Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Betaling og priser for barnehager

Foreldre med barn i barnehage skal ikke betale mer enn makspris for hvert barn. Maksprisen er fastsatt av Stortinget, og informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Søndre Land kommune følger til enhver tid gjeldende maksimalpris vedtatt av Stortinget. Søskenmoderasjon og moderasjon på økonomisk grunnlag gjelder samtlige barnehager. Kostpenger kommer i tillegg. Det betales for 11 måneders opphold i løpet av et kalenderår. Juli er betalingsfri måned.

Mer informasjon finner du i vedtekter for kommunale barnehager i Søndre Land og betalingssatser for barnehager i Søndre Land

Søskenmoderasjon

Har du mer enn ett barn i barnehage i samme kommune får du søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon får du også om barna går i forskjellige barnehager. Reduksjonen for det andre barnet er 30% og 50% for det tredje barnet eller flere. Søskenmoderasjon gis automatisk. Moderasjonsordningen gjelder for søsken som bor sammen. Bestemmelser om moderasjonsordinger (søskenmoderasjon) finnes i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling

I h.h.t. forskrift om foreldrebetaling i barnehager skal kommunen ha ordning som kan tilby fritak for, eller reduksjon i foreldrebetaling.

Frist for søknad gjennom året er 15. i hver måned, og blir behandlet med virkning påfølgende måned. Frist for søknad med vedtak fra oppstart av nytt barnehageår er 1. august 2018.

Det finnes 2 ordninger som gir rett til redusert foreldrebetaling. Begge baseres på husholdningens samlede skattpliktige person- og kapitalinntekt, og dokumenteres med skattemelding for 2017. Begge ordningene gjelder for husholdninger med årsinntekt under kr 533 500 :

  • Disse husholdningene skal ikke betale mer enn seks prosent av sin person- og kapitalinntekt for én barnehageplass.
  • Barn i disse husholdningene født i 2013, 2014 og 2015 har rett til 20 timer gratis kjernetid

Betaling for kost kommer i tillegg til maksprisen.

Ordningene gjelder for kommunale- og private barnehager og ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene.

Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke kommunen. Sist tilgjengelige skatteseddel (2017) må følge søknaden som dokumentasjon.

Dersom foresatte ikke har skattemedling fra foregående år, må annen dokumentasjon legges frem.

Søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for et barnehageår av gangen.

Det søkes på samme skjema for begge ordningene. Dersom det skjer vesentlig og varige endringer i løpet året skal det gis besked om dette, og vedtaket kan endres.

Søknader gjennom året har frist 15. i hver måned, og vil kun bli behandlet når dokumentasjonen er vedlagt.

Vedtak vil være gjeldende fra påfølgende måned. Dersom inntektsdokumentasjonen mangler vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknaden er sendt inn.

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholder har vart i 12 av de siste 18 månedene. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. Ved vesentlige varig endring av inntekt kan annen dokumentasjon på inntekt legges fram.

Søknadskjema:

Søk om reduksjon i foreldrebetaling

Dokumenter som sendes kommunen hvor barnet er folkeregistrert
  • Siste skattemelding for søker.
  • Siste skattemelding for ektefelle, samboer eller partner
  • Det er den/de som bor på samme folkeregisteradresse som barnet som søker.
  • Ved vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekt i forhold til siste års skattemelding (selvangivelse), kan søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Nyttige nettsteder

Utdanningsdirektoratet (barnehage)

Aktuelle lover og regelverk

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 (moderasjonsordninger)


Publisert: 06.04.2017 14.00.00
Sist endret: 20.08.2018 13.56