Klima og miljø

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Klima- og miljøstrategi 2024

Kommunestyret i Søndre Land vedtok “Klima- og miljøstrategi for Søndre Land kommune 2024: Omstilling til et bærekraftig lavutslippssamfunn” på sitt møte 18.03.2024.

Her kan du lese dokumentene i saken

Kommunens rolle

Det er spesielt rollen som planmyndighet som gir en kommune mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen på sentrale områder. I kraft av å være planmyndighet, eier av infrastruktur og bygninger, innkjøper av varer og tjenester og lokal koordinator har Søndre Land sammen med landets øvrige kommuner en nøkkelrolle knyttet til mange viktige utfordringer for å redusere utslipp av klimagasser.

Men husk, klimautfordringene omfatter alle! 

Klimasats-prosjektet

I 2020 mottok kommunen støtte til KLIMAsatsmidler fra miljødirektoratet, og vi jobber med fire hovedområder:

 1. Strategisk plattform for reduksjon av klimautslipp i all kommunal planlegging.
 2. Økt kompetanse i kommunen, både politisk og administrativt, når det gjelder sammenhengen mellom målet om bærekraftig utvikling, klimaplanen og konsekvensen av egne beslutninger i kommunen.
 3. Skape oppslutning i lokalsamfunnet om konkrete tiltak for varig omstilling til lavutslippssamfunnet
 4. Bygge nettverk mot lokale og regionale kompetansemiljøer, andre kommuner og fylkeskommunen.

Du kan lese mer om prosjektet, og finne prosjektplanen på Klimasats prosjektets sider.

Klima- og energiplan 2019-2028

Kommunestyret vedtok i møte 18.mars 2019 ny, revidert utgave av Klima- og energiplanen. Denne har vært på høring høsten 2018.

Høringsuttalelsene og hvordan dette er tatt hensyn til i planen er vedlagt i lag med selve planen. Bakerst i planen ligger handlingsplan med en rekke tiltak som er planlagt igangsatt i tida framover for at utslipp av klimagasser kan reduseres både i kommunal virksomhet og i Søndre Land-samfunnet.

Her kan du lese plandokumentene.

Bygge og grave i forurenset grunn

Skal du bygge og grave i grunnen hvor det kan være fare for forurensning? Da må du vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Hvis grunnen viser seg å være forurenset, så må det utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før gravingen settes i gang. Dette kommer frem av forurensningsforskriften kapittel 2 "Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider", se info under lenker.

Hvis grunnen kan være forurenset må man undersøke grunnen også der det ikke er krav om søknad etter plan- og bygningsloven.

Tiltaksplan

Hvorfor må man utarbeide en tiltaksplan om man skal grave i forurenset grunn? Det er for at man ikke skal spre forurensningen til rene områder, og eksponere mennesker og miljø for fare.

Eksempler:

Områder hvor det kan være naturlig å undersøke om det er forurenset grunn:

 • Eiendommer som har blitt brukt til industrivirksomheter eller avfallshåndtering.
 • Eiendommer der det har blitt utført flere rivninger og rehabiliteringer av bygninger.
 • Branntomter.
 • Eiendommer med restforurensning fra tidligere oppryddingstiltak.
 • Eiendommer som ligger inntil eller nedstrøms for eiendommer som er forurenset.
 • Eiendommer med alunskifer i grunnen.
 • I byer er det vanlig at grunnen i eldre og sentrale bydeler er forurenset

Nyttige lenker:

Forurensningsforskriften kapittel 2

Grunnforurensning (Miljødirektoratet)

Alunskiferkart / radon (Statens strålevern)

Gravearbeider i områder med alunskifer og tilsvarende grunnforhold (Miljødirektoratet) 

ENØK og miljø

Alle kan gjøre tiltak for effektiv energibruk, dette kalles energiøkonomisering – eller ENØK. Dette kan for eksempel være tiltak som reduserer energibruk i egen bolig og/ eller tiltak som kan erstatte bruk av petroleum og gass med nye miljøvennlige energiformer.

Nyttige lenker:

Enova

Naturvernforbunde

Naturmangfold

Mange arter og naturtyper står dag i fare for å forsvinne for alltid. Fysiske inngrep og endret arealbruk anses som den viktigste årsaken. Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven er viktige verktøy i arbeidet mot tap av naturens mangfold.

Mer informasjon om naturmangfold og arter

Miljøinformasjon fra offentlige myndigheter (Miljøstatus)

Naturbase kart (Miljødirektoratet)

Kunnskapsbank for naturmangfold (Artsdatabanken)

Fremmede arter (Miljødirektoratet)

Verneområder i Søndre Land

I Søndre Land kommune er det flere landskapsvernområder og naturreservater. Dokkadeltaet våtmarksområde har i tillegg også internasjonal verneverdi.

Nyttige lenker:

Gårdskart (Skog og Landskap)

Dokkadeltaet Våtmarkssenter (Dokkadeltaet)

Verneområde (Fylkesmannen i Oppland)

Finn verneområde (Miljødirektoratet)

Vernet natur (Miljøstatus)

Verneområder (Statens naturoppsyn)


Publisert: 29.09.2016 08.30.45
Sist endret: 26.03.2024 12.24