Eiendom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Kun deling behøver nabovarsel.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen eller kommuneplan, må du også søke om dispensasjon eller endring av reguleringsplan.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

 • Bestill naboliste fra kommunen
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen
  Nabovarsel
  Opplysninger gitt i nabovarsel

 • Send søknadsskjema om fradeling og oppmåling til kommunen

Skjema om oppmåling til bruk sammen med skjema «Tillatelse til tiltak»).

Søknad om tillatelse til tiltak og fradeling uten ansvarsrett.

(Søknad om tiltak ihht PBL. Begge skjemaene over benyttes sammen.)

Skjema om oppmålingsforretning og matrikellføring.
For saker etter matrikkelloven (ml) som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Vedlegg til søknaden

 • Kart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

 Kvittering for nabovarsel

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Grensejustering eiendomsgrenser

Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved enten en grensejustering eller ved en arealoverføring, avhengig av størrelsen på og verdien av endringen. Mindre endringer kan gjøres ved en grensejustering. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring – eller fradeling av egen parsell som senere skal sammenslås.

Slik søker du om grensejustering:

 • Send søknadsskjema til kommunen
 • Husk at alle eiere av involverte eiendommer må signere søknadsskjemaet
 • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen

Skjema om oppmålingsforretning og matrikellføring (grensejustering).

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Oppmåling av grenser

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning.

Send søknad til kommunen.

Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Saksbehandlingstid

Grensepåvisninger utføres normalt innen 4 uker.

Send søknad om oppmålingsforretning til kommunen. Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker. 

Søknad om oppmåling

Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen.

Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

Slik søker du om sammenslåing

Send søknadsskjema til kommunen.

Søknad om sammenslåing

Vedlegg til søknaden

 • Kart over de eiendommer saken gjelder
 • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
 • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

Viktige begrensninger

Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.

Seksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Seksjonering av søknadspliktige byggetiltak

Husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken, dersom tiltaket er søknadspliktig.

Hvordan søker jeg om seksjonering?

Send søknadsskjema til kommunen

Søknadsskjema seksjonering

Veileder for utfylling av søknadsskjema seksjonering

Følgende må vedlegges søknaden:

 • Begjæring om seksjonering (3 eksemplarer) - Må være signert av hjemmelshaver(e) eller fullmaktshaver
 • Situasjonskart (3 eksemplarer) – Skal vise eiendommens bygninger og uteareal (felles og/eller eksklusivt)
 • Plantegninger (3 eksemplarer) – Skal vise fordeling mellom seksjonene og eventuelt fellesareal/tilleggsarealer i bygning
 • Vedtekter (1 eksemplar)

Hvis aktuelt:

 • Navneliste over beboere (ved seksjonering av eksisterende bebyggelse)
 • Skriftlig samtykke fra urådighetshaver, dersom det er en tinglyst urådighet på eiendommen

Ved seksjonering med eksklusivt uteareal skal følgende også vedlegges:

 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
 • Situasjonskart med seksjonsgrenser/grensepunkter
Saksbehandlingstid

Seksjonering behandles normalt innen 4-6 uker fra komplett søknad.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning av tilleggsareal i grunn er inntil 16 uker.

Vinterforskrift: Tidsfristen løper ikke i perioden 1. november til 15. mai. Kommunen utfører likevel oppmålingsforretning uten ugrunnet opphold dersom de klimatiske forholdene ligger til rette for det.

Reseksjonering

Ved endring av seksjonsoppdelingen av en eiendom, for eksempel en ytterligere oppdeling eller en sammenslåing av seksjoner, kreves reseksjonering. Endringer blir gjort på de aktuelle seksjonene og eventuelt fellesareal, og reseksjoneringen vil erstatte opprinnelig seksjonering.

Det ble innført ny seksjoneringslov fra 1. januar 2018, og denne setter mange nye krav til seksjonering.

Her kan du lese mer utfyllende om seksjonering av eiendom.

Arealoverføring

En arealoverføring krever samme søknadsbehandling som deling av eiendom.

Ved arealoverføring utløses også krav om dokumentavgift til staten. Det må følge med dokumentasjon for dokumentavgiftsgrunlaget i oversendelsen til kommunen. Dette må være fra en uhildet/nøytral takstperson. En rekvirent kan ikke selv foreslå en takstverdi. Kommunen har heller ikke noe ansvar for verdisetting og oppgjør mellom involverte parter.

Arealoverføring til veg og bane

Unntaket fra kravet om dokumentavgift til staten er når det er snakk om overføring av areal til veggrunn eller jernbane. Det må fortsatt gjennomføres en oppmålingsforretning.

Slik søker du om arealoverføring

 • Bestill naboliste fra kommunen
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen
 • Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet

Vedlegg til søknaden

 • Kart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden etter plan- og bygningsloven er underlagt byggesaksavdelingen, og er inntil 12 uker fra søknaden er komplett.

Saksbehandlingstiden for oppmålingsforretninger er inntil 16 uker, og begynner å løpe etter at tillatelse fra byggesak er gitt. Oppmålingsforretninger behandles av geodataavdelingen.

Vinterforskriften

Lokal forskrift hjemlet i Matrikkelforskriften § 18 (3), 3 setning, om unntak av tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning:

§ 1 Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret. Tidsfristen som er fastsatt i Matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 15. mai. I de deler av kommunen hvor nødvendige adkomsteveger er vinterstengt etter 15. mai, løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging.

Interessert i tomt i Søndre Land?

Dersom du er interessert i å kjøpe tomt i Søndre Land, enten til bolig eller næring, bør du ta kontakt med lokale eiendomsmeglere. Det er meglerne som til enhver tid har oversikt over hvilke tomter som er til salgs. For salg av kommunale eiendommer ta kontakt med Søndre Land kommune.

Områder avsatt til boligbygging og næring fremkommer av kommuneplanens arealdel.

Opplysninger om status på regulering, tolkninger av bestemmelser, hva du kan bygge mv. om konkrete eiendommer/områder, kan fås ved å kontakte kommunen på e-post epost@sondre-land.kommune.no eller på telefon 611 26 400. 

Tomt i vakre Landåsbygda?

Landåsbygda er den nordligste grenda i Søndre Land. Bygda ligger høyt oppe og strekker seg fra 500 til 600 moh. Her bor det omlag 300 mennesker. Det meste av bebyggelsen finner du ved Landåsvatnet, som er selve perlen i bygda.
Les mer om Landåsbygda her:

  Landåsbygda-brosjyre

Gebyrer

Det er fastsatt lokal forskrift for gebyrer i Søndre Land. Disse finner du her.

Skjemaer og blanketter

Geodata - Rekvisisjon av fradeling søknadspliktige tiltak

Geodata - Rekvisisjon av oppmålingsforretning_untatt_byggesaksbehandling

Geodata - Fullmakt ved endringer av tinglyst matrikkelenhet og oppmøte til oppmålingsforetning

Geodata - Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter

Geodata - Skjema for Nabovarsling og signering iht Matrikkelloven og tiltak etter Plan og Bygningsloven

Geodata - Erklæring om arealoverføring

Geodata - Begjæring om seksjonering eller reseksjonering


Publisert: 10.10.2016 10.45.52
Sist endret: 09.07.2019 12.28