Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hovlitunet

Hovlitunet inneholder til sammen 90 plasser fordelt på 40 institusjonsplasser og 50 boliger med heldøgns omsorg. I tillegg huset det dagtilbud for hjemmeboende eldre, lokaler for ergo- og fysioterapi, frisklivsavdelingen, hjemmebaserte tjenester, kjøkken/kantine, velværeavdeling, mini-joker(utsalgssted) og tildelingskontor.

Bjørkelunden

Avdeling på 1. plan med 16 institusjonsplasser for personer med demens. Avdelingen er en skjermet avdeling som er delt i to grupper med 8 plasser i hver gruppe. Hver bogruppe har egen stue, spisesal og skyllerom og de har et felles kjøkken i midten hvor det er postvert alle dager, mandag til fredag. Avdelingen har en egen skjermet sansehage mellom bogruppene. 

Rognlia

Avdelingen ligger I plan 2, og har 32 plasser. Avdelingen består av omsorgsboliger særlig tilrettelagt med heldøgnsomsorg, hvorav de fleste plassene er beregnet til mennesker med en demensdiagnose. Avdelingen består av fire bogrupper

Furubakken

Holder til I E Blokka og er fordelt over to etg. Her ytes det tjenester I form av helsehjelp og praktisk bistand til 18 beboere. Disse bor i hver sin leilighet med eget bad samt te kjøkken. Det er 9 leiligheter I hver etg. A, B,C og D. En bogruppe deler stue, kjøkken spiseareale og vaskerom der tøyet til beboerne blir vasket. 

Rehabilitering og behandling 

Alle plassene her er korttidsplasser som blir bruket til rehabilitering, utredning, lindring og avlastning. Avdelingen har også 2 KAD plasser som brukes til korte opphold der sykehusinnleggelse ikke er nødvendig.

Målsetningen for avdelingen er å gi gode sykepleietjenester og skape gode pasientforløp. Vi vektlegger samarbeid med pasient og pårørende og er opptatt av å skape et tverrfaglig samarbeid. Vi jobber tett sammen med ergo- og fysioterapeut, hjemmebasert omsorg, legetjenesten og andre når dette er nødvendig. Avdelingen har eget treningsrom.

Telefonliste til Hovlitunet

Her er kontaktinformasjon til Hovlitunet:

Korttidsopphold

Hvis du trenger opptrening etter sykdom eller skade, eller nærmere utredning av sykdoms- eller skadeomfang, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem. Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold på sykehjem.

Hvem kan søke?

Personer som har behov for helsefaglig hjelp for en periode, og trenger en vurdering av funksjonsnivå.

Faktorer som vektlegges er:

  • behov for døgnkontinuerlig tilsyn
  • behov for medisinsk kompetanse
  • demenssykdom/kognitiv svikt
  • behov for rehabilitering/opptrening

Hva slags korttidsopphold kan jeg få tilbud om?

  • døgnopphold (opphold dag og natt)
  • dagopphold (opphold dag eller natt)
  • rehabiliteringsopphold

Pris

Du må betale egenandel for tjenesten. Betalingssater for helse-og omsorgstjenester. 

Langtidsopphold

Ved langtidsopphold får du permanent heldøgns plass ved Hovlitunet. Som langtidsbeboer på Hovlitunet får du ivaretatt dine behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling.

Hvem kan søke?

Langtidsplass i institusjon tildeles når det er behov for tilrettelagt hjelp for å ivareta personlig hygiene, næringsinntak og naturlige funksjoner utover det hjemmebaserte tjenester kan bidra med.

Kriterier for tildeling av plass

  • Søker skal ikke være i stand til å bo i eget hjem med tilrettelagt hjelp, grunnet omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom.
  • Som hovedregel bør alltid helsehjelp i hjemmet og deretter kortidsopphold prøves ut først.

Pris

Du må betale en egenandel for å bo på sykehjem. Betalingssater for helse-og omsorgstjenester.

Avlastningsopphold

Personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver kan få innvilget avlastningsopphold for personen de har omsorg for. Målet er å hindre overbelastning hos den som gir omsorg i det daglige, og sørge for at omsorgsyter får nødvendig fritid og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Hvem kan få avlastningsopphold?

Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan få avlastningsopphold på sykehjem for å avlaste pårørende som har den daglige omsorgen.

Pris

Avlastningsopphold er gratis.

 Hovli kjøkken/kantine

Kjøkkenet på Hovlitunet lager mat til eldresenteret, sykehjemmet og middag til hjemmeboende.  I tillegg er kantinen åpen for alle kl.12:00 - 17:00. Middagsservering er fra kl. 12:00 – 15:00. 

Meny i kantina: Mai 2024

Prisene for middag i kantina varierer fra 140 – 185 kr med suppe/dessert. 

Hvordan kan du søke?

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon Tildelings- og korrdinerende enhet.

Søknadsskjema for Helse- og omsorgstjenester finner du i Skjemaportalen

Skjema for utskrift finner du i skjemaportalen Her

 


Publisert: 13.12.2016 10.03.41
Sist endret: 10.05.2024 11.04