Viltforvaltning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunen som viltmyndighet

Kommunen er en del av viltmyndigheten, jf. Viltlovens § 4. Viltloven omhandler jaktbart vilt og kommunen har en viktig oppgave med å forvalte hjorteviltet til beste for næring og jegere, men likevel innenfor bærekraftige rammer. Naturmangfoldloven har som formål å ta vare på naturens mangfold og økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern.  

Sentralt i kommunens arbeid med vilt står hjorteviltforvaltningen der særlig storviltjakta engasjerer mange innbyggere i kommunen.

Overordnede spørsmål i hjorteviltforvaltningen avgjøres av kommunestyre eller viltnemnd, mens øvrige forvaltningssaker er delegert til administrasjonen.

Detaljerte forvaltningsregler for hjortevilt finnes i «forskrift om forvaltning av hjortevilt».

Kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltningen

Hjorteviltforvaltningen er forankret i politisk vedtatt målsetting med konkrete og etterprøvbare mål. Målsettingene søker å balansere mål om en biologisk, økologisk og økonomisk bærekraftig hjorteviltstamme med mål om at forvaltningen skal forvaltes til beste for verdiskapningen i landbruksnæringen og lokale jegerinteresser.

De kommunale målsettingene er styrende for jaktrettshavernes bestandsplaner og kommunens tildeling av fellingstillatelser.

Mål for hjorteviltforvaltningen i Søndre Land kommune 2017 – 2022

Bestandsplaner

Valdene (grunneierlagene) utarbeider 5 årige bestandsplaner for elg og hjort med årlige avskytingsplaner. Planene skal ligge innenfor rammene av vedtatte kommunale målsettinger og bygge på data om hjorteviltstammens kjønns- og aldersmessige sammensetning og kondisjon, beiteundersøkelser og beitegrunnlag, beiteskadeomfang på ungskog og trafikkpåkjørsler.  Planene godkjennes av viltnemnda.

Beitetakster

Det utføres systematiske beitetakster hvert 2. eller 3. år for å overvåke beitetilfanget. Tilgangen og kvaliteten på beitet er den faktoren som er mest styrende bestandsplanleggingen.  Beitetaksene viser at tilgangen på kvalitetsbeite i form av rogn, osp og selje er begrenset. Les mer om beitetakster på hjortevilt.no

Søknad om godkjenning av vald

Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr sendes kommunen innen 1. mai.

Søknaden skal inneholde:

  • opplysning om hvilken art søknaden gjelder for,
  • kart som tydelig viser grensene for valdet,
  • oversikt over de eiendommene (gårds- og bruksnummer) valdet omfatter, og den enkelte eiendoms størrelse innenfor valdets grenser,
  • oversikt over tellende areal som søkes godkjent,
  • underskrift fra den eller de som lovlig representerer hver enkelt eiendom, og
  • valdansvarlig representants navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og underskrift. 
Godkjenning og endring av vald

Kommunen skal behandle søknad om godkjenning av nye vald eller endringer i eksisterende vald for jakt på elg, hjort og rådyr innen 15. juni. 

Jaktrettshaver som ønsker å trekke en eiendom ut av et godkjent eller omsøkt vald, skal melde dette skriftlig til valdansvarlig representant med kopi til kommunen senest 1. april. Utmelding krever underskrift fra den eller de som lovlig representerer eiendommen. 

Dersom valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal endres, skal valdansvarlig representant melde endringene skriftlig til kommunen innen 1. mai for ny godkjenning. 

Kommunen kan til enhver tid trekke godkjenningen av hele eller deler av valdet tilbake og kreve at det fremmes ny søknad dersom rettighetsforhold som har betydning for godkjenningen av valdet er uklare. Kommunen kan også kreve at opplysningene som er gitt i søknaden bekreftes eller dokumenteres på nytt.

Minsteareal

Kommunen fastsetter minsteareal for elg, hjort og/eller rådyr i forskrift. Det kan fastsettes ulikt minsteareal for ulike arter og for ulike deler av en kommune.

Forslag om endring av minsteareal fremmes innen 15. januar. En eventuell forskriftsendring fastsettes av kommunen innen 15. mars.

Minstearalet er for elg:          2.500 daa

                             Hjort:          2.500 daa  gml. Fluberg

                             Hjort:          5.000 daa  gml. Søndre Land

                            Rådyr:            500 daa 

Fellingstillatelse

Kommunen gir fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr til godkjente vald uten søknad. For elg og hjort skjer dette til det enkelte vald og i hovedsak i samsvar med bestandsplanenes avskytingsavtaler. For rådyr skjer tildelingen både til grunneierlagene og til enkeltgrunneiere som ikke er organisert i utmarkslag. Tildelingene skjer på grunnlag av minsteareal for den enkelte art. Grunneierne selger som regel jakta videre til jegere.

Kommunen skal sende fellingstillatelsen til valdansvarlig representant innen 15. juni.

Rapportplikt

Jegerne rapporterer fellingsresultat for elg, hjort og rådyr til valda/grunneierne, som skal melde dette videre til Søndre Land kommune innen 14 dager etter jaktas utløp.

Elgobservasjoner skal noteres daglig digitalt på «Sett og skutt»


Nasjonal og lokal jakt- og bestandsstatistikk for hjortevilt, Se hjorteviltregisteret.

Melding om skadd eller påkjørt vilt – Fallvilt

Dersom du kjører på vilt som blir drept eller skadd i trafikken eller du kommer over sykt eller skadd hjortevilt ellers, skal du ringe Politiet 02800. Politiet varsler deretter lokalt fallviltmannskap som tar hånd om viltet.

Skrantesjuke – CWD på hjortevilt

Det er ikke registrert skrantesjuke i Søndre Land. Fallviltgruppa tester fallvilt av elg, hjort og rådyr ved at prøver sendes til veterinærinstituttet for analyse.

Mer om skrantesyke

Ekstraordinær båndtvang

Det er vinteren 2018 innført ekstraordinær båndtvang i Søndre Land.

Hjortevilt som gjør skade i foryngelse

Dersom hjortevilt volder vesentlig skade på skog eller innmark kan grunneier søke om skadefellingstillatelse. Søknaden skal behandles som hastesak.

Mer om fellingstillatelse på hjortevilt som gjør skade i foryngelse

Uavhengig av eiendomsstørrelse, kan skogeier søke kommunen ved viltansvarlig, om tillatelse til felling av hjortedyr som er i ferd med å overbeite ungskog. Kommunen skal behandle en slik søknad som hastesak.

I følge naturmangfoldlovens § 18 kan kommunen gi tillatelse til felling av hjortevilt for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom. Tillatelser gitt av kommunen kan påklages til Fylkesmannen.

Søknader om skadefelling har ofte bakgrunn i akutte skadesituasjoner og skal behandles som hastesak av kommunen. Tillatelsen til å felle skadevilt kan gis så vel i som utenfor jakttid (inkludert romjuls- og påske - fredningstid) og uten hensyn til om det er åpnet adgang til jakt etter vedkommende viltart i kommunen.

Det er ingen tvil om viktigheten av å kontrollere skadeomfanget på ungskogen. Både av hensyn til fremtidig beite og skogproduksjonen. Den enkelte skogeier må selv registrere skadesituasjonen og melde fra til kommunen. Det er derfor viktig å ta seg en tur i skogen når snømengden utløser elgtrekket.

Les mer om skadefelling av hjortevilt på Hjorteviltportalen

Jegerprøveeksamen

Kommunen arrangerer jegerprøveeksamen for kandidater som har gjennomgått kurs arrangert av Søndre Land jeger- og fiskeforening.


Publisert: 22.03.2018 13.43.49
Sist endret: 09.09.2020 12.33