Hovli sykehjem og eldresenter

(Denne siden er under oppdatering. Her vil du finne informasjon om nye Hovlitunet omsorgssenter etterhvert...) Telefonlisten til Hovlitunet er ny og oppdatert 17.06.2021:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Telefonliste til Hovlitunet

Her er telefonliste til Hovlitunet: Telefonliste

Hovli sykehjem (tekst skal oppdateres til å gjelde Hovlitunet. Kommer...)

Hovli sykehjem og eldresenter er et heldøgns botilbud for mennesker som i kortere eller lengre perioder har behov for heldøgns pleie- og omsorgstjenester.

Sykehjemmet har 60 døgnplasser fordelt på 2 avdelinger. Begge avdelinger tilbyr korttidsopphold (tidsbegrenset opphold) og langtidsopphold.  

1. etasje/avd 1 tilbyr rehabiliteringsopphold, palliasjonsopphold, korttidsopphold, langtidsopphold, avlastningsopphold, kommunal akutt døgnplass (KAD) og dagopphold.

2.etasje/avd 2 tilbyr vurderingsopphold, korttidsopphold, langtidsopphold, og dagopphold for personer med demenssykdom.

Korttidsopphold

Hvis du trenger opptrening etter sykdom eller skade, eller nærmere utredning av sykdoms- eller skadeomfang, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem. Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold på sykehjem.

Hvem kan søke?

Personer som har behov for helsefaglig hjelp for en periode, og trenger en vurdering av funksjonsnivå.

Faktorer som vektlegges er:

  • behov for døgnkontinuerlig tilsyn
  • behov for medisinsk kompetanse
  • demenssykdom/kognitiv svikt
  • behov for rehabilitering/opptrening

Hva slags korttidsopphold kan jeg få tilbud om?

  • døgnopphold (opphold dag og natt)
  • dagopphold (opphold dag eller natt)
  • rehabiliteringsopphold

Pris

Du må betale egenandel for tjenesten. Betalingssater for helse-og omsorgstjenester. 

Langtidsopphold

Ved langtidsopphold får du permanent heldøgns plass på sykehjemmet. Som langtidsbeboer på et sykehjem får du ivaretatt dine behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling.

Hvem kan søke?

Langtidsplass i institusjon tildeles når det er behov for tilrettelagt hjelp for å ivareta personlig hygiene, næringsinntak og naturlige funksjoner utover det hjemmebaserte tjenester kan bidra med.

Kriterier for tildeling av plass

  • Søker skal ikke være i stand til å bo i eget hjem med tilrettelagt hjelp, grunnet omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom.
  • Som hovedregel bør alltid helsehjelp i hjemmet og deretter kortidsopphold prøves ut først.

Pris

Du må betale en egenandel for å bo på sykehjem. Betalingssater for helse-og omsorgstjenester.

Avlastningsopphold

Personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver kan få innvilget avlastningsopphold for personen de har omsorg for. Målet er å hindre overbelastning hos den som gir omsorg i det daglige, og sørge for at omsorgsyter får nødvendig fritid og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Hvem kan få avlastningsopphold?

Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan få avlastningsopphold på sykehjem for å avlaste pårørende som har den daglige omsorgen.

Pris

Avlastningsopphold på sykehjem er gratis.

Hovli eldresenter

Hovli eldresenter er et bosenter for eldre med 20 leiligheter og 6 korttidsplasser.

Eldresenteret har heldøgns bemanning, og har tilknyttet tilsynslegeordning. Beboerne kan i tillegg til botilbudet få fullpensjon, sykepleietjenester og bistand til renhold og vask av tøy.

Leilighetene har kjøkken og eget bad. De er ikke møblert med unntak av sykeseng.

Hvem kan søke?

Eldresenteret er et tilbud for eldre og funksjonshemmede som greier seg i stor grad selv, men som har behov for tilrettelagt bolig, og trenger trygghet og sosial kontakt.

Pris:

Du må betale husleie og for kost på eldresenteret (Opphold eldresenteret).

I tillegg må du betale egenandel for renhold og vask av tøy (Praktisk bistand og opplæring i hjemmet).

Sykepleietjenester er gratis

Se Betalingssater for helse-og omsorgstjenester. 

Du kan søke bostøtte fra Husbanken når du bor fast på Eldresenteret.

Hovli kjøkken/kantine

Kjøkkenet på Hovli sykehjem lager mat til eldresenteret, sykehjemmet og middag til hjemmeboende.  I tillegg er kantinen åpen for alle som ønsker middagsservering fra kl. 12:00 – 15:00.

Priser måltid Hovli

Hvordan kan du søke?

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon

Søknadsskjemaer finner du i Skjemaoversikten

Kontaktinformasjon:

Kontakt Hovli sykehjem og eldresenter.


Publisert: 13.12.2016 10.03.41
Sist endret: 17.06.2021 10.45