Her kan du følge utviklingen av Hovlitunet


Hovlitunet - kommunens nye omsorgssenter er under bygging. Her kan du følge med på utviklingen!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

 

Informasjon om Hovlitunet februar 2021

Vi har kommet til 2021, som er året vi skal ta i bruk Hovlitunet. Dette er veldig spennende, og både vi i prosjektet og ansatte ellers i kommunen opplever mange spørsmål rundt bygget og driften. Vi vil derfor forsøkt å samle noen av de mest stilte spørsmålene vi får, og forsøke å svare på dem.

Hvor mange og hva slags plasser er det på Hovlitunet?

Det er 90 plasser totalt i bygget. Av disse er 40 institusjonsplasser og 50 omsorgsbolig særlig tilrettelagt med heldøgns omsorg.

Plassene er delt inn i 4 avdelinger:

Bjørkelunden: Denne avdelinga ligger i plan 1, og har 16 institusjonsplasser for mennesker med demens. Avdelinga er delt i to bogrupper, med 8 plasser i hver gruppe. Ei bogruppe deler stue, kjøkken og spiseareale. Avdelinga ligger mot nord, og har en egen, skjermet hage mellom bogruppene.

Rognlia: Ligger i plan 2, og har til sammen 32 plasser. Avdelinga består av omsorgsboliger særlig tilrettelagt med heldøgns omsorg for mennesker med demens. Den er delt i fire bogrupper med 8 plasser i hver. Ei bogruppe deler stue, kjøkken, spiseareale og vaskerom.

Furubakken: Ligger i plan 2 og 3 og har til sammen 18 plasser. Avdelinga består av omsorgsboliger særlig tilrettelagt med heldøgns omsorg, og er delt i to grupper med 9 boliger i hver. Ei bogruppe deler kjøkken, stue, spiseareale og vaskerom.

Rehabilitering og behandling: Ligger i plan 3 og har til sammen 24 plasser. Dette er en korttidsavdeling, som rommer rehabilitering, palliasjon (omsorgs ved livets slutt) KAD-plasser (kommunale akutte døgnplasser), korttids- og avlastningsopphold.

I både Rognlia og Furubakken er det muligheter får ektepar-løsning, altså at det er rom med intern dør mellom. I alle avdelingene kan man ved behov skjerme av en del av gruppene med en egen liten stue dersom noen har behov for det.

 

Hvordan får man plass på Hovlitunet?
Alle plassene på Hovlitunet må det søkes om, og tildeling av institusjonsplass eller bolig gjøres av kommunens tildelings- og koordinerende enhet på bakgrunn av søkers bistandsbehov. Plassene på Hovlitunet er tiltenkt de innbyggere i Søndre Land som har mest omfattende behov for pleie og omsorg.

Ved oppstart i juni 2021, vil plassene fylles opp med beboere fra dagens Hovli og Eldresenter. Disse får egen informasjon om hvordan kartlegging og tildeling av plasser vil foregå.

 

Hvordan fungerer omsorgsbolig kontra sykehjems eller institusjonsplass?
For det første så er en omsorgsbolig (omsorgsbolig særlig tilrettelagt med heldøgns omsorg) en kommunal bolig som leies ut til de som får vedtak om at de har behov for en slik type bolig. Det betyr at man betaler husleie, og den er satt til 8000,- kr per måned. Inkludert i husleia er strøm, oppvarming, TV og TV-signaler, internett og vask av fellesarealer.

Det at man leier en bolig gjør at det er beboerens eget hjem. Det betyr at man møblerer boligen i hovedsak selv, og får vedtak på de tjenestene man har behov for. Man betaler for sine egne medisiner og for praktisk bistand til for eksempel renhold og vask av tøy, men har man behov for sykepleietjenester/helsetjenester, er dette gratis akkurat slik det er for hjemmeboende ellers i kommunen.

Pårørende og besøkende er selvfølgelig hjertelig velkomne inn, da dette er beboeres egne hjem. Felles kjøkken i bogruppa kan benyttes om man ønsker å gjøre i stand litt servering, og vaskerommet er tilgjengelig om man ønsker benytte vaskemaskin/tørketrommel.

Det er personale tilgjengelig hele døgnet.

 

Får man egentlig den hjelpen man trenger i en omsorgsbolig?
For de som får plass i omsorgsboliger særlig tilrettelagt med heldøgns omsorg (avdelingene Rognlia eller Furubakken) vil det i tillegg til selve plassen, også tildeles tjenester ut fra en individuell funksjonsvurdering. Dette er på samme måten som for hjemmeboende eller de som i dag bor på eldresenteret. Det betyr at i disse avdelingene er det personale 24-7, men hver enkelt beboer får tjenester etter behov, som praktisk bistand til renhold eller vask av klær. Det betyr jo også at for de som mestrer å utføre en del praktiske oppgaver selv, så skal de få lov å fortsette å gjøre det (eller med noe bistand) slik som de ville gjort om de bodde hjemme.

 

Vi hører at det skal bli masse teknologi på det nye bygget?
Det installeres et helt nytt pasientvarslingsanlegg på Hovlitunet. Dette kan gi beboere større frihet og de ansatte enklere oversikt.

Anlegget er basert rundt alarmsmykker som hver beboer har på seg, enten rundt halsen eller som et armbånd. Dette smykket har en alarmknapp som beboer kan utløse ved behov. Alle ansatte skal ha en mobiltelefon, og alarmene vil komme opp på denne, med angivelse av hvor vedkommende som har utløst alarmen befinner seg. På den måten sikrer man at man blir funnet raskt ved f.eks. fall.

Smykkene gir også en mulighet for å programmere individuelle varslinger. Et eksempel er at ved fare for vandring, kan det gå et varsel til personalet dersom personen beveger seg inn i et område som et programmert som «rødt» for akkurat denne beboeren. Et slikt område kan være på terrassen/i hagen utenfor bogruppa, eller utenfor inngangsdøra til bogruppa. Dette kan forhindre at dører må holdes låst, eller at personer må «fotfølges». Det vil altså gi en større frihet for den enkelte beboer og økt trygghet for de ansatte.

 

Aktiviteter for beboerne?
Det er en kjensgjerning at inaktivitet fører til dårligere helse og fysisk funksjon, både hos unge og eldre. Vi ønsker at alle skal ha muligheten til beholde en god helse så lenge som mulig, og derfor legges det opp til mye fokus på aktivitet, selvstendighet og egenmestring i Hovlitunet. Aktiviteten vil bestå av både daglige gjøremål, og fysisk aktivitet.

Uteområdet rundt bygget er tilrettelagt med tanke på at det kan brukes både av beboerne i Hovlitunet, og resten av bygdas befolkning. Det er opplyste og asfalterte gangveier rundt bygget, og i området mot sør settes det opp en liten «treningspark» med treningsapparater som kan være morsomme for både store og små.

Dagtilbud: Vi fortsetter med dagtilbudene vi har per dags dato. På lik linje med andre hjemmeboende kan man ha behov for og krav på dagtilbud. Beboere i institusjon har ikke krav på på dagtilbud, men kan delta på felles aktiviteter på huset.

 

Blir det kafeteria i Hovlitunet?
Ja, det blir en kombinert kafeteria og kantine, akkurat som på Hovli i dag. Denne ligger lett tilgjengelig innenfor hovedinngangen, og er åpen for alle. Mot sør får kafeteriaen uteservering, som blir et ekstra pluss i sommerhalvåret.

For beboerne på bygget legges det opp til å ha fellesmåltider i spisestue i den enkelte bogruppe, men man har selvfølgelig også mulighet til å benytte kantina, og man kan velge å spise middag med sine egne i kantina istedenfor i bogruppa. Er det spesielle behov kan man selvfølgelig også spise på rommet.

Vi nærmer oss 2021...

I løpet av første halvår i 2021 skal vi både ha offisiell overtakelse av vårt nye omsorgsbygg, flytte inn og komme i gang med drift i hele bygget. Det blir en veldig spennende periode, med mange aktiviteter for både ansatte, beboere og prosjektledelsen.

Les mer og se flere bilder her

 

Mye har skjedd i 2019

Slik så det ut på byggeplassen i januar/februar-19:

(Klikk på bildene for å forstørre)

Og slik ser bygget ut i februar 2020:

Status

Status per 14.02.20 er at tre fløyer, A, B og D er helt under tak. De andre delene er planlagt å være under tak ca i mars.
På dette oversiktsbildet ser vi fløy A og B til høyre (mot nord). Disse kom under tak før jul. Til venstre i bildet er fløy C, og fløy D midt i bildet. Øverst ser vi første plan på fløy E som vil gå mot Eldresenteret.
Dette er en oversiktsmodell, som viser hvordan byggets fløyer ligger i forhold til hverandre. Dagens eldresenter er det hvite bygget til høyre.

Det har altså skjedd mye på byggeplassen i løpet av 12 mnd, og om et drøyt år skal bygget stå ferdig til overtakelse (01.05.21).
Selv om det er Consto som totalentreprenør som står ansvarlige for selve byggingen, er det mange oppgaver å følge opp for kommunens prosjektgruppe. Alle detaljer som for eksempel lås og beslag på alle dører, farger, interiør, pasientvarslingsanlegg, telefoni/mobildekning, wifi/datasystemer avklares og koordineres i disse dager.
I arbeidet med fargebruk i bygget, er det fokus på å videreføre tre-konseptet vi har ved å bygge i massivtre, og ha fokus på farger fra naturen. Dette vil også tas opp igjen i møbler og interiør.
Hov Biovarme er kontrahert som varmeleverandør til bygget, og deres jobb med å bygge varmesentral vi starte opp etter hvert.
Samtidig som det er mange og omfattende bygningsorienterte oppgaver, skal det også planlegges flytting, oppstart, og ikke minst selve driften i bygget. Alt fra turnuser og arbeidsplaner til rutiner og arbeidsmetodikk skal legges, og dette arbeidet ble startet opp i uke 7. Da samlet ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud seg, og startet å planlegge denne prosessen. Her vil både brukere/beboere, ansatte, plasstillitsvalgte og plassverneombud bli viktige bidragsytere det kommende året. Det var enighet om at det er spennende oppgaver vi skal ta fatt på, det blir mye nytt både for ansatte og beboere, men at de aller fleste gleder seg til å flytte inn i et helt nytt bygg.

Befaring med Kommunestyret
Den 16.desember hadde kommunestyret befaring i bygget.

Mange dristet seg opp stillastrappene helt til plan 3, og fikk oppleve hvilken fin utsikt det blir fra de øverste avdelingene. 

 

Bygg, reis deg!

Den 3. juni kom endelig den første bilen med prefabrikerte betongvegger til Hovlitunet. Dette er en merkedag i byggeprosessen, nå er det tydelig at det er et bygg som er i ferd med å reise seg  på tomta.

(Klikk på bildene for å forstørre:)

03.06:

 

11.06:

Entreprenør ligger en del uker etter første oppsatte fremdriftsplan. For å hente inn noe av forsinkelsen, vil det være aktivitet på byggeplassen i hele sommer.  I september vil de første leveransene med elementer i massivtre ankomme.

 

Endringer på byggeplass fra uke 9 (26.02.19)

Fra tirsdag i uke 9 vil entreprenør være nødt til å flytte på byggegjerdene, noe som vil påvirke parkerings- og transportsituasjonen rundt Hovlil sykehjem og Eldresenteret. Dagens plassering av gjerdet er markert med grønt, ny plassering i gult

1: Opprinnelig parkeringsplass sør for eldresenteret stenges av, den nye som ble opprettet høst-18 består. Det vil bli laget en gangvei langs eldresenteret bort til hovedinngangen. All kjøring til hovedinngangen til eldresenteret må skje fra ny hovedadkomst i Fjordveien. For brukere til dagtilbud for demente vil hovedinngangen til eldresenteret benyttes. Dagsenteret er informert og håndterer dette.

2: Byggegjerdet vil bli flyttet slik at det stenger av kjøreveien øst for sykehjemmet. Det anlegges en port for varetransport.

3: NB! Dør merket nr 3 vil bli STENGT for ansatte, dette gjelder både som utgang/inngang til bygget, og som brukt til «luftepauser». Den skal KUN benyttes til levering/henting av varer/skittentøy. Dette fordi man nå befinner seg på en byggeplass om man oppholder seg utenfor døra, og det er strengt forbudt for uvedkomne å oppholde seg der uten særskilt tillatelse.

Oppdatert informasjon 06.02.19

Parkering:
Fra 05.02.19 er det klar ny parkeringsplass i Smebekkenga 1, på høyre side av Fjordveien (se kart). Samtidig har det blitt merket av egne parkeringsplasser for handicappede nord for eldresenteret.

Vi oppfordrer flere til å benytte parkeringsplassen som er anlagt nord for Helsehuset/Hov Nordre, her er det som regel ledige plasser. Beregnet gangtid til Hovli/Eldresenteret er 3 minutter. Dersom flere benytter denne vil det frigjøre plasser til de som av ulike årsaker ikke klarer å gå langt. For ansatte kan dette være en fin mulighet til litt frisk luft og FYSAK ved arbeidsdagens start/slutt?

Gangveier: 
Det har vært noe uklart hvordan man kan gå til sykehjemmet dersom man parkerer sør for eldresenteret eller kommer gående sørfra. Man kan enten gå inn hovedinngangen på eldresenteret, ned trappa og gjennom tunnelen til venstre, da kommer man til foajeen/kafeteriaen på sykehjemmet. Eller man kan gå Hovsbakken eller ny innkjøring vest for sykehjemmet slik at man kommer til krysset ved Fjordvegen, og så gå opp ny adkomstvei til sykehjemmet.

Riving:
Fra 11.02.19/uke 7 starter jobben med å rive 97-delen av dagens sykehjem. Dette er godt planlagt og forberedt fra avdelingenes side, og vi håper dette vil gå fint.

Følg byggeprosessen fra dag til dag

Det legges daglig ut bilde fra byggeplassen HER slik at du kan følge framgang på byggeplassen.

Siste nytt 15.01.2019

Nå er arbeidet på tomta til Hovlitunet godt i gang! Brakkeriggen ble etter flere vurderingsrunder plassert lengst nord på selve byggetomta, og er nå i drift. Forberedende arbeider med utarbeidelse av nye adkomstveier til sykehjem og eldresenter, og oppsetting av byggegjerde har gått etter planen. Det er bestilt ytterligere skilting for å vise tillatte kjøreveier og parkeringsplasser. Parkeringsplass i Smebekkenga 1 vil være klar fra ca uke 5.

Fra 14.01.19 har vi et operativt byggekamera. Det vil ta bilde hvert kvarter, slik at vi etterkant kan lage en timelapse-video av byggingen.

I tillegg vil det legges ut et bilde per dag på http://hovlitunet.byggefilm.no/ slik at man kan følge framgang på byggeplassen. Bilde fra kamera vil til en hver tid ligge på kommunens hjemmeside.

Søndre del av Hovli sykehjem må rives for å gjøre plass til arbeidet. Dette vil skje i uke 7, og forberedelsene er godt i gang. Det medfører noen midlertidige ombygginger i 1. og 2.etasje, men dette er godt planlagt og skal kunne fungere godt i byggeperioden.

Første bil med betong kommer allerede 01.02, og massivtreelementer og ferdig produserte baderomskabiner starter å ankomme i mai/juni.

Kommunenes byggeledelse vil under hele prosessen jobbe med å ha god kommunikasjon med entreprenør og være oppdaterte på status i prosjektet, og hva som er plan for den nærmeste tida. På den måten håper vi å kunne informere litt i forkant av store prosesser, spesielt hvis de påvirker de nærmeste omgivelsene gjennom støy eller annet.

Svar på kritikk for bruk av massivtre

Les kommunens svar her

Nå blir det bygging!

Kommunestyret med historisk vedtak

Mandag 17.09 vedtok Kommunestyret med 21 mot 4 stemmer å gå inn for rådmannens forslag til vedtak vedrørende Hovlitunet. Det vil si at det nå er vedtatt oppstart av fase 4, selve byggefasen. Det er også vedtatt å opprettholde vedtaket fra 2016 om å bygge i massivtre, og at kostnadsrammen økes fra 457 til 491 millioner kroner, det vil si en kommunal egenandel på 241 millioner kroner, en økning på 26 millioner.

«Dette er veldig positivt, og et løft for Søndre Land. Vi bygger et bygg for framtida», sier Erik Bjørnsveen (Bygdelista).

«Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass et vedtak. Det har vært en lang prosess som startet med utredninger for nærmere 10 år siden. Derfor er det bra at vi endelig kan sette spaden i jorda», sier ordfører Terje Odden (AP). «Jeg er også veldig glad for vedtaket om bruk av massivtre. Selv om prislappen ble noe høyere, tror jeg dette er viktig for næringsgrunnlaget til kommunen, og positivt for framtida».

Erik Bjørnsveen, Bygdelista (t.h), og ordfører Terje Odden, Arbeiderpartiet er begge fornøyde med kommunestyrets vedtak.

Planlagt oppstart på byggeplassen er anslått til 01.12.18, og bygget skal stå ferdig desember 2020.

                                                     Publisert 18.09.18, kl.10:48

Consto AS ble vinner av anbudskonkurransen!

Mandag 10.09.18 ble det offentlig at det er Consto AS som er vinnere av anbudskonkurransen om å bygge Hovlitunet. Det var en tett konkurranse mot Betonmast Hæhre Innlandet AS, hvor Consto AS etter flere runder trakk det lengste strået. HENT leverte også anbud, men ble avvist tidligere i konkurransen på grunn av manglende dokumentasjon.

Consto AS ble etablert i Tromsø høsten 2006 som et nordnorsk byggentreprenør-selskap. Siden er virksomheten utvidet med regionale etableringer over hele Norge og i Sverige. Siste regionsavdeling er nå under oppføring på Lillehammer.

Total byggekostnad ligger noe over antatt budsjett, men endelig sum avgjøres ikke før saken har vært til behandling i kommunestyret den 17.09.18. Dette på grunn av at man har fått inn opsjonspriser på å fjerne kravet om massivtre, som det foreligger politisk vedtak om fra 12.12.16.

Det er satt karenstid frem til 21.09.18. Det betyr at Betonmast Hæhre Innlandet AS har frem til denne dato å eventuelt fremme klage på innstillingen. En eventuell kontraktinngåelse (signering av kontrakt) vil derfor ikke finne sted før etter denne dato.

                                                    Publisert 11.09.18, kl.13:03

Anbudskonkurransen nye Hovli

Det har vært gjennomført en anbudskonkurranse med frist 30.april. Det kom inn tre anbud fra store entreprenører; Betonmast Hæhre, Consto og Hent.

Prosjektledelsen er fornøyd med at det kom inn 3 anbud, da det er mye byggevirksomhet i vårt område, og entreprenørene har mye å gjøre. Alle anbudene ligger dessverre over budsjettert kostnad. Saken ble tatt opp i styringsgruppa for prosjektet, og det ble her vedtatt å avlyse konkurransen i sin nåværende form, og åpne ny konkurranse med kun de tre som til nå har levert tilbud. Dette er det anledning til å gjøre i h.h.t. lov om offentlig anskaffelse.
Anbudsdokumentene bearbeides med hensikt å redusere kostnader, deretter blir en ny konkurranse blant de tre anbyderne som har levert anbud.

På bakgrunn av at konkurransen fortsetter med de tre anbyderne, kan man ikke gå ut med hvilke priser de tre har lagt inn i konkurransen.

Denne vendingen i prosjektet medfører at prosessen blir noe forsinket i henhold til oppsatt fremdriftsplan. Man antar at resultatene fra den nye konkurransen skal foreligge i august, og at byggestart derfor utsettes noe, men vi håper fortsatt på byggestart i høst.

                                                   Publisert: 25.05.18, kl.13:46

Navnet ble "Hovlitunet"

Navnekonkurransen er nå avgjort.

Komitè Helse, Omsorg og Velferd har i møte 11.06.18 vedtatt at kommunens nye omsorgssenter skal få navnet «Hovlitunet». Som det har blitt informert om tidligere kom det inn mange gode forslag, men juryen falt altså ned på Hovlitunet.

Vinneren er Merete Dalby Vesterås fra Hov. Hun er kontaktet, og var veldig fornøyd med seieren. Etter avtale med vinneren vil hun få en rolle under den offisielle åpningen av Hovlitunet, i tillegg til at hun vil motta en gave fra Søndre Land kommune.

Vi takker for alt engasjement i konkurransen!

                                                 Publisert: 11.06.18, kl.14:16

Kommunestyrets vedtak

12.02.18 vedtok Kommunestyret å gå videre i prosessen med å bygge nye Hovli omsorgssenter. Det betyr at prosjektet nå sendes ut på anbud, og byggestart planlegges til september 2018.
For Søndre Land betyr dette at en milepæl er passert på vei til å få et nytt hjerte for eldreomsorgen i kommunen. Dette blir et bygg for fremtiden, med fokus på kvalitet i tjenester og hvordan man kan implementere nye elementer som trygghetsskapende teknologi (velferdsteknologi) for å gi både beboere og ansatte en bedre hverdag.

Bygget inneholder til sammen 90 plasser fordelt på 40 institusjonsplasser og 50 boliger med heldøgns omsorg. Boligene er fordelt på bogrupper à 8 eller 9 beboere, hvorav egne bogrupper er tiltenkt demente. I tillegg til boligene vil bygget huse dagtilbud for eldre, lokaler for ergo-/ fysio- /frisklivsavdelingen, hjemmebaserte tjenester og tildelingskontor.

Det er fokus på godt tilrettelagte boforhold med fellesarealer som innbyr til sosialt fellesskap, men også boliger med størrelse og funksjoner som innbyr til selvstendighet, med f.eks. kjøkkenkrok med plass til eget kjøleskap. Det er utarbeidet planer for fine utearealer med lavt vedlikeholdsbehov. I bogruppene for demente har man hatt fokus på trygge, skjermede utearealer.
Bygget legger opp til å følge en grønn linje med massivtre og bio-energi. Bygget er vesentlig i trematerialer, noe som reduserer CO2 utslipp sammenliknet med tradisjonelle byggemetoder, bl.a. på grunn av at massivtre har redusert vekt og dermed mindre behov for betong i grunnen.
Massivtre genererer også redusert behov for oppvarming og mindre støy i byggeperioden.

Det er lagt opp til en del grønne tak ved bruk av sedumtak (lettskjøttet, tørketolerant vegetasjon.) og utnyttelse av takarealer til uteområder mellom boligfløyer.

Det kom tidlig i prosessen fram et klart ønske og behov for at bygget skal være samlende på tvers av aldersgrupper, åpent for flerbruk og kunne være et samlingspunkt for bygdas befolkning. Disse ønskene er forsøkt ivaretatt gjennom utearealer som innbyr til aktivitet med trenings-/lekeapparater til bruk for både gammel og ung, en stor kantine/kafeteria som viderefører funksjonen i dagens sykehjem med å være åpen for alle bygdas befolkning, og en stor sal som kan benyttes av lag/foreninger, til kurs, grupper, møter osv. Kafeteriaen er tilrettelagt for utleie med eget grovkjøkken/oppvask.
Prosessen har hatt, og vil fortsatt ha, stort fokus på involvering av brukerne av bygget, både ansatte og representanter for de grupper av kommunens innbyggere som vil bli de flittigste brukerne av bygget.

Tittelen «Hovli omsorgssenter» ble tidlig i prosessen vedtatt som arbeidstittel. Det ble vedtatt i kommunestyret at det nå skal lyses ut en navnekonkurranse, og at Komité for Helse, Omsorg og Velferd skal være jury. Navnet vil bli vedtatt i mai. Mer informasjon kommer via kommunens hjemmeside og sosiale medier.

Det legges opp til informasjonsmøter både for ansatte og naboer i løpet av første kvartal 2018.

Videre fremdrift i prosjektet

April-18: Riving av småboliger som står på tomta i dag.
Juni-18: Kontrakskriving med entreprenør.
August 18: Fysisk oppstart med graving.
April/mai 2020: Innflytting i nytt bygg
Juni- august 2020:Riving av sykehjemmet og ferdigstillelse av uteområder.


Publisert: 20.04.2018 10.35.35
Sist endret: 10.08.2023 10.41