Velferdsteknologi

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. (Helsedirektoratet)

Det er kun tjenestene "leie av trygghetsalarm" og "leie av komp skjerm" som skal søkes om. Mer om disse i neste avsnitt.

Alle andre velferdsteknologiske løsinger, benyttes av de kommunale tjenestene som et ledd i å yte forsvarlige tjenester. Dette betyr at det vil være ditt behov som avgjør hvilke løsninger som kan være aktuelle. Tjenestene er under stadig endring og utvikling, og kommunen vil legge vekt på å finne gode løsninger sammen med deg. Noen eksempler på slike velferdsteknologiske løsninger kan være: elektronisk medisindispenser, GPS og digitalt tilsyn.

Leie av trygghetsalarm

Personer med funksjonsnedsettelse i alle aldre, og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om leie av trygghetsalarm. 

Trygghetsalarmen er en sensor som for eksempel kan bæres i et smykke rundt halsen eller håndleddet.

Trygghetsalarmen er knyttet til en responstjeneste som kan formidle kontakt videre til hjemmebaserte tjenester. Hvis alarmen går vil kommunens personell rykke ut, uansett når på døgnet det er.

Alle kan søke uavhengig av funksjonsnivå og behov. Det er ditt behov for økt opplevelse av trygghet som teller. 

Leie av Komp skjerm

Komp er en enkel og trygg teknologi for bildedeling, tekstmeldinger og videosamtaler mellom bruker og deres pårørende.

"Med videosamtaler og bildedeling fra venner og familie gir Komp trygghet og selskap til de som ikke mestrer moderne teknologi. Komp knytter analoge seniorer sammen med deres mer digitale familier. Bak det enkle designet finner man en datamaskin med kun én knapp, som er koblet opp til en app på telefonen til brukerens venner og familie." (Hentet fra Leverandørens nettside: noisolation.no)

Alle kan søke uavhengig av funksjonsnivå og behov.

Hvordan søke om trygghetsalarm eller komp?

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon Tildelings- og korrdinerende enhet.

Søknadsskjema for Helse- og omsorgstjenester finner du i Skjemaportalen

Skjema for utskrift finner du i skjemaportalen Her

 

Hva koster det?

Kommunen tilbyr leie av trygghetsalarm og leie av komp etter selvkostprinsippet. Se

Satser for egenbetaling 

Aktuelle lenker

Helsenorge

Helsedirektoratet

Direktoratet for e-helse

Aktuelle lover

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 a

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Søndre Land er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram som fremmer at vår kommune skal kunne tilby våre innbyggere mestringsteknologi/ velferdsteknologi på lik linje som andre tjenester.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Arbeidet ses også nært opp mot Helsedirektoratets arbeid med å flytte tjenester hjem ved hjelp av teknologi i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan.

Nasjonalt Velferdsteknologiprogram har pågått siden 2014. Det har sitt utspring i Meld. St. 29 Morgendagens omsorg (2012-2013). Programmet skulle opprinnelig vare ut 2020, men er p.t forlenget ut 2024 (Helsedirektoratet).


Publisert: 21.09.2016 11.16.44
Sist endret: 15.05.2024 08.09