Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager i Søndre Land er behandlet i kommunestyret 11.12.2017, og gjelder fra 01.01.2018.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 § 1 Eier

Søndre Land kommune står som eier og er ansvarlig for driften av de kommunale barnehagene.

§ 2 Lov og forskrifter

Barnehagene drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Lov om barnehager (heretter barnehageloven), forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.

§ 3 Formål

Formålsparagrafen for de kommunale barnehagene i Søndre Land er sammenfallende med formålsparagrafen i gjeldende barnehagelov (§ 1):

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering”.

§ 4 Ansvar og tilsyn

Kommunalsjef for oppvekst har ansvaret for forvaltningen av barnehagene, jf. barnehagelovens kap.3 og 4.

§ 5 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd i samsvar med lov og forskrifter, jf barnehagelovens kap.2. I samarbeidsutvalget skal det være en representant fra personale og en fra foreldregruppen fra hver av barnehagens avdelinger. Eier skal være representert med et medlem oppnevnt av kommunestyret.

§ 6 Opptak av barn

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema.  Det kan søkes om barnehageplass gjennom hele barnehageåret.

Hovedopptaket kunngjøres i begynnelsen av februar, med søknadsfrist 1. mars.

Det kan søkes på 40, 50, 60,70, 80, 90 og 100 % plasser.

Barn fra Søndre Land kommune har fortrinnsrett til plass framfor barn bosatt i andre kommuner. Dersom barnet flytter ut av Søndre Land kommune kan plassen inndras etter endt barnehageår dersom det ikke er ledige plasser.

I særskilte tilfeller kan et barn bli overført fra en barnehage til en annen.

Tildelt plass beholdes ut barnehageåret det året barnet begynner på skolen, eller inntil plassen sies opp skriftlig.

Ved ønske om endring av oppholdstid eller bytte av barnehage, må det søkes om det på særskilt skjema.

§ 6a Opptakskriterier m.v.:

Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad ved hovedopptaket rett til å få plass i barnehagen fra august, jf barnehagelovens § 12 a.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad ved hovedopptaket rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Når det er flere søkere enn plasser, legges følgende kriterier til grunn for opptak:

01:       Barn med nedsatt funksjonsevne.

02:       Barn, anbefalt plass av sakkyndige

03:       Sykdom i hjemmet.

04:       Barn som trenger trening/opplæring i norsk

05:       Enslige forsørgere under utdanning/arbeid utenfor hjemmet

06:       Søsken skal prioriteres i samme barnehage

07:       Andre:  Under ellers like vilkår vektlegges alder.

 

Det må legges ved dokumentasjon når det søkes opptak på spesielle vilkår.

Opptaket av barn sees under ett for alle barnehagene som er med i det kommunale opptaket slik at plassmuligheten utnyttes best mulig.          

Dersom barnehageplass er tildelt på bakgrunn av feil opplysninger fra foreldre/foresatte, mistes retten til fortsatt barnehageplass.

§ 7 Barnehageåret

Barnehageåret varer fra 15. august til 15. august året etter. Oppstartsdato for nye barn fastsettes av den enkelte styrer.

Barnehagene holder stengt:

  • Jul – og nyttårsaften
  • 5 planleggingsdager

I juli måned samkjøres tilbudet mellom barnehagene, og noen av barnehagene er stengt deler av denne måneden. Minst en av barnehagene er åpen dersom behovet for dette er til stede. Åpningstiden tilpasses behovet.

I romjula og påskeuka holder barnehagene åpent etter behov. Det blir sendt ut lapper før jul og påske for å sjekke behovet. Samkjøring mellom flere barnehager kan være aktuelt.

Barna skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 3 uker ferie tas ut sammenhengende som sommerferie i løpet av perioden 1.juni t.o.m. 30. september. De som starter på skolen samme høst må avvikle sin ferie innen 15. august.  Dispensasjon kan gis av styrer.

§ 7a Åpningstid.

Ytre ramme for mulig åpningstid er 10 timer. Enkelte barnehager kan ha kortere åpningstid. 

Barnehagens årsplan viser den eksaktete åpningstiden for hver avdeling.

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl 12.00.

§ 8  Egenbetaling

Egenbetalingen omfatter matpenger og betaling for opphold.

Kommunestyret fastsetter satsene for egenbetaling.

§ 8 a Innkreving av foreldrebetaling

a.      Betalingen innkreves for opphold i 11 måneder i året.

Barn som tas inn i barnehagen f.o.m. den 16. t.o.m. den 31. i mnd. betaler for halv termin. Ellers betales hel termin.

b.      Kommunen utsteder innbetalingsblanketter som skal benyttes ved betaling.

Når barn av ektefeller/samboere i samme husstand har kommunal barnehageplass, gis det søskenmoderasjon etter følgende regler:

  • For eldste barn betales 100 %
  • For nest eldste barn gis det 30 % moderasjon
  • For tredje eldste barn gis det 50 % moderasjon

Søskenmoderasjon gjelder kun for oppholdsbetaling.  Matpenger betales fullt ut for alle barn.

§ 8 b Gebyr ved for sein henting

Hvis et barn blir hentet etter at barnehagen er stengt vil foreldrene første gang få en skriftlig advarsel fra barnehagen. Blir samme barn hentet for seint innenfor en periode på seks måneder vil foreldrene ved hver forseelse bli ilagt følgende gebyr:

Inntil en halv time for sein henting:  Kr. 200,-

Over en halv time for sein henting:  Kr. 500,-

Fra og med fjerde gangs for sein henting innenfor en seks måneders periode dobles gebyrets størrelse.

Justering av gebyret gjøres i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. 

§ 8 c  Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling

Foreldre kan søke om redusert foreldrebetaling. Foreldre kan søke om gratis kjernetid (20 t./uke) for 3-, 4- , 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt. Søndre Land kommune følger gjeldende satser. Satsene kan bli endret gjennom året.

§ 9    Leke og oppholdsareal pr. barn: 

Barn over tre år skal ha et innendørs lekeareal på minimum 4 m2 pr. barn og minimum 5,3 m2 for barn under 3 år. Toaletter, vaskerom, lager, vindfang, kontor, personalrom og personalets garderobe skal ikke medregnes i leke- og oppholdsarealet. 

§ 10  Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelsestiden er 1 måned.

Betaling påløper i oppsigelsestida fra 1. eller den 16. i måneden. 

Siste oppsigelsesdato før sommeren er 16. april med sluttdato 16. mai.  Hvis en plass sies opp etter  denne dato, må det betales for resten av barnehageåret.

Dispensasjon kan gis av kommunalsjef oppvekst når særlige forhold tilsier det. 

§11  Taushetsplikt

Personalet i barnehagen har lovbestemt taushetsplikt (Barnehagelovens § 20).

§ 12 Internkontroll

Det må legges fram dokumentasjon for HMS internkontrollsystem for den enkelte barnehage ihenhold til lov og forskrifter.

§ 13 Politiattest

Den som tilsettes i barnehagen, må legge fram politiattest av ny dato (ikke eldre enn 3 måneder).  Attesten skal vise om vedkomne er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. (jf barnehagelovens §19).

§ 14  Ansvar

a)        Alle barn er ulykkesforsikret den tiden de er i barnehagen.

b)        Personalet har ansvar for barna den tid de er i barnehagen

c)        Skriftlig samtykke fra foreldrene kreves i følgende tilfeller: Ved kjøring av barna i taxi eller buss og ved fotografering og ved bading.


Publisert: 13.03.2018 08.47.17
Sist endret: 05.06.2018 13.27