Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Psykisk  helse

Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen. Du må bo eller oppholde deg i kommunen.

Dersom du opplever å ha det vanskelig, kan du finne nyttig informasjon om psykisk helse på nettsiden til Norsk Helseinformatikk, Psykisk egenpleie, Psykiske lidelser og Rus og avhengighet  der finner du også nyttig informasjon for selvhjelp, Selvhjelp, psykisk helse- kognitiv terapi , hvor det finnes kurs i blant annet angst, depresjon og søvnplager. Se også Helsedirektoratets brosjyre Enkle råd når livet er vanskelig eller HelseNorge, Helsenorge.no/psykisk-helse.

Barn under 16 år

Hvis du er forelder/foreldre til barn under 16 år, hvor du trenger råd, veiledning eller hjelp i forhold til psykisk helse, kan du ta kontakt med helsestasjonen for bistand. 

Tilbud om assistert selvhjelp til personer med psykiske plager

Søndre Land kommune, ved avdeling for psykisk helse- og rustjeneste startet fra 2021 med å tilby assistert selvhjelp. Dette er nettbaserte mestringsverktøy for personer med psykiske plager og kan være ett godt alternativ for mange.

Les mer ved å klikke her

Assistert selvhjelp bidrar til at vi i psykisk helse og rustjeneste kan hjelpe flere tidligere. Verktøyene inneholder engasjerende faginnhold, øvelser og oppgaver. Verktøyene er basert på kognitiv terapi, og er systematisk samarbeid mellom pasient og helsepersonell, der pasienten selv står for gjennomføringen av tiltakene. Forskning har vist at denne fremgangsmåten gir gode resultater ved en rekke former for psykiske helseproblemer. Økt eierskap til egen bedringsprosess.


I veiledet selvhjelp ansees egeninnsats fra brukeren som en viktig ressurs. Aktiv deltagelse fra brukeren i behandlingsforløpet gir størst utbytte og effekt. Når brukeren erverver ny innsikt, og erfarer at bedring ikke avhenger av hjelp fra fagpersonen, økes muligheten til å påvirke egen livssituasjon, på både kort og lengre sikt. Metoden kan gi brukeren ro til å jobbe med problemene på egen hånd, på en effektiv måte. Den kan også øke brukerens engasjement, eierskap og påvirkningsmulighet i prosessen frem mot bedring.

Fagpersonens viktigste oppgave er å legge til rette for egeninnsats. Utbytte av ren selvhjelp kreve struktur og innsats fra den som ønsker bedring. Først må man finne den rette ressursen, deretter må man lage en plan, og forsøke å følge den.

Veiledet selvhjelp vurderes normalt for brukere som:

  • Har en mild til moderat psykisk lidelse i en av de store hovedgruppene (angstlidelser, depresjon, søvn, utbrenthet, stress, bekymringer).
  • Har en viss egen drivkraft, og evne til å jobbe selvstendig og strukturert. De er eksempelvis i jobb eller studieforløp, eller har fungert i dette i perioder av livet.

Brukere som opplever mer alvorlige og vedvarende symptomer kan også ha nytte av selvhjelpsmateriell, men disse inngår ikke i hovedmålgruppen for veiledet selvhjelp.

De ulike programmene er:

Kontaktperson:

Therese Volden
avd.leder psykisk helse- og rustjeneste

Tlf: 48184554
Epost: therese.volden@sondre-land.kommune.no

Pårørendeveiledning

Søndre Land kommune tilbyr pårørendeveiledning til pårørende innen psykiske lidelser og rus. Gruppebasert, ca. annenhver uke, ca. 7 samlinger. Tema er behovet til pårørende.

Hva kan jeg få hjelp til?

Du kan få tilbud om kurs, grupper, individuelle samtaler, pårørendeveiledning.

 

Personer som har et redusert funksjonsnivå på grunn av psykiske helseplager.

Dersom det er ønskelig kan også dine pårørende bli involvert.

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon Tildelings- og korrdinerende enhet.

Søknadsskjema for Helse- og omsorgstjenester finner du i Skjemaportalen

Skjema for utskrift finner du i skjemaportalen Her

Akutthjelp

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du legevakten. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Kontakt legevakt

Tilbud fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel. 

Vergemål

Informasjon om vergemål 

 

Gruppekurs om personlighet

Gruppekurs om personlighet formidler psykologisk kunnskap knyttet til hvordan vi kan forstå oss selv og andre. Det formidles kunnskap om kommunikasjon og hvordan utvikle en mentaliserende holdning som et utgangspunkt for å skape gode og trygge relasjoner til andre. 

Les mer om kurset i denne brosjyren:

Gruppekurs personlighet - brosjyre

Relevante nettsteder

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Gjøvik

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Gjøvik

Psykisk helse (Helsenorge)

Rådet for psykisk helse

Pårørendeprogrammet

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften


Publisert: 31.10.2016 10.20.49
Sist endret: 23.02.2024 11.02