Næring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Næringsutvikling

Søndre Land Kommune ønsker å fremstå som en næringsvennlig kommune. Det innebærer at vi aktivt kan medvirke til å utnytte utviklingspotensialet i eksisterende arbeids- og næringsliv, fremme gründervirksomhet og tiltrekke oss nye virksomheter. 

Dette gjør vi ved å:

 • Være ryddige, forutsigbare, og likevel løsningsorienterte
 • Bidra til å skape møteplasser og utvikle bedriftensnettverk.
 • Være på lag med nærings- og utviklingsmiljøer også utenfor Søndre Land
 • Se og skape muligheter – og utnytte dem når de byr seg
Næringsrådgiverens kjerneoppgaver
 • Tilby førstelinjetjeneste som innebærer veiledning og kontakt med eksisterende bedrifter og nyetablerere
 • Samarbeide tett med «Gjøvikregionen Utvikling» og øvrige andrelinjetjenester
 • Samarbeide med kommunens saksbehandlere, samt administrative og politiske ledelse.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon kan du ta kontakt med kommunens næringsrådgiver

Er du næringsdrivende innen landbruk? Les mer om dette på egne sider.

Støtteordninger og virkemidler

Kommunale fond og midler

Kommunen disponerer tre egne fond, som virkemiddel for nyetablering, bedriftsutvikling, kompetanseheving, samarbeid og offentlig/ private fellesløsninger. Søknader på disse fondene skjer etter retningslinjer vedtatt av og delegert til fondsstyret, som er formannskapet. Retningslinjene finner du her:

Retningsliner for tildeling av fondsstøtte og midler, vedtatt 14.03.2018

De tre fondene er:

 • Kraftfond
 • Næringsfond
 • DA-midler

Du bør ha forberedt følgende vedlegg til søknaden (listen inneholder lenker, da de er eller blir tilgjengelig som anbefalte maler):

Gjøvikregionen Utvikling

Som en del av Gjøvikregionen utvikling ønsker vi å komme i kontakt med bedrifter som kan videreutvikle seg og kan få tilskudd som kan redusere risikoen gjennom det regionale næringsutviklingsprogrammet.

Mer om det regionale næringsutviklingsprogrammet

Gjøvikregionen Utvikling har etablert et næringsutviklingsprogram for å bidra til vekst og utvikling i bedrifter i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land. Programmet er finansiert av kommunene i fellesskap, og tilbyr støtte til gode utviklingsprosjekter i bedriftene.

Ordningen retter seg i hovedsak mot prosjekter i en tidlig fase (forstudier og forprosjekter), der risikoen og behovet for å skape et sikkert beslutningsgrunnlag er stort. Dette kan bl.a. omfatte satsing på nye markeder, nye produkter og produksjonsprosesser, prototypeutvikling og nødvendig kompetansebygging og organisasjonsutvikling i bedriftene.
De prioriterte bransjene er industri, IKT-næring og bioøkonomi (mat og produkter av trevirke), men støtte kan også gis til andre bedrifter. Programmet er primært rettet mot videreutvikling av etablerte bedrifter, men også bedrifter i etablereringsfasen kan være aktuelle. Søknadsprosedyren baserer seg på dialog mellom bedriftene og programmet, men det er bedriftene sjøl som har ansvaret for prosjektgjennomføringen.
Vi vet at mange bedrifter har gode ideer og utviklingsprosjekter som kan trenge drahjelp for å bli realisert. Ta derfor kontakt med Næringsutviklingsprogrammet for en drøfting av aktuelle prosjekter.

Ta kontakt med næringsrådgiver or mer informasjon.

Etablering av datasentre i Norge

Norge blir for tiden vurdert av flere aktører for utbygging av nye datasentre og andre kraftkrevende virksomheter.

Mer

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottar i den forbindelse mange spørsmål om det norske kraftsystemet fra utenlandske utbyggere, spesielt de som vurderer bygging av datasentre. Det er nå publisert et faktaark med informasjon om dette på engelsk. Blant temaene er beskrivelse av det norske kraftsystemet, prosessen med tilkobling til det norske strømnettet og kostnader forbundet med dette, i tillegg til lenker til annen nyttig informasjon. Informasjonen vil også være relevant for de som vurderer utbygging av annen ny kraftkrevende infrastruktur.

Faktaarket finner du her

Øvrig virkemiddeaktører

Innovasjon Norge

Skattefunn

Forkommune, et prosjekt under Forskningsrådet

Oppland Fylkeskommunes ordning "Grønnfremtid"

Gjøvikregionens "Regionale næringsutviklingsprogram"

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens langsiktige overordnede plan. Planen har en tidshorisont frem til 2026.

Mer om kommuneplanen

Hvert nyvalgte kommunestyre skal i løpet av sitt første år vedta en planstrategi hvor det tas stilling til om hele eller deler av kommuneplanen skal revideres. I den kommunale planen presenteres kommuneplanens samfunnsdel inkludert arealstrategier.

Plan- og bygningsloven sier at ”Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.”  Kommuneplanen fastsetter kommunens mål og strategiske valg både som samfunnsutvikler, tjenesteleverandør og arbeidsgiver. Tiltak som skal gjennomføres i tråd med strategiene innarbeides i kommunedelplaner, temaplaner og kommunens 4-årige økonomiplan med handlingsprogram. Vedtatte planstrategi og planprogram belyser kommunens utviklingstrekk og analyserer samfunnsutfordringene og planleggingsbehovet.

Hovedmål og innsatsområder

Planprogrammet konkluderte med at denne revisjonen skal favne et vidt spekter av temaer som har resultert i en plan med et hovedmål og sju innsatsområder:

Hovedmål

 • Bostedskvalitet

Innsatsområder

 • Folkehelse
 • Næringsliv og arbeidsliv
 • Kommunale tjenester
 • Kommunens organisasjon og økonomi
 • Kultur og frivillighet
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Arealbruk

Tema og øvrige planer

Næringsplan, status pr april 2018: ikke startet

 


Publisert: 15.12.2016 10.38.41
Sist endret: 17.06.2021 08.56