Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikke i Søndre Land

Reviderte retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Søndre Land kommune – vedtatt av kommunestyret i møte den 12.12.2016 som sak 77/16.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


1. Formål

Søndre Land kommune har som mål å redusere og begrense de individuelle og samfunnsmessige
skadevirkningene som rusmidler kan medføre.
Dette er i tråd med regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (2008) og lov om omsetning av
alkoholholdig drikk (alkoholloven).
Jfr. kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan skal hensynet til målgruppe, beliggenhet, og
hensynet til lokalmiljøet veie tyngre enn næringspolitiske hensyn ved tildeling av skjenke- og
salgsbevilling. Forskning viser at kommunenes bevillings- og kontrollmyndighet er blant de mest
effektive virkemidlene vi har for å redusere alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader.
Tilgjengeligheten og etterspørselen må reduseres for å redusere og begrense skadevirkningene.
Alkoholloven ble sist revidert 17. juni 2016. Denne revisjonen gir kommunen større frihet til å
organisere det alkoholpolitiske arbeidet ut fra en vurdering av lokale forhold. På denne måten er
kommunens rusmiddelarbeid blitt enda viktigere enn før med tanke på å nå de lokale og nasjonale
målsettingene.

2. Salgs og skjenkebevilling

Ikke tillatt bevilling

 • Arrangementer som er beregnet på barn og unge
 • Arrangementer i kommunal regi
 • Det gis ikke bevilling i kjøpesentre

Utendørs bevilling

En alminnelig skjenkebevilling kan ut fra en konkret vurdering gjøres gjeldende på et nærmere avgrenset uteområde. Utendørs skjenking kan skje inntil kl. 00.00.
Det bør vurderes om bevilling kan tildeles der kommunen stiller krav om for eksempel andre skjenketider, endring av lokaler, andre tiltak for å nå målgruppa eller lignende.

Bevillingsgebyr

Bevillingsgebyret følger alkohollovens satser. Gebyrene skal benyttes til kontrolltiltak og rusforebyggende arbeid.

Tildeling

Når det gjelder myndighet relatert til vedtak etter alkohollovens bestemmelser, er dette regulert i delegeringsreglementet.

3. Skjenketider og salgstider

Skjenketider

Øl i klasse 2 08.00 – 02.00
Øl i klasse 3 og vin 08.00 – 02.00
Brennevin 13.00 – 01.00

Salgstider

 Alkoholholdig drikk gruppe 1

Mandag – fredag  08.00 – 20.00

Lørdag og andre dager før helligdager,
unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag

08.00 – 18.00
Salg skal ikke skje på søndager og helligdager,
1. og 17. mai
 

Alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3

'Mandag – fredag 08.30 – 18.00
Lørdag og andre dager før helligdager, unntatt
dagen før Kristi Himmelfartsdag
08.30 – 15.00
Salg skal ikke skje på søndager og helligdager,
1. og 17. mai, og julaften
 

Dagligvareforretninger med bevilling for salg av alkohol må ha tatt imot betaling innen salgsslutt for at salget av disse varene skal kunne finne sted. Det forutsettes bruk av presenning eller lignende over alkoholholdige varer utenom salgsperioden.

Salgs- og skjenketider skal vurderes ved hver nye tildelingsperiode. Dette med bakgrunn i Søndre Land kommunes ønske om at hensynet til målgruppe, beliggenhet, og hensynet til lokalmiljøet skal veie tyngre enn næringspolitiske hensyn. Dette vil kunne medføre en innskrenkning av kommunens skjenketider. Søndre Land har en liberal alkoholpolitikk sammenlignet med noen av våre nabokommuner.

4. Reaksjoner ved brudd

Det vises til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. kap. 9, om «kontroll med salgs- og skjenkebevillinger», og kap. 10, om «inndragning av salgs- og skjenkebevillinger». Dette er forskrifter
av 2016, hvor det blant annet er innført prikkbelastning ved overtredelser.

Bevillingshaver er ansvarlig for at skjenking og salg av alkoholholdig drikk foregår på en slik måte at reglene i gjeldende lover og forskrifter overholdes, og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas.

Bevillingshaver må først og fremst påse at det ikke skjenkes alkoholholdig drikk til for unge og/eller synlig berusede personer. Videre må bevillingshaver sørge for at det ikke skjenkes utover tillatt
skjenketid slik denne er fastsatt i bevillingen. Hjemmel for bestemmelsene finner man i alkohollovens §§ 1-5 og 1-9, og i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. kap. 2, 3 og 4.


Søndre Land kommune har følgende reaksjonsformer ved
overtredelse av lover, forskrifter og andre bestemmelser som
fremkommer av bevillingen:

Ved mindre alvorlig overtredelse etter forskriftens § 10-3 vil kommunen tildele bevillingshaver én prikk jfr. forskriftens §§ 4-6, 4-5, 4-4, 3-3 og alkohollovens §§ 9-2, 1-8 (1. ledd) mv., som for eksempel bruk av ulovlig reklame.

Administrasjonen sender skriv til bevillingshaver hvor overtredelsen påpekes og prikk tildeles, under henvisning til lovgivning og forskrifter, eventuelt andre vedtatte bestemmelser.

To prikker tildeles ved overtredelser etter forskriftens § 4-1, alkohollovens §§ 1-9 (siste ledd), 1.7c, 1-8 (annet ledd) og manglende betaling av bevillingsgebyr, samt manglende innlevering av omsetningsoppgave etter forskriftens kapittel 6.

Flere mindre alvorlige overtredelser vil kunne likestilles med en alvorlig overtredelse.

Ved alvorlige overtredelser etter forskriftens § 10-3 tildeler kommunen 4 eller 8 prikker, avhengig av alvorlighetsgrad, jfr. forskriftens kap. 10.

a) Følgende overtredelser fører til 4 prikker:

 • Skjenking/salg til åpenbart berusede personer
 • Brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelser
 • Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år
 • Brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk

b) Følgende overtredelser fører til 8 prikker:

 • Salg, skjenking eller utlevering til person som er under 18 år
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kommunal kontroll

Kommunestyret skal inndra bevillingen for et tidsrom på én uke dersom en bevillingshaver er tildelt 12 prikker i løpet av en toårsperiode. Dersom det i løpet av to år er tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende.

Retningslinjene er rettledende. Det skal gis rom for rimelig skjønnsutøvelse i behandling av hver enkelt sak.


Publisert: 10.07.2018 13.35.20
Sist endret: 11.07.2018 16.55