes i direkte relasjon til idrettsaktiviteten.

Søknad

Frist for å søke idrettsstipend er 1.mai hvert år. Tildelingen skjer i juni.

Søknaden sendes Søndre Land kommune som et åpent brev eller epost på epost@sondre-land.kommune.no, og skal inneholde følgende:

 • Personalia
 • Bankkontonummer
 • Kort beskrivelse av idrettsutøveren, tidligere resultater og kommende målsetting (kort og lang).
 • Evt. andre personlige sponsorer.
 • Dokumentasjon
  • Resultater/prestasjoner siste 2-3 år
  • En grov treningsplan for de kommende årene
Vurdering og behandling

Kort tid etter søknadsfrist legges søknadene frem for idrettsrådet som gir sin uttalelse til søknadene. Endelig behandling av søknadene gjøres av avdeling for kultur, idrett og fritid.

Søkere skal, som følge av tildelt stipend, være en ambassadør for Søndre Land kommune og profilere Søndre Land kommune på en god måte. Dersom det er mulig er det ønskelig at kommunens logo brukes på adekvat utstyr.

Dersom man et år ikke har søkere som tilfredsstiller kriteriene utgår tildelingen.

Spørsmål?

Kontakt avdeling for kultur, idrett og fritid

 

Utøverstøtte for deltakere i internasjonale mesterskap

Søndre Land kommune har en tilskuddsordning for idrettsutøvere som er tatt ut til internasjonale mesterskap. Søknader sendes så fort et mesterskapsuttak er klart. Tilskuddet er basert på faste summer, og er i henhold til kriteriene nedenfor. 

Formål

Mesterskapstilskuddet skal være en anerkjennelse til hardtsatsende idrettsutøvere på et svært høyt nivå, og stimulere til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

Hvem kan få tilskudd?

Enkeltutøvere innen idretter tilknyttet Norges idrettsforbund, uavhengig av om det er lag- eller individuell idrett kan få tilskudd. Utøveren må i tillegg oppfylle følgende kriterier:

 • Utøveren må ha sterkt tilknytning til Søndre Land
 • Utøveren må være tatt ut til et internasjonalt mesterskap som definert nedenfor. 
Hvilke mesterskap gis det tilskudd til? 

Med internasjonale mesterskap menes offisielle mesterskap for idretter tilknyttet NIF fra nordisk nivå og oppover med uttakskrav

 • Herunder også Olympiske Leker (OL), «European youth olympic festival (EYOF)», «the european games» (Europalekene), «Youth Olympic Games (YOG/Ungdoms-OL)»
Hvor mye tilskudd gis? 

Tilskuddet tildeles i denne størrelsesordenen uavhengig av alder: 

 • På nordisk nivå: Kr 5000,-
 • På Europeisk nivå: Kr 10 000,-
 • På verdensnivå (VM og OL): Kr 20 000,-
Begrensninger
 • En utøver kan kun få støtte en gang pr nivå pr år. Det vil si at en kan få inntil kr 35 000,- pr år. Dette gjelder uavhengig av om utøveren deltar i mesterskap i flere forskjellige idretter, eller i flere grener innen samme idrett.
 • En utøver kan få inntil kr 60 000,- i mesterskapsstøtte i sin idrettskarriere.
Hvordan søke tilskudd

Søknader sendes fortløpende, og så tidlig som mulig etter at uttaket er klart.

Søknaden sendes Søndre Land kommune som et åpent brev, og skal inneholde følgende:

 • Personalia
 • Bankkontonummer
 • Kort beskrivelse av idrettsutøveren, tidligere resultater og kommende målsetting (kort og lang).
 • Dokumentasjon på uttak til aktuelt mesterskap.
 Vurdering og behandling

Søknadene behandles av avdeling for kultur, idrett og fritid fortløpende. Ved positivt svar publiserer kommunen informasjon rundt tildelingen via sine kommunikasjonskanaler. Idrettsrådet orienteres om tildelingen ved første møte etter tildeling.

Søkere skal, som følge av tildelt støtte, være en ambassadør for Søndre Land kommune og profilere Søndre Land kommune på en god måte. Dersom det er mulig er det ønskelig at kommunens logo brukes på adekvat utstyr.

Kulturstipend til lokale kulturutøvere

Søndre Land kommune deler hvert år ut inntil kr. 10 000 i kulturstipend til unge kulturutøvere i kommunen. Hver søker kan få inntil kr. 2500,-.
Formål

Kulturstipendet skal være en anerkjennelse til unge voksne kulturutøvere, og stimulere til videre satsing og personlig utvikling innen sitt fag. Stipendet blir gitt til kulturutøver som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.

Kriterier

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling

 • Søkeren til kulturstipendet skal fortrinnsvis være folkeregistrert i Søndre Land kommune.
 • Søkeren må kunne vise til tilhørighet til kommunen.
 • Søkeren skal være utøvende på viderekomment nivå i sitt fag.
 • Det skal vises til gode prestasjoner innen faget, og gode videre utviklingsmuligheter.
 • Søkeren må aktivt satse på sitt fag i videre utdanning.
 • Søkere mellom 16 og 25 år prioriteres
 • Søkere som tidligere ikke har mottatt stipend prioriteres

Stipendet er et engangsbeløp som utbetales til kulturutøveren, og skal brukes i direkte relasjon til kulturaktiviteten.

Søknad

Frist for å søke idrettsstipend er 1.mai hvert år. Tildelingen skjer i juni.

Søknaden sendes Søndre Land kommune som et åpent brev, eller epost på epost@sondre-land.kommune.no, og skal inneholde følgende:

 • Personalia
 • Bankkontonummer
 • Kort beskrivelse av kulturutøveren, tidligere resultater og kommende målsetting (kort og lang).
 • Evt. andre personlige sponsorer.
 • Dokumentasjon
  • Resultater/prestasjoner siste 2-3 år
  • En grov fremdriftsplan for de kommende årene
Vurdering og behandling

Endelig behandling av søknadene gjøres av avdeling for kultur, idrett og fritid.

Søkere skal, som følge av tildelt stipend, være en ambassadør for Søndre Land kommune og profilere Søndre Land kommune på en god måte. Dersom det er mulig er det ønskelig at kommunens logo brukes på adekvat utstyr.

Dersom man et år ikke har søkere som tilfredsstiller kriteriene utgår tildelingen.

Spørsmål

Kontakt avdeling for kultur, idrett og fritid


Publisert: 14.11.2017 13.17.00
Sist endret: 12.06.2024 14.03