Flyktning og integrering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Flyktningtjenesten

Flyktningtjenestens hovedoppgaver er etablering og bosetting, gjennomføring av introduksjonsprogram, oppfølging og veileding av flyktninger samt annen bistand til flykninger som er bosatt i kommunen.

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Målet med introduksjonsprogrammet er å gi nyankomne innvandrere grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning. Om du har rett og plikt til introduksjonsprogram, avhenger av hva slags oppholdstillatelse du har.

Deltakerne i Introduksjonsprogrammet skal ha heldags- og helårsopplæring. Programmet skal kvalifisere for aktiv deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv. En del av introduksjonsprogrammet er praksis på ulike arbeidsplasser.

Deltakerne får introduksjonsstønad og tett oppfølging i samarbeid med flyktningtjenesten.

Introduksjonsprogrammet og voksenopplæringen organiseres av vekstbedriften Sølve AS: 

https://www.solve.as/jobbsokere/voksenopplaering/voksenopplaring

Mer informasjon om introduksjonsprogrammet (IMDI)

Grunnopplæring i norsk for voksne innvandrere

Søndre Land kommune arrangerer norskopplæring for voksne innvandrere.

Norskopplæringen gis i forskjellige spor.

  • Alfabetisering
  • Spor 1, 2 og 3
Alfabetisering

Dette grunnleggende lese- og skriveopplæring til deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet.

Målgruppen er deltakere som ikke kan lese og skrive.

Spor 1

Målet for opplæringen er at deltakerne skal få tilstrekkelige språkkunnskaper på et grunnleggende nivå for å kunne gå ut i arbeidslivet eller fortsette med skole. Mange av deltakerne kan nå nivå A1 skriftlig og nivå A2 muntlig.

Målgruppen er deltakere med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. Læreplanen i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere følges.

Spor 2 og 3

Denne opplæringen har niddels til rask progresjon. Deltakere har ofte som mål å bli selvstendige språkbrukere på A2/B1-nivå. Noen ønsker å kunne ta videre utdanning, men de fleste ønsker å komme raskt ut i arbeidslivet.

Målgruppen er deltakere med kompetanse på videregående nivå eller høyskole/universitet. Læreplanen i norsk for voksne innvandrere følges.

 

Undervsningen foregår i grupper på tvers av nivåene.

Norskprøver

Norskprøvene består av fire deler:

  • Lytteforståelse
  • Leseforståelse
  • Skriftlig framstilling
  • Muntlig framstilling.

De tre første delene gjennomføres digitalt – på samme dag. Den muntlige prøven gjennomføres en annen dag.

Hvem må ta prøvene?

Prøvene må gjennomføres av personer med oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring etter 1. september 2013.

Hvem kan velge å ta prøve?

Prøvene kan gjennomføres av:

  • Personer med bare plikt eller bare rett til opplæring
  • Personer med oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring før 1. september 2013
  • Personer som er i Norge etter EØS-reglementet

Når arrangeres prøvene?

Norskprøver arrangeres 3 ganger i året. Det er Kompetanse Norge som lager prøvene og som bestemmer tidspunktene.

Her finner du datoer for prøven (Kompetansenorge.no)

Hvis du ikke er deltaker på Søndre Land kommune sine kurs, må du melde deg på via kompetansenorge.no.

Statborgerprøven

Innføringen av nye krav til statsborgerskap medfører ingen endringer i rettigheter og plikter etter introduksjonsloven. Opplæring i 50 timer samfunnskunnskap er fortsatt obligatorisk.

Her finner du mer informasjon om prøven og tidspunkt for prøve (Kompetansenorge.no)

50 timer samfunnskunnskap med prøve

Voksenopplæringen i Søndre Land tilbyr kurs i 50 timer samfunnskunnskap.

Innvandrere med oppholdstillatelse fra etter 1. september 2013 som vil søke om bosettingstillatelse eller vil søke om norsk statsborgerskap har plikt til å gjennomføre 50 timer i samfunnskunnskap. Det er type oppholdstillatelse, tidspunktet for innvilgelse av oppholdstillatelsen og personens alder som avgjør om prøven må tas eller ikke.

Hvem må ta prøve?

Hvis du har fått en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring i 50 timer samfunnskunnskap etter 1. september 2013, skal du avslutte opplæringen med en prøve.

Hvem kan velge å ta prøve?

Hvis du fikk en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring før 1. september 2013, kan du velge om du vil ta prøven. Hvis du har bare plikt eller bare rett til opplæring, kan du velge om du vil ta prøven.

Dersom du er i Norge etter EØS-reglementet, kan du velge om du vil ta prøven.

Her finner du mer informasjon om prøven og tidspunkt for prøver (Kompetansenorge.no).

Samarbeid med ekstern aktør

Søndre Land kommune samarbeider med Sølve AS om gjennomføring av introduksjonsprogram, norskopplæring og norskprøver, der Sølve AS er arrangør. Flyktningmedarbeider i kommunen følger opp deltakerne i introduksjonsprogrammet og har tett samarbed med Sølve AS.

Nyttige lenker

Mer informasjon om introduksjonsprogram (IMDI)

Mer informasjon om norskprøve (Kompetanse Norge)

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (Kompetanse Norge)

Samfunnskapsprøve (Kompetanse Norge)

Statsborgerprøven (Kompetanse Norge)


Publisert: 27.04.2018 07.57.01
Sist endret: 27.03.2024 13.11