Drikkevann

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Drikkevannskvalitet

Kommunen har en god og sikker vannforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk og drikkevannet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

Kvalitet på drikkevannet

Vi tar jevnlig prøver på flere prøvesteder ved vannverkene våre. Klikk i kartet for å se prøveresultatene.

 

 

 

Vanntrykk

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom 2 og 10 kilo. Ved vanntrykk høyere enn 6 kilo inn til abonnent må det installeres reduksjonsventil. Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger (din vannledning som går ut til kommunens vannledning).

Ved lavt trykk, sjekk først om du har privat trykkreduksjonsventil som kan være ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp. Finner du ikke ut av hvorfor du har lavt trykk, kan du melde i fra til kommunen.

I mange tilfeller skyldes lavt trykk gjengrodde private stikkledninger inn til boligen. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Varsling om endring i vannforsyningen

Vi varsler på telefon til berørte innbyggere ved følgende hendelser:

 • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
 • Hvis vanntrykket blir endret
 • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Registrer deg for telefonvarsling

Koking av vann

Hvis vi sender ut en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

Vannfilter ikke nødvendig

Blir du tilbudt å kjøpe vannfilter til å montere på vannkranen? Dette trenger du ikke bruker penger på.

Les mer på nettsidene til Norsk Vann

Råd ved stengt og brunt vann

Før vannet stenges

Vi varsler deg på telefon før vi stenger vannet. Sjekk om du er registrert med riktig telefonnummer.

Det er lurt å fylle drikkevann på flasker eller i bøtter på forhånd.

Når vannet er borte

Hold vannkranene stengt mens vannet er borte.

Etter at vannet er tilbake

Etter at vannet har vært stengt, kan det være brunt. Det er ikke farlig å drikke det eller bruke det i matlaging.

Vanligvis vil vannet bli klart igjen hvis du lar det renne en stund. Tapp bare kaldt vann, slik at det ikke kommer brunt vann i varmtvannstanken. Dersom det fremdeles er brunt vann etter å ha tappet kaldt vann, kontakt kommunen.

Utsett vask av lyst tøy til vannet er klart igjen. Hvis du får brunfarge på klesvasken, hold tøyet vått til vannet er klart og vask på nytt.

Vannforsyning i Søndre Land

Bosettingsmønsteret er relativt spredt med totalt ca 6000 innbyggere. Tettstedene Hov/Fall, Odnes/Fluberg, Trevatn og Grime/Grimebakken har kommunal vannforsyning. I tillegg er det kommunal vannforsyning ved Landås skole/barnehage, Vestsida skole/barnehage og Lia boligområde.

Om lag 3.000 innbyggere er tilknyttet kommunal vannforsyning i tillegg til institusjoner, næringsliv etc.

Leveranse av drikkevann til abonnenten

Vannforsyning til en eiendom skal avklares i forbindelse med byggesaken. Tilknytning til kommunens nett og kostnadene for tjenesten videre dekkes gjennom gebyrer.

Godkjenning og tilsyn med kommunens vannverk

Alle kommunale vannverk i kommunen er godkjente i henhold til drikkevannforskriftens bestemmelser. Mattilsynet er tilsynsmyndighet.

Overvåking av drikkevannskvaliteten

Drikkevannforskriften setter spesifikke krav til drikkvannskvaliteten. Vannverkseier skal sørger for å overvåke at vannet som leveres tilfredsstiller kravene. Det tas jevnlig prøver av kommunens drikkevann etter et fastsatt program. Prøvene analyseres ved et akkreditert laboratorium. Analyseresultatene vurderes fortløpende i forhold til drikkevannforskriftens krav. Det er etablert beredskapsrutiner for å håndtere en eventuell situasjon som måtte oppstå der drikkevannskvaliteten viser seg ikke å være tilfredsstillende.

Hagevanning

Normalt er det ingen restriksjoner for hagevanning i kommunen.

NB: Det kan i gitte situasjoner bli innført restriksjoner. Dette vil bli varslet ved telefonvarsling.

Arbeid på eksisterende kommunalt vannledningsnett

Det skal inngås skriftlig avtale med teknisk drift for å utføre arbeid på eksisterende kommunalt vannledningsnett. Utførende er ansvarlig for å anmelde utført arbeid til kommunen.

Private stikkledninger

Stikkledninger som går fra hovedledningen og inn til eiendommene er det grunneierne som har ansvaret for å vedlikeholde og drifte. Har du behov for å gå over annen manns grunn for å knytte deg på hovedledningen kreves det tinglyst erklæring fra grunneieren.

Ledningskartverket

Kommunen har digitale kart over alle kommunale hoved- og overføringsledninger både for vann, avløp og overvann. Kommunen har desverre ikke oversikt over private stikkledninger.

Nyttig informasjon

Norsk Vann sine nettsider finner du mye nyttig informasjon om vann og avløp. Norsk Vann er en landsdekkende interesse- og fagkompetanseorganisasjon for vann og avløpsektoren. Norsk Vann lanserte våren 2009 i tillegg nettportalen vannkunnskap, der alt fra skoleverk til rådgivere vil finne tilrettelagt informasjon om vann.

Vannmåler og vannmåleravlesing

Her finner du mer informasjon om vannmålere: Vannmålere

Priser

Gebyrer for vann finner du her: Kommunale gebyrer

Noen ganger trenger vi å varsle dere som bor i kommunen om aktuelle ting som angår dere. Det kan være varsling om at vannet ditt skal stenges i en periode på grunn av vedlikehold, eller at vi må skru av lys på en veg på grunn av et større veglysprosjekt. I noen tilfeller trenger vi å varsle om hendelser som krever handlinger fra dere. For eksempel kokevarsel på vann dersom vi opplever at vannkvaliteten ikke er god nok.  De flste innbyggerne i kommunen er registrert hos oss. Men dersom du opplever at du ikke får sms av oss kan du selv registrert ditt telefonnummer for å bli varslet.

Registrer ditt telefonnummer

Vann- og avløpsenheten vil da sørge for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann.Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.
Hvordan det virker

I forbindelse med vannavstengninger, lekkasjer, driftsavbrudd etc. vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området. Når du tar telefonen får du beskjed om å taste 1 for høre en melding som er lest inn. På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 0 - dersom du ønsker å få beskjeden lest opp en gang til. Dersom du ikke taster 1, vil systemet ringe deg opp på nytt (inntil 3 ganger).

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager)

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Du som har et slikt nummer og ønsker varsling, kan registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.

Varsler også bedrifter

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på UMS Contact Data Manager.

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringning. Telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon. Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere.

Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert i UMS sin portal.

Abonnenter med spesielle behov for varsling ved bortfall av vannforsyningen - sårbare abonnenter

Kommunen tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet. Virksomheter med særskilt behov for varsling bes om å registrere adressen som sårbar abonnent i UMS sin portal for vedlikehold av kontaktdata.

Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:

 • Alders og sykehjem
 • Frisører
 • Hoteller
 • Leger/medisinsk
 • Næringsmiddelindustri
 • Renserier/vaskerier
 • Restauranter/spisesteder
 • Skole/barnehage
 • Sykehus
 • Tannleger/tannhelse

Dersom virksomheten hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener den er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen som sårbar abonnent i UMS sin portal

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres!

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt. 

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som setter tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem. 

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

Tappepunkter av drikkevann (Gjelder fra mai til september)

Har du behov for å hente drikkevann kan du gjøre dette på følgende steder:

 • Hov – Vannuttak ved eget hus nord for Hovli.
 • Trevatn renseanlegg, Sandbekkvegen 2
 • Grimebakken renseanlegg, Randsfjordvegen 1577
 • Odnes renseanlegg, Dampbåtvegen 12
 • Skude kirke
 • Vestsida oppvekstsenter, vestsidevegen 1859
 • Fluberg kirke
 • Montesorri – Landåsen

NB: Ved fylling av 1000 liters beholdere og større, må vannuttak i Hov benyttes!!

NB: Tappepunkter er stengt i vinterhalvåret, har du behov for å hente vann mellom oktober og mai, ta kontakt med teknisk drift. 

Tappepunkt er merket med hvitt A4 ark med teksten:

"Drikkevann"

"Søndre Land Kommune"

Ved spørsmål, ta kontakt på vakt telefon 91 84 01 03

 

 


Publisert: 29.09.2016 13.41.07
Sist endret: 04.10.2022 08.06