Lokal forskrift om felles nærskoleområde i Søndre Land og Gran

Søndre Land kommunestyre vedtok 19.03.2018 lokal forskrift om felles nærskoleområde i Søndre Land og Gran

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


§ 1 Hjemmel

Forskrift om felles nærskoleområde er fastsatt med hjemmel i Opplæringsloven § 8–1, 2. ledd:
To eller fleire kommunar kan avtale at område i ein kommune soknar til ein skole i nabokommunen. Elles gjeld retten etter første ledd første punktum. Kommunane må gi likelydande forskrift om kva for område i kommunane som soknar til denne skolen. Kommunane skal opprette ein skriftleg samarbeidsavtale. Kommunestyret vedtar sjølv avtalen og endringar i denne.

§ 2 Formål

Formålet med denne forskrift er å gi mulighet for skolegang ved Bjoneroa barne- og ungdomsskole for skoleelever i 1. til 10. trinn bosatt innenfor et avgrenset område på vestsiden av Randsfjorden i Søndre Land kommune.

§ 3 Avtaleparter

Denne forskrift gjelder i Gran kommune og Søndre Land kommune.

§ 4 Område for felles skolekrets.

Felles skolekrets omfatter grunnkretsene Bjørnerud og Lomsdalen i Søndre Land kommune.
I tillegg kan elever bosatt i grunnkrets Ringelia bli omfattet av denne forskrift, jf. § 5.

§ 5 Saksbehandling og vedtak

Elever fra 1. til 10. trinn bosatt i grunnkretsene Bjørnerud og Lomsdalen vil etter skriftlig melding fra foresatte innvilges skoleplass ved Bjoneroa barne- og ungdomsskole.
Elever fra 1. til 10. trinn bosatt i Ringelia grunnkrets kan etter søknad fra foresatte innvilges skolegang ved Bjoneroa barne- og ungdomsskole. Det stilles som vilkår for å innvilge en slik søknad at det er tungtveiende grunner til at barnet skal få skoletilbud ved Bjoneroa barne- og ungdomsskole.
Vedtak om skoleplass ved Bjoneroa barne- og ungdomsskole fattes av rådmannen i Søndre Land kommune eller den han bemyndiger. Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28 og opplæringslovens § 15–2.
Foresatte til elever bosatt innenfor det geografiske området denne forskrift omfatter som ikke ønsker at deres barn skal ha skoleplass ved Bjoneroa barne- og ungdomsskole, tildeles skoleplass ved Fryal barneskole (jf forskrift om skolekretsgrenser i Søndre Land kommune)

§ 6 Samarbeidsavtale

Det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale mellom Søndre Land kommune og Gran kommune i henhold til opplæringslovens § 8-1, andre ledd.

§ 7 Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. april 2018.


Publisert: 21.03.2018 10.11.37
Sist endret: 24.05.2018 07.38