Lokal forskrift om skolekretsgrenser og behandling av saker om skoletilhørighet

Kommunestyret har i møte 19.03.18 vedtatt lokal forskrift om skolekretsgrenser og behandling av saker om skoletilhørighet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kapittel 1. Lovhjemmel, formål, virkeområde og ansvar

§ 1-1 Lovhjemmel

Forskrift om skolekretsgrenser i Søndre Land er fastsatt av kommunestyret med hjemmel i opplæringslovens § 8 -1, første ledd:
Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som de soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kravet i § 38 første ledd bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.

§ 1-2 Formål

Denne forskrift skal bidra til rask, forutsigbar og likeverdig behandling av søknad, vedtak og klager på tildeling av skoleplass.

§ 1-3 Virkeområde

Denne forskrift omfatter alle barn bosatt i Søndre Land kommune som har rett og plikt til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 2-1.

§ 1-4 Ansvar

Rådmannen i Søndre Land kommune har overordnet ansvar for å ivareta denne forskrift.
Rektorene har ansvar for opptak av elever med bostedsadresse innen egen skolekrets, slik den er definert i denne forskrift.
Rådmannen eller den som er bemyndiget, fatter vedtak i saker hvor det søkes om å gå på skole utenfor opprinnelig skolekrets, og i saker om klage etter denne forskrift.

Kapittel 2. Skolekretsgrensene

§ 2-1 Barneskolekretsene

Søndre Land kommune har 2 barneskolekretser
A. Fryal skole
Fryal skolekrets er i sør avgrenset til Gran grense på øst- og vestsiden av Randsfjorden. På Østsiden av Randsfjorden strekker kretsen seg i nord til Kverum sør for Ersrud. På Vestsiden av Randsfjorden er kretsen i nord avgrenset til Nordre Land grense. Lausgarda til Tranholtvegen, grunnkretsene Landåsbygda samt sør og nordre Østbygda tilhører Fryal skolekrets.
B. Odnes skole
Odnes skolekrets omfatter området på Østsiden av Randsfjorden fra Kverum i sør, til Nordre Land grense i nord. I tillegg tilhører gamle Bergegarda skolekrets med Kløvstad og Hævop Odnes skolekrets.

§ 2-2 Ungdomsskolekrets.

Alle elevene i ungdomsskolealder i Søndre Land kommune, med unntak av de som har skoleplass ved
Bjoneroa skole, sokner til Søndre Land ungdomsskole.

§ 2-3 Felles skolekrets med Gran kommune

Kommunene Søndre Land og Gran har utarbeidet felles forskrift som innebærer at elever bosatt i
grunnkretsene Bjørnerud og Lomsdalen på Vestsiden av Randsfjorden gis anledning skolegang ved
Bjoneroa skole fra 1. til 10 trinn.

Kapittel 3. Vedtak om skoleplass

§ 3-1 Adresse i folkeregisteret

Alle elever får første gangs vedtak om skoleplass ved barneskole ut fra den adressen barnet står
registrert med i folkeregisteret.

§ 3-2 Vedtak om skoleplass for kommende førsteklassinger

Barn som skal begynne i første klasse får tilsendt enkeltvedtak om skoleplass etter Opplæringsloven
§8-1, første ledd, sammen med registreringsskjema for skolestartere. Vedtak fattes og sendes ut fra
den skolen som er elevens nærskole etter denne forskrift. Normalt skal det fattes vedtak for alle
elever det året eleven fyller 6 år. Første gangs vedtak sendes ut i løpet av januar det året eleven skal
begynne på skolen.

§ 3-3 Vedtak om skoleplass for tilflyttende elever

Tilflyttende elever får tilsendt enkeltvedtak om skoleplass etter Opplæringsloven § 8-1, første ledd,
sammen med tilhørende registreringsskjema etter mottatt flyttemelding.

§ 3-4 Vedtak om skoleplass ved annen kommunal skole utenfor skolekretsen

Rådmannen, eller den han bemyndiger, kan etter søknad fra foresatte innvilge skoleplass ved annen
kommunal skole enn den skolen eleven sokner til etter denne forskrift.

§ 3-5 Vedtak om skoleplass ved Bjoneroa skole.

Rådmannen, eller den han bemyndiger, fatter vedtak om skoleplass ved Bjoneroa skole for elever
bosatt i grunnkretsene Bjørnerud og Lomsdalen når foresatte skriftlig har gitt melding om at de
ønsker plass ved denne skolen.
Rådmannen, eller den han bemyndiger, kan etter søknad fra foresatte innvilge skoleplass ved Bjoneroa skole for elever bosatt i Ringelia grunnkrets. Det stilles som vilkår for å innvilge en slik søknad at det er tungtveiende grunner til at barnet skal få skoletilbud ved Bjoneroa barne- og ungdomsskole.

§ 3-6 Bytte av skole som følge av adresseendring

Når flytting internt i kommunen medfører at eleven blir tilhørende en annen skolekrets, plikter
foresatte umiddelbart å gi skolen beskjed.
Når en elev melder flytting ut av skolekretsen, skal tidligere skole varsle skolen som blir ny skole etter
denne forskrift. Ny skole skal fatte nytt vedtak om skoleplass.
Nytt vedtak kan påklages eller det kan søkes om skolegang ved tidligere skole eller annen skole ut fra
særlige forhold. Rådmannen eller den han bemyndiger, behandler eventuelle klager eller søknader.
Ingen elever kan begynne ved ny skole før vedtak er fattet og foresatte har samtykket i at de godtar
vedtaket eller klagefristen har utgått. Dersom foresatte påklager et eventuelt vedtak, eller søker om
skolegang ved annen skole, fortsetter eleven på tidligere skole til saken er sluttbehandlet.

§ 3-7 Utsettelse eller fremskynding av skolebytte som følge av adresseendring

Foresatte kan søke om å utsette skolebytte til inneværende skoleår er fullført. Vedtak om utsatt
skolebytte fattes av rådmannen eller den han bemyndiger, i samråd med berørte skoler. Et slikt
vedtak opphever ikke vedtak om tilhørighet i ny skolekrets, men utsetter iverksettingen av vedtaket.
Dersom det er ønskelig at elever begynner på ny skole før eleven faktisk har flyttet, er dette å anse
som søknad om skolegang ved annen skole. Rådmannen eller den han bemyndiger, behandler slike
søknader, jf. § 3-4.

§ 3-8 Vedtak om skolebytte som tiltak etter opplæringsloven § 8-1 fjerde ledd

Dersom det er nødvendig at en elev bytter skole for å ivareta andre elevers rettigheter etter
opplæringsloven § 9a-1, fattes vedtak om dette av rådmannen eller den han bemyndiger, med
hjemmel i opplæringsloven § 8-1, fjerde ledd.
Vedtaket skal fattes i tråd med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. I vedtaket skal det
opplyses om den enkelte skoles forutgående arbeid.

§ 3-9 Vedtak om skolebytte som tiltak etter opplæringsloven kapittel 9a

Dersom det er nødvendig at en elev bytter skole for å få oppfylt sin rett til et godt fysisk og
psykososialt miljø i henhold til opplæringsloven § 9a-1, fattes vedtak om skolebytte etter
opplæringsloven § 9-3a av rådmannen eller den han bemyndiger.
Vedtaket skal fattes i tråd med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. I vedtaket skal det
opplyses om den enkelte skoles foregående arbeid.

Kapittel 4. Diverse bestemmelser

§ 4-1 Ikrafttreden og opphevelse av tidligere forskrift

Denne forskrift trer i kraft fra 1. august 2018. Samtidig oppheves lokal forskrift om kretsgrenser i
Søndre Land vedtatt av kommunestyret 23.04.2012

§ 4-2 Klagebehandling

Vedtak om skoleplass og avslag på søknader om skolegang ved annen skole kan påklages etter
forvaltningslovens bestemmelser om klage på enkeltvedtak, jf opplæringsloven § 15-1. Klagefristen
er tre uker etter mottatt vedtak.

Publisert: 14.05.2018 10.50.36
Sist endret: 24.05.2018 07.40