Tildelingskriterier for Helse- og omsorgstjenester

Her finner du informasjon om tildelingskriterier og kvalitetsstandarder i tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester i Søndre Land kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innledning

Her finner du informasjon om tildelingskriterier og kvalitetsstandarder for tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Tjenester i hjemmet

Tjenestebeskrivelse

Dette er bistand i hjemmet til dagliglivets praktiske gjøremål, egenomsorg og personlig stell til voksne med funksjonsnedsettelser. Dette kan innebære utviklingshemming, psykiske lidelser eller fysisk funksjonshemming.

Tjenesten kan omfatte:

 • Rengjøring, som hovedregel hver tredje uke
 • Sengeskift, som hovedregel hver tredje uke
 • Tilberedning av frokost/kveldsmat og oppvarming av middagsmat
 • Innkjøp av husholdningsvarer en gang pr. uke der hvor det ikke er tilbud om utkjøring

Tjenesten omfatter ikke:

 • Storrengjøring av tak, vegger, boning av gulv
 • Risting av store tepper og utvendig vindusvask
 • Skifting av gardiner
 • Stryking, baking, pussing av sølv/messing
 • Handvask av tøy
 • Hagearbeid, stell av blomster, plenklipp
 • Hjelp til husdyrhold
 • Huslige oppgaver med gjester
 • Hjelp til flytting

Kvalitetskrav

 • Tjenesten ytes i henhold til vedtak, og startes innen 3 uker etter at tjenesten er innvilget.
 • Tjenesten skal være forutsigbar.
 • Tjenestens innhold og varighet vurderes etter grundig kartlegging av behov, i samråd med bruker.

Kriterier for tildeling

Brukeren kan ikke dra omsorg for seg selv, eller er helt eller delvis avhengig av praktisk og personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Eksempler på tjenester kan være:

 • Å ivareta personlig hygiene, ernæring mv.
 • Å ivareta rengjøringsoppgaver i hjemmet
 • Å mestre matlaging/innkjøp av mat eller inntak av mat
 • Å komme seg til lege, tannlege og lignende om brukeren er uten nettverk og dens kognitive og fysiske tilstand gjør ledsager nødvendig
 • Å opprettholde sosial kontakt
 • Å gjøre det mulig å bo i eget hjem

Kriterier som utelukker tildeling

 • At brukerens potensiale for et bedret funksjonsnivå er ikke tilstrekkelig utprøvd med for eksempel velferdsteknologi eller hverdagsrehabilitering
 • At omgivelsene kan tilrettelegges slik at bruker kan forventes å mestre daglige gjøremål
 • At husstandens samlede ressurser kan ta seg av de daglige oppgaver det søkes bistand om
 • At pårørende kan gi nødvendig bistand

Formålet med denne tjenesten er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. gi opplæring i husarbeid og matstell, personlig hygiene, påkledning mv. Tjenesten omfatter også bo-veiledning.

Kvalitetskrav

 • Tjenesten ytes i henhold til vedtak og startes innen 3 uker etter at tjenesten er innvilget
 • Tjenesten skal være forutsigbar
 • Tjenestens innhold og varighet vurderes etter grundig kartlegging av behov i samråd med bruker
 • Tjenesten er tidsavgrenset, og avsluttes ved måloppnåelse

Kriterier for tildeling

Det er en forutsetning at brukeren ikke kan ikke dra omsorg for seg selv, eller er helt eller delvis avhengig av praktisk og personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, men har et potensiale for bedret funksjonsnivå.

Kriterier som utelukker tildeling

Fysiske, psykiske og eller sosiale forhold gjør at brukeren mangler potensiale for bedret funksjonsnivå.

Brukerstyrt personlig assistanse  er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand på, hvor tjenestemottaker selv bestemmer hvem som skal ansettes, samt hvor og når tjenestene skal ytes. Ordningen følger personen. 

BPA vil si at tjenestemottaker selv fungerer som arbeidsleder. Tjenestemottaker må kunne definere sine behov, lære opp og veilede assistenten i hvordan hjelpen gis, samt kunne sette opp og følge opp arbeidsplaner etter gjeldende lov og særavtale. Skiftlig avtale om rolleavklaring og fordeling av ulike oppgaver i ordningen inngås mellom arbeidsleder (tjenestemottaker) og arbeidsgiver.

Dersom tjenestemottaker selv ikke kan være arbeidsleder, for eksempel på grunn av ung alder eller kognitive funksjonsnedsettelser, kan arbeidslederrollen ivaretas av noen som kjenner tjenestemottaker godt. I slike tilfeller ivaretar denne personen brukerstyringen/arbeidsledelsen sammen med eller på vegne av tjenestemottakeren.

Mottaker av BPA kan velge mellom å være egen arbeidsgiver, eller benytte en privat leverandør som er godkjent av kommunen.

Formålet med tjenesten

 • At personer under 67 år får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen
 • Å bidra til å gi barn forutsigbare og trygge tjenester i overgangen fra barn til ungdom, og fra ungdom til voksen

Kvalitetskrav

 • Tjenesten ytes i henhold til vedtak
 • Tjenesten skal være forutsigbar
 • Tjenestens innhold og varighet vurderes etter grundig kartlegging av behov i samråd med bruker

Kriterier for tildeling

 • Brukeren kan ikke dra omsorg for seg selv, eller er helt eller delvis avhengig av praktisk og personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
 • Tjenesten kan ytes til personer med behov for avlastning ved omsorg for hjemmeboende barn under 18 år
 • Tjenesten  er mer hensiktsmessig enn tradisjonelle tjenester
 • Tjenesten  bidrar til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring
 • Brukeren har omfattende (mer enn 25 timer pr. uke), sammensatte og varige (ut over 2 år) behov.

Tjenestebeskrivelse

Tjenesten består i ferdiglaget middag til  personer som pga sykdom, funksjonshemming, eller andre årsaker ikke selv er i stand til å ivareta sitt behov for ernæring. 

Tilbudet består av middag som er vakuumert og som blir tilkjørt to dager i uken. Maten produseres av kjøkkenet på Hovli.

Kriterier for tildeling

At brukeren pga sykdom, funksjonsnedsettelse, eller andre årsaker ikke selv er i stand til å ivareta sitt behov for ernæring.

Tjenestebeskrivelse

Alarmen er knyttet opp mot alarmsentral. Hjemmebaserte tjenester blir automatisk kontaktet ved utløst alarm. Alarmen kan erstatte tilsyn hjemme hos brukeren.

Formål med tjenesten

Alarmen erstatter tilsyn hjemme hos brukeren, gir økt trygghet i hverdagen og øker mulighet til å kunne bo lengst mulig hjemme.

Kvalitetskrav

Utløst alarm skal besvares innen 90 sekunder. Henvendelser blir vurdert av kvalifisert personell. Hvis det er behov for hjelp, blir hjemmebaserte tjeneste kontaktet. 

Hjemmebaserte tjeneste tar raskt kontakt på telefon for å avklare situasjonen og behovet for hjelp, og varsler 113 ved behov for akutt hjelp.

Vilkår

Brukeren må samtykke til montering av nøkkelboks og utlevering av husnøkkel. 

Egenbetaling

Tjenesten blir definert som helsehjelp og det kreves ikke egenbetaling.

Kriterier for tildeling

Bruker er ikke i stand å tilkalle hjelp per telefon når bistand er nødvendig

Kriterier som utelukker tildeling

Brukeren er ikke i stand til å bruke alarmen

Tjenestebeskrivelse

Alarmen er knyttet opp mot alarmsentral. Hjemmebaserte tjenester blir automatisk kontaktet ved utløst alarm. Denne tjenesten erstatter ingen helse-og omsorgstjenester.

Tjenesten er ikke lovpålagt.

Formål

Tjensesten skal gi økt trygghet i hverdagen

Kvalitetskrav

Utløst alarm skal besvares innen 90 sekunder. Henvendelser blir vurdert av kvalifisert personell. Hvis det er behov for hjelp, blir hjemmebaserte tjeneste kontaktet. 

Hjemmebaserte tjeneste tar raskt kontakt på telefon for å avklare situasjonen og behovet for hjelp, og varsler 113 ved behov for akutt hjelp.

Egenbetaling

Brukeren betaler for leie, service og vedlikehold av utstyret. Satsene blir årlig vedtatt av kommunestyret.

Kriterier for tildeling

Tjenesen kan tildeles personer uten rett til kommunale helse og omsorgstjenester, men som ønsker tryggheten i hverdagen, og kunne tilkalle helsepersonell ved behov.

Tjenestebeskrivelse

Tjenesten skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre. Støttekontakt kan være et gruppetilbud eller et individuelt tilbud.

Formål

Tjenesten skal øke muligheten til å delta i fritidsaktiviteter og annen sosial kontakt.

Kvalitetskrav

Tjenesten skal ytes i henhold til vedtak, være forutsigbar, og så langt som mulig utformes i samarbeid med den som mottar tjenesten.

Vilkår

Det er krav om politiattest for den som skal være støttekontakt.

Kriterier for tildeling

Tjenesten kan tildeles personer med fysisk/psykisk funksjonsnedsettelse, som trenger hjelp til å komme seg ut fra eget hjem for å kunne  delta i aktiviteter.

Kriterier som utelukker tildeling

Tjenesten kan ikke tildeles personer  som oppholder seg på institusjon eller annen døgnbemannet tjeneste, der behovet for aktivitet og sosial kontakt blir dekket.

Tjenestebeskrivelse

Stønad kan gis til private som utfører særlig tyngende pleie- og omsorgsarbeid for nærstående personer. Kommunen avgjør om det tildeles omsorgsstønad eller om pleie- og omsorgsbehovet skal dekkes på en annen måte. Kommunen avgjør også hvilket nivå stønaden  skal ligge på. Omsorgsstønad tar ikke sikte på å gi omsorgsyteren full lønn for hver time det arbeides.

Vilkår

Behovet må kunne begrunnes ut fra relevante medisinske og funksjonsbeskrivende opplysninger. 

Omsorgsstønad gis til personer over 18 år. Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgsstønad.

Kriterier for tildeling

Omsorgsmottakeren må mene at omsorg fra privatperson er best.

Omsorgsarbeidet må være nødvendig, dvs. at brukeren må ha et hjelpebehov som ellers måtte ivaretas av kommunen.

Omsorgsyter må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Dette dokumenteres ved:

 • Antall timer pr mnd. det ytes omsorgsarbeid
 • Om omsorgsarbeidet er fysisk eller psykisk belastende
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd nattesøvn
 • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid

Kriterier som utelukker tildeling

Denne måten å løse det aktuelle omsorgsbehovet på vurderes som uforsvarlig.

Omsorgsarbeid som tilhører omsorgsyterens omsorgsplikt. Foreldre har omsorgsplikt for barn under 18 år.

Tjenestebeskrivelse

Dette er rehabilitering i eget hjem eller nærmiljø ved opplæring, trening, og tilrettelegging med utgangspunkt i brukerens egne målsetninger, for opprettholdelse eller bedring av funksjon. Prosessene kjennetegnes ved tverrfaglighet, samhandling på tvers av sektorer, brukermedvirkning og kunnskapsbaserte tiltak.

Hverdagsrehabilitering kan fungere som et supplement til hjemmebaserte tjenester for personer som opplever funksjonsnedsettelse. Det skal da ytes fleksible tjenester i et større omfang i en begrenset periode, f.eks i forbindelse med utskrivelse fra sykehus eller sykehjem. 

Utegruppe bistår personer med langvarige og sammensatte rus- og psykiske lidelser med dagliglivets oppgaver ved veiledning, opplæring, miljøarbeid og helsehjelp i egen bolig. Pasientens individuelle forutsetninger, ressurser og mål skal legges til grunn for rehabiliteringsarbeidet

Formål

Styrke eller vedlikeholde brukerens evne til selvstendig   mestring av hverdagsoppgaver i eget hjem.

Kvalitetskrav

Det stilles følgende kvalitetskrav til tjenesten:

 • Tjenestens innhold skal utformes i samarbeid med brukeren
 • Tjenesten skal følges opp ved bruke av egnede kartleggingsskjemaer
 • Tjenesten utføres av et tverrfaglig team
 • Tjenesten skal ytes i henhold til vedtak
 • Tjenesten skal være forutsigbar

Kriterier for tildeling

Hverdagsrehabilitering

Tjenesten kan ytes til:

 • Personer som søker tjenester for første gang og som vil kunne ha nytte av tiltaket
 • Personer som har fått problemer med å ivareta daglige aktiviteter de nylig har mestret
 • Personer som har hatt et brått eller gradvis funksjonsfall

Utegruppe

Tjenesten kan ytes til:

 • Personer med behov for  sabilisering av psykisk helse  og minimalisering av rusmiddelmisbruk
 • Personer med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)
 • Personer som grunnet sin lidelse ikke klarer å nyttiggjøre seg andre etablerte tilbud i kommunen
 • Personer med redusert evne til egenomsorg, å bo, å ta beslutninger i dagliglivet, å finne seg bolig, og ivareta egen økonomi

Kriterier som utelukker tildeling

Hverdagsrehabilitering

Tjenesten kan ikke gis til:

 • Personer  som ikke kan ta imot instruksjon, ikke er motivert til å sette egne mål, og ikke kan delta aktivt i treningsprosessen
 • Personer med langtkommen degenerativ sykdom
 • Personer med omfattende rus og/eller psykiatriske utfordringer 
 • Personer med sykdom i terminal fase)

Utegruppe

Tjenesten kan ikke gis dersom behovene  kan dekkes av andre etablerte tilbud i kommunen.

Tjenestebeskrivelse

Dette er et heldøgnstilbud til hjemmeboende personer som trenger helsehjelp. Tjenesten omfatter også å styrke brukerens deltakelse og egenomsorg. 

Tjenesten  kan omfatte:

 • Ulike sykepleierprosedyrer
 • Medikamentadministrering
 • Sårskift/sårstell
 • Bistand til å ivareta personlig hygiene og påkledning
 • Bistand ved ernæringsproblemer

Tjenesten omfatter ikke:

 • Tiltak som injeksjoner, blodprøvetaking, sårskift, samtaler dersom bruker kan reise  til legekontor
 • Å skaffe medisinsk forbruksmateriale som støttestrømper eller bleier
 • Å håndtere brukers penger til å betale regninger eller handle
 • Å følge bruker til timeavtaler hos lege osv.

Kvalitetskrav

Ved behov kan helsehjelp i hjemmet settes i gang straks. 

Tjenesten ytes i henhold til vedtak. 

Tjenesten skal være forutsigbar. 

Tjenesten skal  så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestemottaker.

Kriterier for tildeling

Tjenesten skal bidra til at bruker kan bo lengst mulig i egen bolig.

Brukeren er helt eller delvis avhengig av helsehjelp i hjemmet for  å ivareta sine grunnleggende behov

Tjenestebeskrivelse

Tjenesten skal dekke  behovet til hjemmeboende personer som trenger helsehjelp og andre tiltak som følge av ulike psykiske lidelser eller ved rusmiddelavhengighet.

Formål

Tjenesten skal sikre at  personer  med psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet får bistand til å dempe symptomer, utvikle mestringsstrategier, og få struktur på hverdagslivet. 

Tjenesten skal bidra til å forebygge utagerende atferd.

Kvalitetskrav

Tjenesten skal ytes i henhold til vedtak. 

Tjenesten skal være forutsigbar. 

Tjenesten utføres av helsepersonell med videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Kriterier for tildeling

Dette kan være:

 • Personen har konkrete mål som kan oppnås med psykisk helsearbeid.
 • Tjenesten skal dekke behov for oppfølging i påvente av utredning/behandling i spesialisthelsetjeneste.
 • Søkeren har en psykisk lidelse eller er i en livskrise.

Institusjonstjenester

Tjenestebeskrivelse

Dette er et tiltak for å forebygge helseproblemer og utsette eller forhindre behov for døgnopphold på institusjon. Tiltaket benyttes når det kreves tett oppfølging av helsepersonell som ikke kan ivaretas av hjemmebaserte tjenester.

Formål

Å gi nødvendig helsehjelp

Sosial, psykisk og eller medisinsk rehabilitering.

Avlastning

Kriterier for tildeling

 


Publisert: 26.11.2019 12.07.11
Sist endret: 07.12.2019 12.00