Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager i Søndre Land kommune vedtatt av kommunestyret 13.03.2023.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 § 1 Eier

Søndre Land kommune står som eier og er ansvarlig for driften av de kommunale barnehagene.

§ 2 Lov og forskrifter

Barnehagene drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Lov om barnehager (heretter barnehageloven), forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.

§ 3 Formål

Formålsparagrafen for de kommunale barnehagene i Søndre Land er sammenfallende med formålsparagrafen i gjeldende barnehagelov (§ 1):

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering”.

§ 4 Ansvar og styring

Kommunalsjef for kommunalområde barnehage har ansvaret for forvaltningen av barnehagene, jf. barnehagelovens §7.

§ 5 Leke- og oppholdsareal

Barn over tre år skal ha et innendørs lekeareal på minimum 4 m2 pr. barn og minimum 5,3 m2 for barn under 3 år. Toaletter, vaskerom, lager, vindfang, kontor, personalrom og personalets garderobe skal ikke medregnes i leke- og oppholdsarealet.

§ 6 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeid med barnas hjem skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd, jfr. barnehagelovens §4. I samarbeidsutvalget skal det være en representant fra personale og en fra foreldregruppen fra hver av barnehagens avdelinger. Eier skal være representert med et medlem oppnevnt av kommunestyret.

§ 7 Opptak av barn

 • Søknad til hovedopptak er 1. mars, og søknaden sendes elektronisk.
 • Kommunalsjef barnehage har delegert myndighet til å foreta opptak av barn etter innstilling fra styrer.

7.1 Opptakskriterier
Barn fra Søndre Land kommune har fortrinnsrett til plass framfor barn bosatt i andre kommuner. Dersom barnet flytter ut av Søndre Land kommune kan plassen inndras etter endt barnehageår dersom det ikke er ledige plasser.

Tildelt plass beholdes ut barnehageåret det året barnet begynner på skolen, eller inntil plassen sies opp skriftlig.

Ved ønske om endring av oppholdstid eller bytte av barnehage sendes ny søknad.

Det kan søkes på 50, 60,70, 80, 90 og 100 % plasser.

7.2 Prioritet ved hovedopptak
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad ved hovedopptak rett til å få plass i barnehagen innen
utgangen av den måneden barnet fyller ett år, jfr. barnehagelovens § 16.

Ved opptak skal det foretas en total vurdering av barnets situasjon og gruppesammensetning i barnehagen. Dersom den enkelte barnehage ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptaket skje etter følgende prioritering:

Kode 1:
Barn med nedsatt funksjonsevne i henhold til barnehagelovens § 18, og barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4 – 12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

Kode 2:
Barn, anbefalt plass av sakkyndige.

Kode 3:
Sykdom i hjemmet.

Kode 4:
Barn som trenger trening/opplæring i norsk.

Kode 5:
Søsken skal prioriteres i samme barnehage.

Kode 6:
Enslige forsørgere under utdanning/arbeid utenfor hjemmet.

Kode 7:
Andre: Under ellers like vilkår vektlegges alder.

Det må legges ved dokumentasjon når det søkes opptak på spesielle vilkår.

Opptaket av barn sees under ett for alle barnehagene som er med i det kommunale opptaket slik at plassmuligheten utnyttes best mulig.

Dersom barnehageplass er tildelt på bakgrunn av feil opplysninger fra foreldre/foresatte, mistes retten til fortsatt barnehageplass.

7.3 Løpende opptak
Barn som søkes inn etter hovedopptaket har rett til plass den måneden barnet fyller ett år, (jfr. vedtak i kommunestyret 14.12.20). Plass blir tildelt i den barnehagen det er ledige plasser.  

§ 8 Barnehageåret

Barnehageåret varer fra 15. august til 14. august året etter. Oppstartsdato for nye barn fastsettes av den enkelte styrer.

Barnehagene holder åpent 12 måneder i året. Det betales for 11 måneder.

8.1 Åpningstid
Ytre ramme for mulig åpningstid er 10 timer. Enkelte barnehager kan ha kortere åpningstid. 

Barnehagens årsplan viser den eksaktete åpningstiden for hver avdeling.

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl 12.00.

8.2 Barnehagene holder stengt:

 • Julaften og nyttårsaften
 • 5 planleggingsdager
 • 3 uker i sommerferieavviklingen

I h.h.t. vedtak i kommunestyret 13.12.2021 er kommunens barnehager stengt 3 uker i sommerferieavviklingen.

I romjula og påskeuka holder barnehagene åpent etter behov. Det blir foretatt en behovsprøving, og samkjøring mellom flere barnehager kan være aktuelt.

 

8.3 Ferie
Barna skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Tre uker ferie tas ut sammenhengende som sommerferie. De som starter på skolen samme høst må avvikle sin ferie innen 14. august. 

§ 9 Betalingssatser

Foreldrebetaling er regulert etter barnehagelovens § 20. Betaling for opphold i barnehagen kreves etter satser fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak, og fastsettes lokalt av kommunestyret. Matpenger kommer i tillegg til oppholdsbetaling. (Se betalingssatsene her).


9.1 Innkreving av foreldrebetaling

Betalingen innkreves for opphold i 11 måneder i året, ingen regning med forfall i august.

Barn som tas inn i barnehagen f.o.m. den 16. t.o.m. den 31. i mnd. betaler for halv termin. Ellers betales hel termin.


9.2 Søskenmoderasjon
Når barn av ektefeller/samboere i samme husstand har kommunal barnehageplass, gis det søskenmoderasjon etter følgende regler:

 • For eldste barn betales 100 %
 • For nest eldste barn gis det 30 % moderasjon
 • For tredje eldste barn gis det 50 % moderasjon

Søskenmoderasjon gjelder kun for oppholdsbetaling. Matpenger betales fullt ut for alle barn.

9.3 Gebyr ved for sein henting
Dersom barnet ikke blir hentet innen stengetid vil foreldrene første gang få en skriftlig advarsel fra barnehagen. Blir samme barn hentet for seint innenfor en periode på seks måneder vil foreldrene ved hver forseelse bli ilagt følgende gebyr:

 • Inntil en halv time for sein henting: Kr. 200,-
 • Over en halv time for sein henting: Kr. 500,-

Fra og med fjerde gangs for sein henting innenfor en seks måneders periode dobles gebyrets størrelse. Justering av gebyret gjøres i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.


9.4 Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling
Foreldre kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid jf. forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Ordningen er inntektsregulert. Det søkes om reduksjon i
foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. 

§ 10  Oppsigelse av barnehageplass

Det er 1 måneds oppsigelsestid. Oppsigelsesperioden løper fra den dagen skriftlig oppsigelse blir mottatt. Ønsker foreldrene redusert plass, må deler av plassen sies opp med 1 måneds varsel,  som ved oppsigelse for øvrig. Ved oppsigelse levert etter 1. april må barnehageplassen betales ut barnehageåret (15. august).

Dispensasjon kan gis av kommunalsjef når særlige forhold tilsier det.

§ 11  Taushetsplikt og opplysningsplikt

Personalet, samarbeidsutvalget og komité for oppvekst har lovbestemt taushetsplikt (Barnehagelovens § 44).

Personalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernet (Lov om barnehager §45 og §46).

§ 12 Internkontroll

Det må legges fram dokumentasjon for HMS internkontrollsystem for den enkelte barnehage ihenhold til lov og forskrifter.

§ 13 Politiattest

Den som arbeider i barnehagen må legge frem tilfredsstillende politiattest (jfr. barnehagelovens §30)

§ 14  Ansvar

 • Alle barn er ulykkesforsikret den tiden de er i barnehagen.
 • Personalet har ansvar for barna den tid de er i barnehagen.
 • Skriftlig samtykke fra foreldrene kreves i følgende tilfeller: Ved kjøring av barna i taxi, buss, ved bading og fotografering/videofilming.

Publisert: 13.03.2018 08.47.17
Sist endret: 19.09.2023 09.13