Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Serveringsbevilling

Planlegger du å starte eller drive et sted hvor det serveres mat eller drikke i næringsøyemed, må du ha serveringsbevilling. Overtar du et serveringssted (eieroverdragelse), må det også søkes om ny serveringsbevilling.

For å få serveringsbevilling, må du søke kommunen på fastsatt skjema (se nedenfor). I tillegg må du sende melding til Mattilsynet.

Vilkår for å søke om serveringsbevilling.

Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet/personen som eier stedet. Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel. Søknaden må inneholde opplysninger som beskriver hvilken serveringsvirksomhet som er tenkt (kafe, restuarant, pub eller catering), samt ønsket åpningstid. I noen tilfeller trenger vi en plantegning over serveringsarealet og en finansieringsplan. Da tar vi kontakt med deg. Videre har kommunen stilt krav om at atkomst og garderobe/toalett må være tilpasset funksjonshemmede. Ved eierskifte må ny eier søke om serveringsbevilling senest 30 dager etter inngått avtale om overdragelse.  

Hvordan søke?

Lenke til søknadsskjema finner du øverst på siden.

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling.
 • Firmaattest
 • Eventuell kjøpe- og/eller leiekontrakt
 • Bevis for bestått etablererprøve for daglig leder
 • Attest for skatt og merverdiavgift
 • Bekreftelse på at det er sendt melding til Mattilsynet
Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Kommunen ber om vandelsvurdering av oppgitte ansvarspersoner fra politiet. I tillegg kan det innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. 

Skjenkebevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive eller overta et serveringssted hvor det serveres alkoholholdig drikk, må søke kommunen om skjenkebevilling.

Felles for alle typer bevilling

Skjenketider

Iht kommunens fastsatte retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, gjelder følgende skjenketider:

 • Gruppe 1 (øl) fra kl 0800 - 0200
 • Gruppe 2 (øl og vin) fra kl 0800 - 0200
 • Gruppe 3 (brennevin) fra kl 1300 - 0100
 • Utendørs skjenking må opphøre innen kl 2400
Vilkår for å kunne søke om skjenkebevilling
 • For hver skjenkebevilling, skal det være en ansvarlig styrer og stedfortreder som begge må ha avlagt og bestått kunnskapsprøve iht. alkohollovens bestemmelser. Bevillingssøker kan selv være styrer eller stedfortreder
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning etter § 1-6 annet ledd og ambulerende bevilling etter § 4-5
 • Det er krav om uklanderlig vandel iht. alkoholloven - dette gjelder både for bevillingssøker, styrer og stedfortreder.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
 • For skjenking utendørs, må skjenkearealet være fysisk avgrenset med rekkverk eller lignende

Lenke til søknadsskjema finner du øverst på siden.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling
 • Firmaattest
 • Eventuell kjøpe- og/eller leiekontrakt
 • Bevis for bestått kunnskapsprøver for styrer og stedfortreder
 • Tegning eller skisse som viser skjenkearealet (både innendørs og utendørs)

Alminnelig skjenkebevilling

Drives virksomheten som et ordinært serveringssted som innehaveren selv disponerer, vil det normalt dreie seg om en alminnelig skjenkebevilling.

Hva bevillingen gjelder for

En alminnelig skjenkebevilling kan gjelde for:

 • Skjenking av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1)
 • Skjenking av alkoholholdig drikke med høyst 22 volumprosent alkohol, dvs. både øl og vin (gruppe 2)
 • Skjenking av alkoholholdig drikke med høyst 60 volumprosent alkohol, dvs. øl, vin og brennevin (gruppe 3)

Ved overdragelse av virksomheten til ny innehaver/eier, vil skjenkebevillingen falle bort etter 3 måneder med mindre ny eier har søkt kommunen om endret/ny skjenkebevilling.

Det kan også søkes om alminnelig skjenkebevilling for sesonger, feks. sommerhalvåret.

Hvor lang tid tar det å få svar på søknad?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt til politiet og sosialtjenesten i NAV for uttalelse. I tillegg kan det innhentes uttalelse/opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene.

Utvidet bevilling for en enkeltanledning kan gis til alle typer arrangement ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling.

Alminnelig bevilling for en enkeltanledning kan utvides til å gjelde:

 • Midlertidig utvidelse av skjenkearealet
 • Midlertidig utvidet åpnings- og skjenketid (dog innenfor kommunens masimumstider)
 • Midertidig utvidelse av alkoholgruppe, feks. hvis en i utgangspunktet kun har skjenkebevilling for gruppe 2 (øl og vin) kan bevillingen utvides til også å gjelde for gruppe 3 (brennevin)

Søknad om utvidelse av skjenkebevillingen for en enkeltanledning, må sendes senest tre uker før utvidelsen skal finne sted.

Når må du søke om bevilling?

Du må søke om skjenkebevilling for enkeltanledninger (en bestemt anledning) i tilknytning til arrangementer eller sammenkomster som er åpne for publikum hvis:

 • Du leier et lokale og tar betalt for skjenking av alkohol
 • Arrangement som gjelder
  • i lokaler eller på steder som er offentlig tilgjengelig
  • i lokaler uten skjenkebevilling
  • utendørs på et avgrenset område
Hvordan søke?

Lenke til søknadsskjema finner du øverst på siden..

Ambulerende skjenkebevilling for lukkede selskaper.

Når kan det søkes om bevilling?

Det kan også søkes om ambulerende skjenkebevilling for lukkede selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer. Det benyttes samme søknadsskjema som for enkeltanledninger som er åpent for publikum, men krysses av for ambulerende. Søknadsskjema finnes nedenfor.

Felles vilkår for enkeltanledninger og ambulerende bevilling

Ikke lov å nyte medbrakt

Det er ikke anledning å nyte medbrakt alkoholholdig drikke i i tilfeller der det er krav om skjenkebevilling.

Vakthold og samtykke fra utleier

Når det gjelder søknader om skjenkebevilling i forbindelse med åpne arrangementer, må det innhentes samtykke fra utleier samt sørges for vakthold. Det vil også bli innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten i NAV.

Krav til bevillingssøker

Bevillingssøker må være fylt 20 år og du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen (styrer). Bevillingssøker kan selv være styrer. Ved større arrangementer bør det også utpekes en stedfortreder. Skjenkeansvarlig(e) må være fylt 20 år. Det må påregnes inntil tre ukers saksbehandlingstid for søknader om skjenkebevilling for enkeltanledninger.

Bevilling for salg av alkohol

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

 • For hver salgsbevilling, skal det være en ansvarlig styrer og stedfortreder som begge må ha avlagt og bestått kunnskapsprøve iht alkohollovens bestemmelser. Bevillingssøker kan selv være styrer eller stedfortreder.
 • Det er krav om uklanderlig vandel iht alkoholloven - dette gjelder både for bevillingssøker, styrer og stedfortreder.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Salgstider for alkoholholdig drikk framgår av  kommunens fastsatte retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Lenke til søknadsskjema finner du øverst på siden.

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling.

 • Firmaattest
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
 • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven
Hvor lang tid tar det å få svar på søknad?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt til politiet og sosialtjenesten i NAV for uttalelse. I tillegg kan det innhentes uttalelse/opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene.

Alkoholloven gir anledning til at ordinære kommunale salgsbevillinger kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som inneholder opptil 4,7 volumprosent (gruppe 1) for salg i egen virksomhet, jfr. alkohollovens § 3-1 b. På visse vilkår, er det anledning til å søke om bevillingen også kan gjelde for alkoholholdig drikk inntil 22 volumprosent.

Det er også gitt anledning til å drive nettsalg på visse vilkår i tilknytning til den ordinære kommunale salgsbevillingen.

 • Utlevering av alkoholholdig drikk må skje innenfor den ordinære salgstiden
 • Utlevering av alkoholholdig drikk må ikke skje til personer som ikke oppfyller alderskravet (alkohollovens §1-5)
 • Utlevering av alkoholholdig drikk må ikke skje til person som er åpenbart påvirket av rusmidler
 • Nettsalg av alkoholdig drikk må skje iht reklameforbudets bestemmelser (alkohollovens kap. 9). I alkoholforskriftens §14-3 nr. 10 er det gitt unntak fra reklameforbudet som gir innehavere av kommunal bevilling for nettsalgsadgang til å legge ut bilder av produktene som grunnlag for gjennomføring av nettsalget.

Det er også anledning til å søke om ambulerende salgsbevilling for enkeltanledninger både for gruppe 1 og 2 med vilkår om at dette gjelder i forbindelse med markeder hvor salg av alkoholholdig drikk inngår som en naturlig del av et helhetlig markedstilbud hvor det også deltar andre aktører/produsenter som selger øvrige produkter som for eksempel lokalproduserte matvarer.

Etablererprøve for serveringssteder

Etablererprøven for daglig leder av et serveringssted er hjemlet i serveringsloven og er en forutsetning for å få serveringsbevilling.

Det kreves kunnskap om økonomistyring og relevante regler, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftsloven, regnskapsloven, konkursloven, arbeidsmiljøloven og alkoholloven.

Det er kommunen som er ansvarlig for gjennomføring av etablererprøve etter nærmere avtale. Prøven kan enten gjennomføres elektronisk ved bruk av PC (som kommunen stiller til disposisjon) eller på papir.

 • Varighet: 90 minutter. I tillegg 10 minutter til å overføre svarene til svarskjema når det gjennomføres papirbasert prøve.
 • Pris: 400 kroner per gang. Dersom du ikke består, kan du ta prøven på nytt, og det er ingen begrensninger i antall ganger du kan ta prøven.
 • Hjelpemidler: Du kan benytte rene lov- og forskriftstekster som hjelpemidler.

Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Kunnskapsprøve for salgs- og skjenkebevillinger

For å få alminnelig skjenke- og salgsbevilling må styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøven for hhv skjenking og salg. Prøven er hjemlet i alkoholloven og skal være en test på kandidatens kunnskap om denne loven.

Det er kommunen som er ansvarlig for gjennomføring av kunnskapsprøve etter nærmere avtale.

 • Varighet: 60 minutter. Kunnskapsprøven kan bare tas elektronisk (kommunen stiller PC til disposisjon).
 • Pris: 400 kroner per gang
 • Hjelpemidler: Du kan benytte ordbøker.

Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Bevillingsgebyr og omsetningsoppgave

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til kommunen, dokumentert gjennom spesifisert omsetningsoppgaver fra leverandører/bryggerier.

Gjeldende bevilligsgebyr framgår av Alkoholforskriften kapittel 6

I tillegg er det også fastsatt bevillingsgebyr for ambulerende salgs- og skjenkebevilling og skjenkebevillinger for enkeltanledninger 

Forøvrig vises det til Alkoholforskriften.

Salgs- og skjenkekontroller

Fra 01.01.2016 gjelder nye, nasjonale regler for tildeling av prikker og inndragning av bevillinger ved overtredelse av alkohollovgivningen.

Ved brudd på alkoholloven tildeles prikker.

Det er kommunen som er ansvarlig for salgs- og skjenkekontroller. Det er engasjert et eksternt firma som utfører selve kontrollene. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i en uke. Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol.

Det vises til Alkoholforskriften og Kommunale retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk.

Aktuelle lenker

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk

Bevillingsgebyr ambulerende salgs- og skjenkebevilling og skjenkebevillinger for enkeltanledninger

Aktuelle lover og regelverk

Alkoholloven (Lovdata)

Alkoholforskriften (Lovdata)

Serveringsloven (Lovdata)


Publisert: 17.10.2016 14.11.10
Sist endret: 10.09.2021 12.57