Ordensregler for Fryal skole

Ordensreglene er revidert i skolens samarbeidsutvalg 01.11.2021

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


§1 Omhandler rettigheter og plikter i samvær med andre.

1.1 Alle har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Alle skal bidra på en positiv måte i klasse- og skolemiljø, være høflige og tiltale andre på en hyggelig måte. Ingen skal ha med seg farlige gjenstander som kan skade andre. Det er heller ikke lov å ta bilder av andre uten at de godkjenner det selv.

1.2 Alle har rett til å bli behandlet med respekt.

Ingen skal baksnakke, mobbe, trakassere, erte eller på annen måte forulempe andre. Ingen skal skade andre eller påføre seg selv skader. Dette gjelder på skolen, på vei til og fra skolen og på skolebussen (§9.2 i Opplæringsloven).

1.3 Alle har rett til aktivitet og utfoldelse i friminuttene.

Alle skal respektere de regler som gjelder for bruk av skolens ute- og friminuttarealer. 

1.4 Alle har rett til å være i et skolemiljø som bygger opp under sunne og helsefremmende tiltak. 

1.5 Alle har rett til å ferdes i et røyk- og rusfritt skolemiljø.

Ingen skal ha med seg eller bruke noen form for tobakk eller rusmidler på skolen. 

1.6 Alle har rett til en trygg skolevei.

Alle skal følge trafikkreglene og reglene på bussen. Se også 1.2. Alle som sykler, skater, bruker sparkesykler el.l. til og fra skolen må bruke hjelm. 

§2 Omhandler rettigheter og plikter som gjelder arbeidsmiljø.

2.1 Alle har rett til et godt og utviklende arbeidsmiljø, der det er nødvendig arbeidsro og orden, og der alle viser respekt for andres arbeid og arbeidsforhold.

Hver enkelt skal møte presis og forberedt til undervisningen og delta aktivt i klassens/gruppens læringsarbeid. Alle gjenstander som virker forstyrrende på opplæringssituasjonen, som mobiltelefoner, smartklokker, spill etc, skal holdes utenfor undervisningen, dersom det ikke er en del av et vedtatt pedagogisk opplegg.  

§3 Omhandler rettigheter og plikter som gjelder bygninger, utearealer, skolens utstyr og privat eiendom.

3.1 Alle har rett til å være i et skolemiljø der det er frisk luft, godt lys, og der det er rent i klasserom og andre arealer der elever oppholder seg. Alle har rett til å være i skolerom som er godt vedlikeholdt og som har alminnelig god standard.

Ingen skal gjøre skade på skolens bygninger, uteareal, utstyr og lignende, heller ikke på privat eiendom. Alle skal rydde opp etter seg, enten det er i opplæringssituasjonen eller i friminutt. 

§ 4 Omhandler reaksjonsmåter når noen bryter ordensreglementet.

4.1 Brudd på skolens ordensreglement fører til tilsnakk fra tilsatte ved skolen.

4.2 Dersom noen med vilje skader seg selv, andre eller eiendeler, skal skolens tilsatte snakke til eleven og eventuelt føre eleven ut av situasjonen.

4.3 Foresatte kontaktes raskt ved: ugyldig fravær, vold, mobbing og annen atferd der tilsnakk ikke fører fram.

4.4 En elev kan bortvises fra enkelttimer og inntil resten av dagen.

Ved bortvisning resten av dagen skal foresatte kontaktes på forhånd. Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven.

4.5 Alle elever har erstatningsansvar for skade som påføres skolens bygninger, uteareal og utstyr.

Erstatningsbeløpet er nærmere regulert av Hovedutvalg for undervisning. Skade på privateiendom må også erstattes. Dette skjer etter avtale mellom den som har blitt utsatt for skadeverk og den som har utført skaden. 

4.6 Farlige gjenstander, rusmidler og tobakk beslaglegges umiddelbart.

Foresatte blir kontaktet og må hente gjenstandene. 

4.7 Bruk av gjenstander som mobiltelefon, lydutstyr, spill o.l. skal beslaglegges ut dagen dersom dette ikke er en del av et avtalt pedagogisk opplegg.

Det er ikke tillatt å bruke balltre i metall på skolen. Mobiltelefon skal ikke medbringes til leirskoleoppholdet. Her gjøres det avtale med kontaktlærer rundt kontakt med elever på leirskolen. Unntak avtales med rektor (eks. ved spesiell oppfølging rundt sykdom el.l.).

§ 5 Omhandler bruk av ordensreglene.

5.1 Med ordensregler menes regler som gjelder både orden og oppførsel (jfr § 2.9 i Opplæringsloven).

5.2 Ordensreglene gjelder alltid når skolen har ansvar for eleven, enten det er på skolen, ved prosjektarbeid, på ekskursjoner, skoleturer, elevkvelder eller andre arrangementer i skolens regi. 

5.3 Ved turer/ekskursjoner i friluft, kan det gis dispensasjon når det gjelder bruk av kniv.


Publisert: 11.11.2021 12.24.36
Sist endret: 11.11.2021 12.28