Seksjonering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er seksjonering?

Det ble innført ny seksjoneringslov fra 1. januar 2018, og denne setter mange nye krav til seksjonering. Det er viktig å sette seg grundig inn i eierseksjonsloven og forskrift om bruk av standarisert søknad om seksjonering for å sikre at det ikke oppstår uklarheter senere som kan føre til problemer.

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Typisk er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder, rekkehus, tomannsboliger eller en blanding av forretninger og leiligheter. En seksjonering kan bestå av 2 typer seksjoner; boligseksjoner og næringsseksjoner.

Alt som ikke er private seksjoner på en seksjonert eiendom er fellesareal. Dette gjelder all bygningsmasse som ikke er på innsiden av de enkelte boligene eller tilhørende eksklusivt uteareal, som for eksempel veg, parkering, tak, utvendig fasade, heiser, korridorer med mer. Alle seksjonseierne er del av et sameie, og har en andel i dette fellesarealet.

For seksjonert uteareal er det krav om oppmåling for at seksjonsbegjæringen skal kunne godkjennes. Gebyr for oppmålingsforretningen vil komme i tillegg til seksjoneringsgebyret.

Dele opp hus eller større bygning i flere enheter

Seksjonering til bolig kan bare skje dersom søkeren kan dokumentere at boligseksjonene som angis i søknaden er lovlig etablerte boenheter etter plan- og bygningloven.

Om du er eier av en tomt der det er ønske om å dele opp nybygg eller eksisterende bygning(er) i flere enheter må du sende en søknad om seksjonering til kommunen. Både bestående og planlagte bygninger kan etter ny lov seksjoneres når det foreligger rammetillatelse.

Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker, rekkehus og to- og firemannsboliger. Hver seksjon blir en selvstendig juridisk enhet som kan selges, kjøpes og belånes uavhengig av resten av eiendommen og de andre seksjonene. Seksjonene kan brukes både til bolig- og næringsformål, men må være i samsvar med kommunens arealplan, som bestemmer hva slags utbygging området kan brukes til. Om man seksjonerer utearealer på tomta kreves det at det avholdes en oppmålingsforretning.

Hvem kan søke om seksjonering?

Hus- og bygningseiere kan sende søknad til kommunen om seksjonering.

Seksjonene du planlegger må være i samsvar med kommunens arealplan for området. Krever seksjoneringen bygningsmessige endringer, må disse være godkjent etter plan- og bygningslovens regler for sitt formål (bolig eller næring).

Hver enkelt seksjon må være en del av bygningen, men ha sin egen inngang og være avgrenset fra de øvrige seksjonene på en fornuftig måte.

Hvordan søke?

Følgende må vedlegges søknaden:

Søknadsskjema førstegangsseksjonering

Veileder for søknadsskjema for førstegangsseksjonering

 • Søknad om seksjonering (3 eksemplarer) - Må være signert av hjemmelshaver(e) eller fullmaktshaver
 • Situasjonskart (3 eksemplarer) – Skal vise eiendommens bygninger og uteareal (felles og/eller eksklusivt)
 • Plantegninger (3 eksemplarer) – Skal vise fordeling mellom seksjonene og eventuelt fellesareal/tilleggsarealer i bygning
 • Vedtekter (1 eksemplar)

 

Hvis aktuelt:

 • Navneliste over beboere (ved seksjonering av eksisterende bebyggelse)
 • Skriftlig samtykke fra urådighetshaver, dersom det er en tinglyst urådighet på eiendommen

Ved seksjonering med eksklusivt uteareal skal følgende også vedlegges:

 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
 • Fil med digitale seksjonsgrenser/grensepunkter

 Skjemaer og blanketter

Gebyr

Kommunen krever et gebyr for seksjoneringen.

I tillegg kreves det gebyr for:

• oppmålingsforretning • tinglysing

Se kommunens gebyrregulativ for mer informasjon

Gebyrregulativ

Reseksjonering

Ved endring av seksjonsoppdelingen av en eiendom, for eksempel en ytterligere oppdeling eller en sammenslåing av seksjoner, kreves reseksjonering. Endringer blir gjort på de aktuelle seksjonene og eventuelt fellesareal, og reseksjoneringen vil erstatte opprinnelig seksjonering.

Framgangsmåten og krav til dokumentasjon er i stor grad den samme som ved førstegangs seksjonering, men det er noen forskjeller:

Søknadsskjema reseksjonering

Veileder for søknadsskjema reseksjonering

 • Søknad om reseksjonering (3 eksemplarer) - Må være signert av hjemmelshaver(e) eller fullmaktshaver
 • Plantegninger må kun sendes inn ved endringer av inndeling/areal i bygning.
 • Situasjonskart må kun sendes inn ved endringer av inndeling/areal i grunn.
 • Endringer som berører sameiebrøker eller størrelse på fellesareal vil normalt kreve at det legges ved et samtykke fra styret i sameiet.
 • Ved deling eller sammenslåing av seksjoner kreves samtykke fra panthaverne i de aktuelle seksjonene.
 • Det er ikke nødvendig å sende inn vedtekter på nytt

Det er mye som kan inngå i en reseksjonering. Dokumentasjon utover det som er nevnt her kan bli krevd i enkelte tilfeller.

Aktuelle lover og regelverk

 Eierseksjonsloven


Publisert: 10.10.2016 10.50.55
Sist endret: 06.06.2018 15.37