Her kan du følge utviklingen av Hovlitunet


Hovlitunet - kommunens nye omsorgssenter er under planlegging. Her kan du lese om prosjektet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bygg, reis deg!

Den 3. juni kom endelig den første bilen med prefabrikerte betongvegger til Hovlitunet. Dette er en merkedag i byggeprosessen, nå er det tydelig at det er et bygg som er i ferd med å reise seg  på tomta.

(Klikk på bildene for å forstørre:)

03.06:

 

11.06:

Entreprenør ligger en del uker etter første oppsatte fremdriftsplan. For å hente inn noe av forsinkelsen, vil det være aktivitet på byggeplassen i hele sommer.  I september vil de første leveransene med elementer i massivtre ankomme.

 

Endringer på byggeplass fra uke 9 (26.02.19)

Fra tirsdag i uke 9 vil entreprenør være nødt til å flytte på byggegjerdene, noe som vil påvirke parkerings- og transportsituasjonen rundt Hovlil sykehjem og Eldresenteret. Dagens plassering av gjerdet er markert med grønt, ny plassering i gult

1: Opprinnelig parkeringsplass sør for eldresenteret stenges av, den nye som ble opprettet høst-18 består. Det vil bli laget en gangvei langs eldresenteret bort til hovedinngangen. All kjøring til hovedinngangen til eldresenteret må skje fra ny hovedadkomst i Fjordveien. For brukere til dagtilbud for demente vil hovedinngangen til eldresenteret benyttes. Dagsenteret er informert og håndterer dette.

2: Byggegjerdet vil bli flyttet slik at det stenger av kjøreveien øst for sykehjemmet. Det anlegges en port for varetransport.

3: NB! Dør merket nr 3 vil bli STENGT for ansatte, dette gjelder både som utgang/inngang til bygget, og som brukt til «luftepauser». Den skal KUN benyttes til levering/henting av varer/skittentøy. Dette fordi man nå befinner seg på en byggeplass om man oppholder seg utenfor døra, og det er strengt forbudt for uvedkomne å oppholde seg der uten særskilt tillatelse.

Oppdatert informasjon 06.02.19

Parkering:
Fra 05.02.19 er det klar ny parkeringsplass i Smebekkenga 1, på høyre side av Fjordveien (se kart). Samtidig har det blitt merket av egne parkeringsplasser for handicappede nord for eldresenteret.

Vi oppfordrer flere til å benytte parkeringsplassen som er anlagt nord for Helsehuset/Hov Nordre, her er det som regel ledige plasser. Beregnet gangtid til Hovli/Eldresenteret er 3 minutter. Dersom flere benytter denne vil det frigjøre plasser til de som av ulike årsaker ikke klarer å gå langt. For ansatte kan dette være en fin mulighet til litt frisk luft og FYSAK ved arbeidsdagens start/slutt?

Gangveier: 
Det har vært noe uklart hvordan man kan gå til sykehjemmet dersom man parkerer sør for eldresenteret eller kommer gående sørfra. Man kan enten gå inn hovedinngangen på eldresenteret, ned trappa og gjennom tunnelen til venstre, da kommer man til foajeen/kafeteriaen på sykehjemmet. Eller man kan gå Hovsbakken eller ny innkjøring vest for sykehjemmet slik at man kommer til krysset ved Fjordvegen, og så gå opp ny adkomstvei til sykehjemmet.

Riving:
Fra 11.02.19/uke 7 starter jobben med å rive 97-delen av dagens sykehjem. Dette er godt planlagt og forberedt fra avdelingenes side, og vi håper dette vil gå fint.

Følg byggeprosessen fra dag til dag

Det legges daglig ut bilde fra byggeplassen HER slik at du kan følge framgang på byggeplassen.

Siste nytt 15.01.2019

Nå er arbeidet på tomta til Hovlitunet godt i gang! Brakkeriggen ble etter flere vurderingsrunder plassert lengst nord på selve byggetomta, og er nå i drift. Forberedende arbeider med utarbeidelse av nye adkomstveier til sykehjem og eldresenter, og oppsetting av byggegjerde har gått etter planen. Det er bestilt ytterligere skilting for å vise tillatte kjøreveier og parkeringsplasser. Parkeringsplass i Smebekkenga 1 vil være klar fra ca uke 5.

Fra 14.01.19 har vi et operativt byggekamera. Det vil ta bilde hvert kvarter, slik at vi etterkant kan lage en timelapse-video av byggingen.

I tillegg vil det legges ut et bilde per dag på http://hovlitunet.byggefilm.no/ slik at man kan følge framgang på byggeplassen. Bilde fra kamera vil til en hver tid ligge på kommunens hjemmeside.

Søndre del av Hovli sykehjem må rives for å gjøre plass til arbeidet. Dette vil skje i uke 7, og forberedelsene er godt i gang. Det medfører noen midlertidige ombygginger i 1. og 2.etasje, men dette er godt planlagt og skal kunne fungere godt i byggeperioden.

Første bil med betong kommer allerede 01.02, og massivtreelementer og ferdig produserte baderomskabiner starter å ankomme i mai/juni.

Kommunenes byggeledelse vil under hele prosessen jobbe med å ha god kommunikasjon med entreprenør og være oppdaterte på status i prosjektet, og hva som er plan for den nærmeste tida. På den måten håper vi å kunne informere litt i forkant av store prosesser, spesielt hvis de påvirker de nærmeste omgivelsene gjennom støy eller annet.

Svar på kritikk for bruk av massivtre

Les kommunens svar her

Nå blir det bygging!

Kommunestyret med historisk vedtak

Mandag 17.09 vedtok Kommunestyret med 21 mot 4 stemmer å gå inn for rådmannens forslag til vedtak vedrørende Hovlitunet. Det vil si at det nå er vedtatt oppstart av fase 4, selve byggefasen. Det er også vedtatt å opprettholde vedtaket fra 2016 om å bygge i massivtre, og at kostnadsrammen økes fra 457 til 491 millioner kroner, det vil si en kommunal egenandel på 241 millioner kroner, en økning på 26 millioner.

«Dette er veldig positivt, og et løft for Søndre Land. Vi bygger et bygg for framtida», sier Erik Bjørnsveen (Bygdelista).

«Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass et vedtak. Det har vært en lang prosess som startet med utredninger for nærmere 10 år siden. Derfor er det bra at vi endelig kan sette spaden i jorda», sier ordfører Terje Odden (AP). «Jeg er også veldig glad for vedtaket om bruk av massivtre. Selv om prislappen ble noe høyere, tror jeg dette er viktig for næringsgrunnlaget til kommunen, og positivt for framtida».

Erik Bjørnsveen, Bygdelista (t.h), og ordfører Terje Odden, Arbeiderpartiet er begge fornøyde med kommunestyrets vedtak.

Planlagt oppstart på byggeplassen er anslått til 01.12.18, og bygget skal stå ferdig desember 2020.

                                                     Publisert 18.09.18, kl.10:48

Consto AS ble vinner av anbudskonkurransen!

Mandag 10.09.18 ble det offentlig at det er Consto AS som er vinnere av anbudskonkurransen om å bygge Hovlitunet. Det var en tett konkurranse mot Betonmast Hæhre Innlandet AS, hvor Consto AS etter flere runder trakk det lengste strået. HENT leverte også anbud, men ble avvist tidligere i konkurransen på grunn av manglende dokumentasjon.

Consto AS ble etablert i Tromsø høsten 2006 som et nordnorsk byggentreprenør-selskap. Siden er virksomheten utvidet med regionale etableringer over hele Norge og i Sverige. Siste regionsavdeling er nå under oppføring på Lillehammer.

Total byggekostnad ligger noe over antatt budsjett, men endelig sum avgjøres ikke før saken har vært til behandling i kommunestyret den 17.09.18. Dette på grunn av at man har fått inn opsjonspriser på å fjerne kravet om massivtre, som det foreligger politisk vedtak om fra 12.12.16.

Det er satt karenstid frem til 21.09.18. Det betyr at Betonmast Hæhre Innlandet AS har frem til denne dato å eventuelt fremme klage på innstillingen. En eventuell kontraktinngåelse (signering av kontrakt) vil derfor ikke finne sted før etter denne dato.

                                                    Publisert 11.09.18, kl.13:03

Anbudskonkurransen nye Hovli

Det har vært gjennomført en anbudskonkurranse med frist 30.april. Det kom inn tre anbud fra store entreprenører; Betonmast Hæhre, Consto og Hent.

Prosjektledelsen er fornøyd med at det kom inn 3 anbud, da det er mye byggevirksomhet i vårt område, og entreprenørene har mye å gjøre. Alle anbudene ligger dessverre over budsjettert kostnad. Saken ble tatt opp i styringsgruppa for prosjektet, og det ble her vedtatt å avlyse konkurransen i sin nåværende form, og åpne ny konkurranse med kun de tre som til nå har levert tilbud. Dette er det anledning til å gjøre i h.h.t. lov om offentlig anskaffelse.
Anbudsdokumentene bearbeides med hensikt å redusere kostnader, deretter blir en ny konkurranse blant de tre anbyderne som har levert anbud.

På bakgrunn av at konkurransen fortsetter med de tre anbyderne, kan man ikke gå ut med hvilke priser de tre har lagt inn i konkurransen.

Denne vendingen i prosjektet medfører at prosessen blir noe forsinket i henhold til oppsatt fremdriftsplan. Man antar at resultatene fra den nye konkurransen skal foreligge i august, og at byggestart derfor utsettes noe, men vi håper fortsatt på byggestart i høst.

                                                   Publisert: 25.05.18, kl.13:46

Navnet ble "Hovlitunet"

Navnekonkurransen er nå avgjort.

Komitè Helse, Omsorg og Velferd har i møte 11.06.18 vedtatt at kommunens nye omsorgssenter skal få navnet «Hovlitunet». Som det har blitt informert om tidligere kom det inn mange gode forslag, men juryen falt altså ned på Hovlitunet.

Vinneren er Merete Dalby Vesterås fra Hov. Hun er kontaktet, og var veldig fornøyd med seieren. Etter avtale med vinneren vil hun få en rolle under den offisielle åpningen av Hovlitunet, i tillegg til at hun vil motta en gave fra Søndre Land kommune.

Vi takker for alt engasjement i konkurransen!

                                                 Publisert: 11.06.18, kl.14:16

Kommunestyrets vedtak

12.02.18 vedtok Kommunestyret å gå videre i prosessen med å bygge nye Hovli omsorgssenter. Det betyr at prosjektet nå sendes ut på anbud, og byggestart planlegges til september 2018.
For Søndre Land betyr dette at en milepæl er passert på vei til å få et nytt hjerte for eldreomsorgen i kommunen. Dette blir et bygg for fremtiden, med fokus på kvalitet i tjenester og hvordan man kan implementere nye elementer som trygghetsskapende teknologi (velferdsteknologi) for å gi både beboere og ansatte en bedre hverdag.

Bygget inneholder til sammen 90 plasser fordelt på 40 institusjonsplasser og 50 boliger med heldøgns omsorg. Boligene er fordelt på bogrupper à 8 eller 9 beboere, hvorav egne bogrupper er tiltenkt demente. I tillegg til boligene vil bygget huse dagtilbud for eldre, lokaler for ergo-/ fysio- /frisklivsavdelingen, hjemmebaserte tjenester og tildelingskontor.

Det er fokus på godt tilrettelagte boforhold med fellesarealer som innbyr til sosialt fellesskap, men også boliger med størrelse og funksjoner som innbyr til selvstendighet, med f.eks. kjøkkenkrok med plass til eget kjøleskap. Det er utarbeidet planer for fine utearealer med lavt vedlikeholdsbehov. I bogruppene for demente har man hatt fokus på trygge, skjermede utearealer.
Bygget legger opp til å følge en grønn linje med massivtre og bio-energi. Bygget er vesentlig i trematerialer, noe som reduserer CO2 utslipp sammenliknet med tradisjonelle byggemetoder, bl.a. på grunn av at massivtre har redusert vekt og dermed mindre behov for betong i grunnen.
Massivtre genererer også redusert behov for oppvarming og mindre støy i byggeperioden.

Det er lagt opp til en del grønne tak ved bruk av sedumtak (lettskjøttet, tørketolerant vegetasjon.) og utnyttelse av takarealer til uteområder mellom boligfløyer.

Det kom tidlig i prosessen fram et klart ønske og behov for at bygget skal være samlende på tvers av aldersgrupper, åpent for flerbruk og kunne være et samlingspunkt for bygdas befolkning. Disse ønskene er forsøkt ivaretatt gjennom utearealer som innbyr til aktivitet med trenings-/lekeapparater til bruk for både gammel og ung, en stor kantine/kafeteria som viderefører funksjonen i dagens sykehjem med å være åpen for alle bygdas befolkning, og en stor sal som kan benyttes av lag/foreninger, til kurs, grupper, møter osv. Kafeteriaen er tilrettelagt for utleie med eget grovkjøkken/oppvask.
Prosessen har hatt, og vil fortsatt ha, stort fokus på involvering av brukerne av bygget, både ansatte og representanter for de grupper av kommunens innbyggere som vil bli de flittigste brukerne av bygget.

Tittelen «Hovli omsorgssenter» ble tidlig i prosessen vedtatt som arbeidstittel. Det ble vedtatt i kommunestyret at det nå skal lyses ut en navnekonkurranse, og at Komité for Helse, Omsorg og Velferd skal være jury. Navnet vil bli vedtatt i mai. Mer informasjon kommer via kommunens hjemmeside og sosiale medier.

Det legges opp til informasjonsmøter både for ansatte og naboer i løpet av første kvartal 2018.

Videre fremdrift i prosjektet

April-18: Riving av småboliger som står på tomta i dag.
Juni-18: Kontrakskriving med entreprenør.
August 18: Fysisk oppstart med graving.
April/mai 2020: Innflytting i nytt bygg
Juni- august 2020:Riving av sykehjemmet og ferdigstillelse av uteområder.


Publisert: 20.04.2018 10.35.35
Sist endret: 12.06.2019 11.56