Hovli omsorgssenter

Hovlitunet - kommunens nye omsorgssenter er under planlegging. Her kan du lese om prosjektet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Anbudskonkurransen nye Hovli
Det har vært gjennomført en anbudskonkurranse med frist 30.april. Det kom inn tre anbud fra store entreprenører; Betonmast Hæhre, Consto og Hent.

Prosjektledelsen er fornøyd med at det kom inn 3 anbud, da det er mye byggevirksomhet i vårt område, og entreprenørene har mye å gjøre. Alle anbudene ligger dessverre over budsjettert kostnad. Saken ble tatt opp i styringsgruppa for prosjektet, og det ble her vedtatt å avlyse konkurransen i sin nåværende form, og åpne ny konkurranse med kun de tre som til nå har levert tilbud. Dette er det anledning til å gjøre i h.h.t. lov om offentlig anskaffelse.
Anbudsdokumentene bearbeides med hensikt å redusere kostnader, deretter blir en ny konkurranse blant de tre anbyderne som har levert anbud.

På bakgrunn av at konkurransen fortsetter med de tre anbyderne, kan man ikke gå ut med hvilke priser de tre har lagt inn i konkurransen.

Denne vendingen i prosjektet medfører at prosessen blir noe forsinket i henhold til oppsatt fremdriftsplan. Man antar at resultatene fra den nye konkurransen skal foreligge i august, og at byggestart derfor utsettes noe, men vi håper fortsatt på byggestart i høst.

Publisert: 25.05.2018 13.46.00

Navnet ble "Hovlitunet"
Navnekonkurransen er nå avgjort.

Komitè Helse, Omsorg og Velferd har i møte 11.06.18 vedtatt at kommunens nye omsorgssenter skal få navnet «Hovlitunet». Som det har blitt informert om tidligere kom det inn mange gode forslag, men juryen falt altså ned på Hovlitunet.

Vinneren er Merete Dalby Vesterås fra Hov. Hun er kontaktet, og var veldig fornøyd med seieren. Etter avtale med vinneren vil hun få en rolle under den offisielle åpningen av Hovlitunet, i tillegg til at hun vil motta en gave fra Søndre Land kommune.

Vi takker for alt engasjement i konkurransen!

Publisert: 11.06.2018 14.16.34

12.02.18 vedtok Kommunestyret å gå videre i prosessen med å bygge nye Hovli omsorgssenter. Det betyr at prosjektet nå sendes ut på anbud, og byggestart planlegges til september 2018.
For Søndre Land betyr dette at en milepæl er passert på vei til å få et nytt hjerte for eldreomsorgen i kommunen. Dette blir et bygg for fremtiden, med fokus på kvalitet i tjenester og hvordan man kan implementere nye elementer som trygghetsskapende teknologi (velferdsteknologi) for å gi både beboere og ansatte en bedre hverdag.

Bygget inneholder til sammen 90 plasser fordelt på 40 institusjonsplasser og 50 boliger med heldøgns omsorg. Boligene er fordelt på bogrupper à 8 eller 9 beboere, hvorav egne bogrupper er tiltenkt demente. I tillegg til boligene vil bygget huse dagtilbud for eldre, lokaler for ergo-/ fysio- /frisklivsavdelingen, hjemmebaserte tjenester og tildelingskontor.

Det er fokus på godt tilrettelagte boforhold med fellesarealer som innbyr til sosialt fellesskap, men også boliger med størrelse og funksjoner som innbyr til selvstendighet, med f.eks. kjøkkenkrok med plass til eget kjøleskap. Det er utarbeidet planer for fine utearealer med lavt vedlikeholdsbehov. I bogruppene for demente har man hatt fokus på trygge, skjermede utearealer.
Bygget legger opp til å følge en grønn linje med massivtre og bio-energi. Bygget er vesentlig i trematerialer, noe som reduserer CO2 utslipp sammenliknet med tradisjonelle byggemetoder, bl.a. på grunn av at massivtre har redusert vekt og dermed mindre behov for betong i grunnen.
Massivtre genererer også redusert behov for oppvarming og mindre støy i byggeperioden.

Det er lagt opp til en del grønne tak ved bruk av sedumtak (lettskjøttet, tørketolerant vegetasjon.) og utnyttelse av takarealer til uteområder mellom boligfløyer.

Det kom tidlig i prosessen fram et klart ønske og behov for at bygget skal være samlende på tvers av aldersgrupper, åpent for flerbruk og kunne være et samlingspunkt for bygdas befolkning. Disse ønskene er forsøkt ivaretatt gjennom utearealer som innbyr til aktivitet med trenings-/lekeapparater til bruk for både gammel og ung, en stor kantine/kafeteria som viderefører funksjonen i dagens sykehjem med å være åpen for alle bygdas befolkning, og en stor sal som kan benyttes av lag/foreninger, til kurs, grupper, møter osv. Kafeteriaen er tilrettelagt for utleie med eget grovkjøkken/oppvask.
Prosessen har hatt, og vil fortsatt ha, stort fokus på involvering av brukerne av bygget, både ansatte og representanter for de grupper av kommunens innbyggere som vil bli de flittigste brukerne av bygget.

Tittelen «Hovli omsorgssenter» ble tidlig i prosessen vedtatt som arbeidstittel. Det ble vedtatt i kommunestyret at det nå skal lyses ut en navnekonkurranse, og at Komité for Helse, Omsorg og Velferd skal være jury. Navnet vil bli vedtatt i mai. Mer informasjon kommer via kommunens hjemmeside og sosiale medier.

Det legges opp til informasjonsmøter både for ansatte og naboer i løpet av første kvartal 2018.

Videre fremdrift i prosjektet:
April-18: Riving av småboliger som står på tomta i dag.
Juni-18: Kontrakskriving med entreprenør.
August 18: Fysisk oppstart med graving.
April/mai 2020: Innflytting i nytt bygg
Juni- august 2020:Riving av sykehjemmet og ferdigstillelse av uteområder.


Publisert: 20.04.2018 10.35.35
Sist endret: 30.07.2018 14.22