Reguleringsplaner

Her finner du informasjon om når du må regulere, ulike reguleringsprosesser og verktøy for utarbeidelsen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplan

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. Plan og bygningsloven (PBL) § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3.

Kommunen anbefaler forslagsstiller å ta kontakt på et tidlig tidspunkt. Erfaring viser at prosessen da blir mer effektiv. Sentrale bestemmelser om utarbeidelse og behandling av ulike typer planer, finnes i PBL.

PBL krever at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dersom du ønsker å utarbeide planforslag, men ikke innehar relevant kompetanse, kreves det at du kontakter en konsulent som kan dette. Arkitektbedriftene og Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) med flere kan gi tips om utøvere.

Er du interessert i å vite mer om planlegging og planprosessen kan du lese mer om dette under om planarbeidet.

Når må jeg regulere?

Det er flere grunner til å utarbeide en reguleringsplan. Det må i utgangspunktet utarbeides detaljreguleringsplan når:

  • Det foreligger krav om detaljregulering i overordnede planer
  • Det er avvik fra kommuneplan, kommunedelplan, områderegulering eller eksisterende reguleringsplan
  • Det skal bygges i uregulerte områder

Ta kontakt med Arealforvaltning dersom du er i tvil om du må detaljregulere, eller du har spørsmål om hva du kan gjøre innenfor en eksisterende reguleringsplan.

Detaljregulering

Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens eller kommunedelplanens arealdel og eventuelt dersom en områderegulering krever det. Generelt kan man si at det kreves reguleringsplan i alle tilfeller der utbyggingens rammer og omfang ikke er avklart og utredet i andre planer. Eldre reguleringsplaner med krav om bebyggelsesplaner medfører nå et krav om detaljregulering.

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget, jf. PBL § 12-3. Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer.

Gebyr for reguleringsplaner belastes i henhold til Søndre Land kommunes gebyrregulativ.

Områderegulering

Områderegulering brukes av kommunen der kommuneplanen/kommunedelplanen krever det, eller der kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte avklaringer av arealbruken i området.

Områderegulering utarbeides av kommunen. Det er likevel mulig for kommunen å overlate til andre myndigheter eller private parter å utarbeide forslag til områderegulering. Dette kan innebære at private står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammer kommunen bestemmer, og dekker kostnadene ved dette enten helt eller delvis. Det er kommunen som har ansvaret for rammer, innhold og framdrift i planprosessen i en områderegulering.

Planer på høring

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse skal være minst seks uker

Når registrerte grunneiere og andre rettighetshavere tilknyttet planområdet blir direkte berørt av et reguleringsarbeid skal de på hensiktsmessig måte få oversendt forslag til reguleringsplan til høring.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes kommunen per post eller e-post. Merknader påføres planens navn og saksnummer.

For å se hvilke planer som ligger på høring nå, gå til kommunens Webinnsyn. Velg Søndre Land kommune, og klikk på "Arealplaner" i menyen til venstre.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om reguleringsplaner kan du ta kontakt med avdelingen for Arealforvaltning i Søndre Land kommune.


Publisert: 13.10.2016 13.48.58
Sist endret: 06.06.2018 15.20