Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Omsorgsstønad

Har du omsorg for et familiemedlem eller annen nærstående person og utfører spesielt tyngende omsorgsarbeid i hjemmet? Dersom disse oppgavene ellers ville ha vært utført av kommunen, kan du søke om omsorgsstønad for å få betalt for arbeidet du utfører. Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, men den enkelte omsorgsyter har ingen ubetinget rett til å få omsorgsstønad. Det er kommunen som avgjør om du skal få omsorgsstønad, og i så fall for hvor mange timer og på hvilket nivå stønaden skal ligge.

Du vil ikke få stønad for hver time du arbeider, men omsorgsstønaden skal bidra økonomisk til at du kan fortsette med omsorgsarbeidet du utfører. Omsorgsstønad blir vanligvis tildelt for ett år av gangen og utbetalt som et fast beløp hver måned. Du får utbetalt omsorgsstønad etter kommunens fastsatte satser.

Se informasjonsvideo om omsorgsstønad (Statens Helsetilsyn).

Omsorgsstønad må ikke forveksles med pleiepenger fra NAV, som er en erstatning for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av sykt barn eller for pleie av nærstående i livets sluttfase.

Hvem kan få omsorgsstønad?

  • Frivillige omsorgsytere (familiemedlemmer eller andre nærstående) uten omsorgsplikt
  • Foreldre med omsorgsplikt for sine mindreårige der omsorgen er vesentlig mer omfattende enn for barn på samme alder
  • Den du gir omsorg til må bo hjemme
  • Det må være søkt om hjelpestønad fra NAV før kommunen kan innvilge omsorgslønn

Hvordan søker jeg omsorgsstønad?

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon Tildelings- og korrdinerende enhet.

Søknadsskjema for Helse- og omsorgstjenester finner du i Skjemaportalen

Skjema for utskrift finner du i skjemaportalen Her

Nyttige nettsteder

Omsorgsstønad (Helsenorge)

Aktuelle lover

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-8

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-1

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-6


Publisert: 21.09.2016 10.44.07
Sist endret: 28.05.2018 10.07