Unntatt søknadsplikt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Melde ferdig byggetiltak

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt? Da må du gi beskjed til kommunen slik at dette bygget blir tegnet inn i kommunens kartdata.

Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet:

 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

Byggetiltak du ikke trenger å søke kommunen om tillatelse til å utføre

 • Mindre, frittliggende bygning på inntil 50 kvadratmeter som oppføres på bebygd eiendom. Bygningen kan ikke brukes til beboelse. Mønehøyde maksimum  4 meter, gesimshøyde maksimum 3 meter.
 • Tilbygg på inntil 15 kvadratmeter som ikke skal brukes til beboelse eller annet varig opphold. Tilbygget skal være understøttet fra bakken
 • Mindre, frittliggende byggverk på inntil 15 kvadratmeter knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder. Kan benyttes til beboelse. (Skogskoier, reindriftshytter)

  NB: Skal stå minst 1 meter fra nabogrense og du har selv ansvar for at byggingen er i tråd med krav i arealplaner, plan og bygningslov eller andre lover/forskrifter.

Mindre tiltak i eksisterende byggverk:

 • Ikke bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde
 • Reparasjon av bygningstekniske installasjoner
 • Installering, endring og reparasjon av våtrom innenfor en bruksenhet eller branncelle
 • Installering og endring av enkle installasjoner innenfor en bruksenhet eller branncelle
 • Installering, endring og reparasjon av ildsted innenfor en bruksenhet eller branncelle.
  NB: Gjelder ikke pipeløp. Skal det gjøres noe med pipa i noe takgjennomføring mellom etasjer eller ut på tak, er det søknadspliktige tiltak.

Mindre tiltak utendørs:

 • Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10 meter. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense kan ikke være mindre enn 1 meter.
 • Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 5 meter. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og kan plasseres inntil nabogrense
 • Innhegning mot veg med inntil 1,5 meter høyde
 • Skilt og reklameinnretninger inntil 3 m2 flatt på vegg
 • Antennesystem med høyde inntil 5 meter. Parabolantenne kan ha diameter på 1,2 m
  Panelantenne på vegg kan ha høyde inntil 2 m.
 • Mindre forstøtningsmur på inntil 1 m høyde, minst 1 meter fra nabogrense, og høyde inntil 1,5 m, minst 4 meter fra nabogrense
 • Mindre vesentlig terrenginngrep - fylling eller planering i terreng. I tettbygd strøk maksimum 1,5 meter avvik fra opprinnelig nivå. 3 meter fra opprinnelig terreng i spredtbygde strøk. For rekke, kjedehus og lignende i tettbygd strøk er grensen 0,5 meter. Avstand fra bunn fylling til nabogrense ikke mindre enn 1 meter.
 • Graving for kabler
 • Lokal drenering samt reparasjoner  ved rør og ledningsbrudd
 • Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser som ikke krever vesentlig terrenginngrep
 • Fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse
 • Andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten

Mer detaljert informasjon om kravene i de enkelte punkt kan du finne i byggesakforskriften kapittel 4.

Begrepsforklaringer

 • Tiltak: Det du skal bygge/gjøre
 • Tiltakshaver: Den som bygger
 • Ansvarlig foretak: Bedrift/firma som planlegger (prosjekterer) og/eller utfører arbeidet
 • Kartutsnitt: Kart over eiendommen som kan skrives ut fra våre kartsider
 • Situasjonskart: Kart fra kommunen over eiendommen med eksisterende godkjent bebyggelse, byggegrenser, vann- og avløpsledninger m.m.
 • Situasjonsplan: Kart med det planlagte tiltaket tegnet inn
 • Opprettelse av eiendom: Skille ut tomt
 • Oppmålingsforretning: Grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt gårds- og bruksnummer tinglyses
 • Veirett: En veirett gir rett til å bruke en vei eller ferdes over en annens eiendom. Veiretten kan inneholde regler om hvordan veien kan brukes, og kan tinglyses på eiendommen veien går over
 • Hevd: Ved hevd kan man få rett til å bruke eiendom som er en annens. For eksempel kan man hevde veirett over en annens eiendom eller rett til båtplass. En kan også hevde eiendomsrett. Det er vilkår for hevd. Det første er bruk over lang tid. Bakgrunnen for bruken er ofte at man har hatt rett til det, for eksempel gjennom en muntlig avtale. Hevdsreglene vil da sikre at man kan fortsette å benytte sin rett, selv om avtalen bare var muntlig

 


Publisert: 10.10.2016 08.51.21
Sist endret: 23.02.2023 12.50