Flomsikring og krisetiltak

Hov sentrum har tidligere hatt store problemer med oversvømmelser grunnet flomvann. Med forventet klimaendring kan man forvente økte flomskader i fremtiden og området må sikres.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?                                     Fallselva under "Hans", august 2023

 

Droneflyging april 2024

I forbindelse med flomsikring av Fallselva foretok kommunen dokumentasjon gjennom dronefilming fra Randsfjorden og oppover elveløpet, 10.04.24.

Kommunen er nå godt i gang med de planlagte strakstiltakene.

Har du lyst til å se opptakene, så ligger råfilmene ute på videotjenesten Vimeo, og du kan gå dit ved å trykke på knappen under.

         Se video på ekstern tjener

Historikken

 • Overordnet flomvurdering Hov sentrum, ferdig vinteren 2022
 • Søknad sendt NVE 1.7.2022 om tilskudd til flomsikring
 • Detaljprosjektering startet opp våren 2023, men holdt litt på vent inntil svar på søknad
 • Ekstremværet Hans i august med etterarbeid
 • 21.12.2023 mottatt svar om 70 % tilskudd til flomsikring
 • Fra januar 2024 er arbeidet med detaljprosjektering inkludert reguleringsplan flomveg A og C intensivert
 • Kommunestyret vedtok 19.02.24 å gjennomføre investeringsprosjektet «Flomsikring Hov» med en beregnet kostnadsramme på inntil 136 250 000 kroner inkl. mva.


NVE illustrasjon: Oversiktsfigur flom og erosjon.
(Publisert etter tillatelse)

 


Krisetiltak

Som en konsekvens av ekstremværet Hans har kommunen søkt og fått midler fra NVE om krisetiltak for utbedring og sikring av følgende 3 områder:

 • Fallselva/Kleivbakken 7: søkt om ca 3,5 mill eks mva
 • Fallselva/Stenersgata 27: søkt om ca 6,6 mill eks mva
 • Grimesvingen boligområde: søkt om ca 5,4 mill eks mva

Disse 3 søknadene er et resultat av en felles befaring med NVE høsten 2023.
NVE finansierer 100 % av omsøkt kostnad, inkludert midlertidige tiltak utført under ekstremværet Hans. 


Foreløpig fremdrift

 1. Krisetiltak Fallselva ved Kleivbakken og Stenersgata, samt boligområde Grimesvingen iverksettes umidellbart innenfor en kostnadsramme finansiert 100 % av NVE på totalt 15,55 mill eks mva. Ferdig gjennomført innen 1. juni 2024.
 2. Hov sentrum sør - flomveg C. Flomveg C er det flomsikringstiltaket som er kommet lengst i detaljeprosjekteringen. Det er lagt til grunn at flomvegen skal reguleres. Prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan er iverksatt. Forventet fysisk oppstart av flomveg C er høsten 2024.
 3. Hov sentrum sør - flomveg A. Detaljeprosjekteringen pågår. Det er lagt til grunn at flomvegen skal reguleres. Prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan er iverksatt. Forventet fysisk oppstart av flomveg A er våren 2025.
 4. Hov sentrum nord – Mobekken. Mobekken går fra Fv 34 nord for Hov sentrum, langs bebyggelse Breskebakke/Fagerlund og ned til Ransdfjorden. Konsulentbistand for prosjektering pågår. Forventet fysisk oppstart høsten 2024.
 5. Hov sentrum nord - området ovenfor Fv 34 mot Nordberg. Planlagt detaljprosjektert vinteren 2024/2025 med fysisk oppstart høsten 2025.


                                                                      Tidslinje (klikk for å forstørre)

 

Økonomi

 • Omsøkt prosjektkostnad flomsikring Hov er ca 109 mill eks. mva, dvs. 136 mill inkl mva
 • Tilskudd frå NVE er på inntil ca 76,3 mill eks mva
 • Forventet kommunal egenandel på ca 32,7 mill eks mva
 • Det fremkommer i tilsagnsbrevet at tilskuddet utbetales når flomsikringen er ferdigstilt, men det åpnes opp for at deler av tilskuddet kan utbetales underveis

Dokumenter

 

Varsel om oppstart 23.02.24:

Søndre Land kommune varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid på sin hjemmeside 23.02.2024. Disse dokumentene ble lagt ut:


Publisert: 26.02.2024 14.58.52
Sist endret: 11.04.2024 13.39