Spesialpedagogiske tjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten/PPT) er hjemlet i Barnehagelovens § 19 c og Opplæringslova § 5-6 og er en lovpålagt tjeneste. Tjenestene er gratis.

PP-tjenestens oppgave

Tjenesten skal bistå/hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for barn og elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Hvem kan få hjelp?

PP-tjenester kan gis til barn og unge i alderen 0-16 år med rettigheter etter Barnehageloven og
Opplæringslova, samt voksne med rettigheter etter Opplæringslova. Videregående skole har en egen fylkeskommunal PP-tjeneste.

Hva kan PP-tjenesten bistå med?
 • Utredning og rådgivning innenfor ulike områder som for eksempel språkvansker, spesifikke fagvansker, generelle lærevansker og sosiale- emosjonelle vansker.
 • Oppfølging av barn og voksne med vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 • Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens og skolens ledelse.
 • Veiledning til ulike samarbeidsparter.
 • Sakkyndig vurdering av:
  • Behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
  • Behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen
  • Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område
  • Fremskutt skolestart
  • Utsatt skolestart
  • Tegnspråkopplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Fritak fra opplæringsplikten

Logoped

Logopedtjenesten tilbyr logopedisk hjelp til barn og unge i barnehage og grunnskole i Søndre Land kommune. Logopedbehov for elever i videregående skole er et fylkeskommunalt ansvar, og logopedhjelp for voksne dekkes i de fleste tilfeller av privatpraktiserende logopeder via HELFO.

Logopeden jobber i hovedsak med språklydsvansker, språkvansker, stemmevansker og taleflytvansker.

Etter henvisning og kartlegging vurderer logopeden behovet for logopedisk tiltak sammen med foresatte og annet pedagogisk personale. Hjelpen /undervisningen foregår i hovedsak i barnehagene eller på skolene. Tjenesten er gratis.

Henvisningen kan skrives av foresatte, eller den kan skrives av barnehagene, skolene og helsestasjon med samtykke/underskrift av foresatte.

For mer informasjon finner du kontaktinformasjon her.

Relevante nettsider

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Utdanningsdirektoratet

Fylkesmannen i Oppland

Hjelpemiddelsentralen i Oppland

NAV

Barn og unges psykiske helsvern (BUP) Gjøvik

Aktuelle lover og regelverk

Barneloven

Barnehageloven

Opplæringslova

Forvaltningsloven

Kontaktinformasjon

Kontakt PP-tjenesten


Publisert: 29.09.2016 10.43.35
Sist endret: 06.05.2024 13.29