Gebyrregulativ for byggesaker, kart- og oppmålingsarbeid med mer


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


På denne siden finner du oversikt over om kommunale gebyrer for byggesaker, kart- og oppmålingsarbeid, arealplaner og skog og landbruk. Alle satser gjelder fra 01.01.2021. Hele forskriften finner du i lenken over.

Tjenester etter medgått tid

Tjeneste

Gebyr

Kontorarbeid

740

Feltarbeid, enkeltperson med GPS

1 030

 

Byggesak

Situasjonskart (C1)

1

Situasjonskart inklusiv plandata og nabooppgave

255

2

Forenklet situasjonskart med nabooppgave

205

Tilrettelagte kopier av (plan)kartverk, tegninger og kartplott (C2)

1

Papirkopi A3 og mindre pr stk

25

2

Kartplott i farger, A3 og mindre pr stk

70

3

Kartplott A2

310

4

Kartplott A1

390

5

Kartplott A0

500

6

Bekreftet kopi av målebrev

255

Prisene gjelder første utskrift, halv pris på etterfølgende. 

 Rett til disposisjon av digitale kartdata (C3)

For salg av kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15. Prisene beregnes per dekar etter en priskalkulator for:

  • Grunnkart (inkludert høydekurver og eiendomskart
  • Eiendomskart

1

Utlevering av reguleringsplandata

1 440

2

Utlevering av kommuneplandata, pr. km2

270

For digitale kartdata og andre kartprodukter blir det beregnet mva. i tillegg til oppgitte priser i dette regulativet. Det er etablert automatisk leveranse av digitale kartdata via InfoLand. Gå til InfoLand via følgende lenke: https://infoland.ambita.com/ og velg kjøp av basiskart som vektordata. Kommunens kart webinnsyn startes, og området som ønskes kjøpt må defineres. Pris beregnes etter forenklet Geovekst prismodell. Bestilling av eiendomspakke i InfoLand kr. 2.500, - + mva. Tillegg for tilvalg av produkter (eks. ROS)

Oppføring av bygg (C4)

1

Oppføring av boliger, hytter, garasjer og uthus/anneks

1.1

Boligbygg – første boenhet

15 400

1.2

Boligbygg -  et tillegg på kr 6 160 pr boenhet utover den første.

1.3

Hytteenhet

15 400

1.4

Frittliggende garasjer og uthus/anneks

8 215

2

Tilbygg, påbygg og ombygging m.m. boliger, hytter, garasjer og uthus

2.1

Bolighus og hytter

8 215

2.2

Garasje/carport og uthus

5 135

2.3

Tilbygg av ny boenhet

10 270

3

Andre bygg: nybygg, tilbygg, påbygg, ombygging m.m

3.1

Tiltaksklasse 1

16 430

3.2

Tiltaksklasse 2

25 675

3.3

Tiltaksklasse 3

51 350

3.4

Landbruksbygg over 1000m2(se C15 for mindre landbruksbygg)

16 430

4

Plassering av varig konstruksjon eller anlegg

4.1

VA-ledninger, kabler, antenner og lignende

4 080

4.2

Privat avløpsanlegg, både over og under 50 PE(fra 2015)

4 080

4.3

Rehabilitering av privat avløp lik eller mindre enn 10 pe.

1 025

4.4

Rehabilitering av innstikksledning

1 360

Fasadeendring mm (C5)

1

Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under § 20-1 a)

3 595

Bruksendring, vesentlig utvidelse eller endring (C6)

Bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a)

1

Endringer uten bygningsmessige arbeider

3 800

2 Endringer med små bygningsmessige arbeider 3 800

2

Endringer med større bygningsmessige arbeider

6 160

3

Bruksendring som medfører ny boenhet, gebyr pr. boenhet

6 160

Riving (C7)

1

Riving av bygg i vernekategori 3 og 4 (SEFRAK)

2 225

2

Riving av bygg i vernekategori 1 og 2, samt innenfor kulturmiljøer etter kulturminneplanen

4 110

3

Riving av bygg i tiltaksklasse 1 og landbruksbygg over 1000 m2

3 595

4

Riving av bygg i tiltaksklasse 2 og 3

10 270

5

Tillegg i rivingssaker:  Krever høring kr. 2055,-  Krever politisk behandling kr. 2055,-

Inntil kr 4 110

 

Riving av bygninger som ikke krever ansvarsrett, se C15.

 
Oppføring, endring, reparasjon, sammenføyning (C8)

1

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

3 800

2

Oppdeling, sammenføyning av bruksenheter i bolig samt ombygging som medfører fravikelse av bolig

3 800

Oppføring  (C9)

1

Oppføring av innhengning mot veg, skilt eller reklameinnretning eller lignende

3 800

Deling og bortfesting (C10)

Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år

1

For søknad om fradeling av tomt i regulert område, hvor tomteinndeling ikke inngår i vedtatt plan

4 110

1.1

Ved søknad om flere tomter betales et tillegg per tomt på:

2 055

2

For søknad om fradeling av tomt i samsvar med vedtatt plan

3 080

2.2

Ved søknad om flere tomter betales et tillegg per tomt på:

1 540

3

For søknad om fradeling av tomt i uregulert område, pr tomt

5 135

4

Fradeling av tilleggsareal/arealoverføring

Med dette menes all fradeling av areal som skal legges til en annen eiendom, uavhengig av om det behandles som en fradeling av eget areal først, og så skal slås sammen, eller om man overfører arealet direkte til den andre eiendommen uten å gå om fradeling i egen tomt først.

3 080

 5

For søknad om fradeling av festetomter til grunneiendom hvor grenser foreligger. (for punktfeste gjelder pkt. 3)

3 080 

5.1

Ved søknad om flere tomter betales et tillegg per tomt på:

1 540

For punkt 3, 4 og 5 vil gebyr for eventuell dispensasjonsbehandling komme i tillegg
Hvis saken krever jordlovsbehandling tilkommer gebyr etter D2.
Vesentlig terrenginngrep (C11)

Vesentlig terrenginngrep

1

Steinbrudd, masseuttak, fylling, bru, kaianlegg, underjordisk anlegg, anlegg i fjell, tribuner, molo og lignende

5 650

2

Støttemur, basseng, gjødselkum, brønn og lignende

3 080

 Anlegg av veg eller parkeringsplass (C12)

Tiltak etter § 20-1 l)

Anlegg av veg eller parkeringsplass

1

Større anlegg (P - plass over 800 m2 eller veg over 500 meter lengde)

8 220

2

Mindre anlegg

4 110

 Trinnvis behandling (C13)

C13 Trinnvis behandling etter plan – og bygningsloven § 20-1

1

Rammetillatelse. Gebyr som nevnt under pkt. C4-C12

 

2

Igangsettingstillatelse. For hver igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse

4 110

Endring av tillatelse (C14) 

C14 Endring av tillatelse

1

Endring eller tilleggsmelding i forhold til gitt tillatelse.

Er det søkt om større endring(er) kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny sak. Kommunen skal i så fall vurdere om det skal fastsettes reduserte gebyrer.

3 595

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver (C15)

C15 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, pbl § 20-4

1

Alminnelige driftsbygninger i landbruket (nybygg inntil 1000 m2 og tilbygg hvor totalt areal ikke overstiger 1000 m2) - pbl § 20-4 b)

1.1

Bygninger for husdyrhold

10 270

1.2

Andre landbruksbygg

5 650

2

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg etter pbl § 20-1 j) og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år - pbl § 20-4 c)

3 800

3

Mindre tiltak på bebygd eiendom – pbl § 20-4 a) (f.eks. tilbygg under 50m2, frittliggende garasjer under 70m2 og mindre brygger/naust)

4 620

3.1

Endringstillatelse mindre tiltak på bebygd eiendom - pbl § 20-4 a) og c)

1 905

4

Frittliggende bygg med BRA inntil 15m2 og mindre tilbygg uten bruksareal, inkl. også fasadeendring, mindre skilt og mindre bygg

2 565

5

Riving av bygninger som ikke krever ansvarsrett eller er omtalt i C7

2 050

Ferdigattester (C16)

C16 Ferdigattester pbl § 21-10

1

Ferdigattest for nytt avløpsanlegg og andre søknadspliktige tiltak

1 665

2

Ferdigattest for rehabilitering av avløpsanlegg lik eller midre enn 10 pe og etter pbl §20-4 og mindre tiltak som tilbygg og pipe

555

3

Midlertidig brukstillatelse

1 025

4

Purregebyr av ferdigattester

1 025

5

Purregebyr av melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (SAK10 §4.1 og PBL §20-5) inkl. matrikkelføring av slike tiltak

1 025

Dispensasjoner (C17)

C17 Dispensasjoner pbl § 19-2                                                                          

1

Dispensasjon fra bestemmelser i plan- og bygningsloven (jf § 20-1)  m/tilhørende forskrifter og kommunale arealplaner

1.1

Kan avgjøres uten høring

3 885

1.2

Andre myndigheter er høringspart

7 770

1.3

Tillegg i saker som krever politisk behandling

2 225

2

Dispensasjon fra bestemmelser i plan - og bygningsloven m/tilhørende forskrifter for mindre tiltak på bebygd eiendom, pbl §20 - 4, a) og c)

2.1

Kan avgjøres uten høring

2 645

2.2

Andre myndigheter er høringspart

5 290

2.3 Tillegg for saker som krever politisk behandling 1 905
Der flere forhold inngår i samme dispensasjonssøknad, tas kun ett dispensasjonsbehandlingsgebyr. Ordinært saksbehandlingsgebyr i henhold til tiltakets art kommer i tillegg.

3

Dispensasjoner for enkle tiltak (mindre garasjer inntil 50 m2, tilbygg osv) i LNF -områder i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner som ikke ville vært søknadspliktig i plan. Gjelder tiltak etter Pbl §20 - 5 som ikke er i samsvar med plan

3.1 Kan avgjøres uten høring 1 665
3.2 Andre myndigheter er høringspart 3 330

Det tas ikke byggesaksgebyr i tillegg siden dette gjelder tiltak som etter plan ikke er søknadspliktig.

Godkjenning av ansvarsrett for foretak – plan og bygningsloven (C20)

C20 Godkjenning av ansvarsrett for foretak – plan og bygningsloven § 22

1

Godkjenning, samt utviding av godkjenningsområde SØK, PRO, UTF, KTR – der foretak ikke oppfyller kravene, pbl § 22-3 , jf.byggesakforskriften §11 - 4, 6.ledd a og b

2 050

2

Godkjenning av selvbygger SØK, PRO, UTF, byggesakforskriften § 6-8

2 050

Avslag på byggesøknad og trekking av søknader (C21)

C21 Avslag på byggesøknad og trekking av søknader

1

Dersom en byggesøknad fører til avslag, eller det er nedlagt arbeid i behandlingen og  søknaden trekkes, skal det betales 50 % av fullt gebyr.

Igangsetting uten tillatelse, sluttkontroll, ferdigattest m.m. (overtredelsesgebyr (C22)

C22 Igangsetting uten tillatelse, sluttkontroll, ferdigattest m.m. (overtredelsesgebyr), jf Kapittel 16 i forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488.

1

Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrense for forsettelige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i forskriften § 16-1 bokstav a til g. Privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettelige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i forskriften § 16-1 bokstav a til g.

Ilegging av overtredelsesgebyr inntil kr 50.000,- delegeres til rådmannen. Kst. sak 84/20

2

For saksbehandling som påløper i samband med ulovlig arbeid og/eller arbeid som er utført i strid med tillatelse/bestemmelse eller er satt i gang uten tillatelse, gis et tilleggsgebyr på 50% av gebyrregulativet for tiltaket.

Avviksbehandling (C23) 

C23 Avviksbehandling

1

Ved avdekking av avvik i byggeprosjekter ved kommunens tilsyn, hvor det utarbeides avviksrapport, pr rapport         

875

Sakkyndig bistand ved tilsyn (C24)

C24 Sakkyndig bistand ved tilsyn, jf pbl § 25-2 annet ledd

1

Hvis tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning

Pålegg om undersøkelse etter forurensningsloven (C25)

C25 Pålegg om undersøkelse etter Forurensningsloven §51 og 52a)

1

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den som har, gjør eller setter i verk noe som fører eller som det er grunn til å tro kan føre til forurensning, å sørge for eller bekoste undersøkelser eller lignende tiltak som med rimelighet kan kreves for å

a)           fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til forurensning,

b)           klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning,

c)            klarlegge hvordan forurensningen skal motvirkes.

Bestemmelsen i første ledd får tilsvarende anvendelse på virksomhet som fører, eller kan føre til avfallsproblemer.

Det påløper for øvrig saksbehandlingsgebyr etter medgått tid, se Kap.B

Reduserte satser ved lang saksbehandlingstid (C26)

C26 Reduserte satser ved lang saksbehandlingstid, jf pbl § 21-7 og byggesakforskrift § 7-6

1

Saksbehandlingstid regnes i samsvar med § 21-7 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr 71 og §§ 7-1 til 7-6 i forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488.

Ved overskridelse av tidsfristene i § 7-4 bokstav a og plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale gebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides. Bestemmelsen gjelder ikke dersom det er avtalt særskilte frister eller kommunen har forlenget fristen etter § 7-3. I slike tilfeller inntrer virkninger av fristoverskridelse fra det tidspunkt den avtalte eller forlengede frist overskrides.

Kostnader tilknyttet fagkyndig rapport i aktsomhetsområder/faresoner (C27)

C27 Kostnader tilknyttet fagkyndig rapport i aktsomhetsområder/faresoner

1

I aktsomhetsområder eller faresoner for skred, flom etc.  der det blir stilt krav om fagkyndig rapport/utredning, skal dette bekostes av tiltakshaver. Gjelder både byggesaker og plansaker.

Kostnader tilknyttet politisk behandling (C28)

Saker som krever politisk behandling utover det som er nærmere presisert tilkommer et gebyr på kr 2 155,-.

Kart og oppmåling

Oppretting av matrikkelenhet (E1)

E1 Oppretting av matrikkelenhet                                                                           

1

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

1.1.

Areal fra 0 – 2000 m2

18 480

1.2

areal fra 2001 m²: økning pr. påbegynt 1000 m2 opp til 5 daa 

2 725

1.3

For større arealer i LNF-områder utover 5 daa utregnes gebyr i forhold til ekstra medgått tid, se satser Kap.B

 

2

Oppretting av grunneiendom og festegrunn - tilleggsarealer

For oppretting av grunneiendom som tilleggsareal til eksisterende eiendommer, samt for frittliggende arealer til enkeltstående naust, garasjer uthus og lignende

2.1

areal fra 0-250 m2

6 830

2.2

areal fra 250-700 m2

10 920

2.3

areal over 700 m2  - økning pr. påbegynt 1000 m2

2 725

3

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (eks. veiareal)

 

3.1

areal fra 0 – 2000 m2

4 090

3.2

areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt daa

345

4

Oppmåling av uteareal på eierseksjon – gebyr pr. eierseksjon

4.1

Areal fra 0 – 50 m2

3 545

4.2

Areal fra 51 m² – 250 m2

6 315

4.3

Areal fra 251 m2 - 2000 m2

12 735

4.4

Areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt 1000 m2

2 515

5

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom, eller etter volum

5.1

Volum fra 0 – 2000 m3

18 480

5.2

Volum fra 2001 m3 – økning pr. 1000 m3

2 725

6

Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid og medgåtte kostnader.

6.1

Minstegebyr

4 110

7

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

4 090

8

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter E1.  

Grensejustering (E2)

E2 Grensejustering

1

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelder.

1.1

Areal fra 0 – 250 m2

7 165

1.2

Areal fra 251 m² – 500 m2

10 920

2

Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3

2.1

Volum fra 0 – 250 m3

7 165

2.2

Volum fra 251 m3 – 1000 m3

10 920

Arealoverføring (E3)

E3 Arealoverføring

1

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring  til vei- og jernbaneformål. Dokumentavgiften kan kreves inn på forskudd.

1.1

Areal fra 0-250 m2

10 240

1.2

Areal fra 251- 700 m2                                                                      

16 375

1.3

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  

2 725

2

Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, -ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Dokumentavgiften kan kreves inn på forskudd.

2.1

Volum fra 0-250 m3

10 240

2.2

Volum fra 251-500 m3

16 375

2.3

Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på

2 725

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (E4)

E4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 1

For inntil 2 punkter

3 410

 2

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1 370

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter (E5)

E5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter

 1

For inntil 2 punkter

6 135

 2

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1 370

3

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgåtte kostnader

 

 Privat grenseavtale (E5)

E5 Privat grenseavtale

 1

For inntil 2 punkter

4 660

 2

For hvert nytt punkt

690

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid og medgåtte kostnader

 Urimelig gebyr (E6)

E6 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan avdelingsleder fastsette et passende gebyr.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken (E7)

E7 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

 1

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Utstedelse av matrikkelbrev (E8)

E8 Utstedelse av matrikkelbrev

 1

Matrikkelbrev inntil 10 sider

230

 2

Matrikkelbrev over 10 sider

450

Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom (F1)

F1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

Utover søknadsgebyret kr. 2055, - beregnes timepris etter medgått tidsbruk etter Kap.B Gebyr for eventuell oppmålingsforretning Kap.E1, utstedelse av matrikkelbrev Kap.E8 og tinglysning kommer i tillegg.

Gebyr for målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon (F2)

F2 Gebyr for målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon

1

80 % av satsene i E1

 

Arealplan

Behandling av reguleringsplan (C18)

1

Behandling av planprogram

Forslagstiller er ansvarlig for kunngjøring av planoppstart og kostnader tilknyttet høring av planprogram. Arbeid saksbehandler gjør her faktureres etter Kap.B Gebyret beregnes og faktureres på tidspunktet alle dokumenter er levert kommunen for sluttbehandling av planprogrammet.

15 865

2

Behandling av reguleringsplanforslag grunngebyr

35 945

2.1

Gebyr pr. daa første 10 daa

2 225

2.2

Gebyr pr. daa over 10 daa

1 110

2.3 

Gebyr pr. daa over 50 daa

555

Med i arealet regnes med bebyggelse og anlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur og utbygging i sjø/vassdrag. Gebyret beregnes og faktureres på tidspunktet alle dokumenter er levert kommunen for sluttbehandling av reguleringsplanen.

3

For reguleringsendringer som krever full behandling etter plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12, 100 % av gebyr for reguleringsplan.

For reguleringsplanendringer som medfører rask saksbehandling kan gebyret  reduseres med inntil 50 %

4

Reguleringsendringer etter plan- og bygningsloven § 12-14, 2. avsnitt.

For flere endringer i samme sak, kr 2 050,- i tillegg pr. endring.

Nødvendige kartendringer i SOSI-format kommer i tillegg. 

15 865

5

Ved endelig avslag på planforslag betales inntil 80 % av satsene.

6

Behandling av planer avvist av formannskapet ved 1. gangs behandling. Gjelder både planprogram og reguleringsplaner.

8 885

7

Planer som trekkes før sluttbehandling: Det betales inntil 80% av satsene.

Forhåndskonferanse, befaring og lignende er inkludert i prisene. Annonsering kommer i tillegg. Kommunen bekoster utsending av reguleringsplanforslaget til høring mens etterfølgende nødvendige endringer bekostes av forslagstiller. Forslagstiller bekoster eventuelle utredninger som viser seg påkrevd, f.eks. arkeologiske undersøkelse, grunnundersøkelse og støyutredning.

Konsekvensutredninger (C19)

I de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, og i de tilfeller det blir utredningsplikt for vedlegg II-tiltak, skal det for behandling av konsekvensutredninger betales et gebyr. Dette i tillegg til eventuelt gebyr etter C18

5 555

Skog og landbruk

Øvre ramme for gebyr fastsatt i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 1.1.2012.

Konsesjonsbehandling (D1)

D1 Konsesjonsbehandling

1

Enkle/kurante saker

1 500

2

Andre saker

5 000

Deling etter jordloven (D2)

D2 Deling etter jordloven § 12

1

Enkle/kurante saker

1 000

2

Andre saker

2 000


Publisert: 02.05.2018 13.59.27
Sist endret: 05.01.2021 15.30