Brukerstyrt personlig assistanse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse, BPA, er et tilbud til deg som har et omfattende hjelpebehov på grunn av sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhenig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Tjenester som kan inngå i en BPA-ordning:

Praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. Praktisk bistand og opplæring omfatter både husholdningsoppgaver og direkte personlig bistand; til f.eks å ivareta hygiene, i måltider og til påkledning.

Tjenester som krever medisinsk kompetanse skal normalt ikke inngå i BPA-ordningen, men det er mulig å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen. Brukerstyrt personlig assistanse kan kombineres med for eksempel nattjeneste eller bistand fra sykepleier.

Hvem kan søke?

  • Du som er under 67 år og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
  • Familier med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne
  • Du som har et hjelpebehov som er av omfattende og varig karakter
  • Du som selv eller ved hjelp av pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder

Du må bo eller oppholde deg i kommunen for å ha rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Organisering av tjenesten

Brukerstyrt personlig assistanse kan organiseres på ulike måter. Søndre Land kommune har valgt å kjøpe tjenesten fra eksterne leverandører. Oversikt over hvem disse er sendes sammen med vedtaksbrev.

Ordningen innebærer at du selv i utgangspunktet er arbeidsleder for de personene (assistentene) du ønsker skal hjelpe deg. Du deltar i ansettelse av assistenter i egen BPA-ordning.

Mer informasjon om BPA-ordningen finner du på nettsidene til helsenorge.

Hvordan søker jeg?

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon Tildelings- og korrdinerende enhet.

Søknadsskjema for Helse- og omsorgstjenester finner du i Skjemaportalen

Skjema for utskrift finner du i skjemaportalen Her

Oversikt over private leverandører av BPA

Dette er en oversikt over leverandører som tilbyr brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Søndre Land  kommune:

Lovhjemler

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 d første ledd

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-1

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-2


Publisert: 19.09.2016 13.44.55
Sist endret: 14.03.2024 17.15