Kartlegging av sykehjemstjenesten i Søndre Land kommune - rapport fra Agenda Kaupang

Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte tilsyn i Søndre Land kommune på bakgrunn av varsel fra Statens Helsetilsyn og klager fra pasient- og brukerombudet i 2020 i forhold til en sak som fikk tragisk utfall for en pasient. Statsforvalteren konkluderte med at Søndre Land kommune ikke hadde sikret forsvarlige tjenester til den angjeldende pasienten. Statsforvalteren ba kommunen gjennomgå avgjørelsen og sikre at de konstaterte avvikene ble rettet opp.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rådmannen mente det beste ville være å engasjere en ekstern konsulent for å kartlegge sykehjemstjenesten i Søndre Land. Agenda Kaupang fikk oppdraget i midten av mars i år, der de ble bedt om å kartlegge kommunens evne til å yte forsvarlige tjenester og beskrive dagens status. 

1.juni forelå rapporten fra Agenda Kaupang. I rapporten peker konsulentfirmaet på følgende forhold:

Organisering / koordinering

Agenda Kaupang anbefaler at koordineringen av avdelinger på sykehjemmet, samarbeidende tjenester som tildelingskontor, hjemmetjeneste og fysio- og ergoterapitjeneste styrkes og i mindre grad overlates til avdelingsledere

Agenda Kaupang anbefaler at kommunalområde Mestring og velferd omorganiseres på en av følgende tre måter:

  1. Å innføre ett ledernivå under kommunalsjef som gjør at man kan samle de 11 avdelingene i 3–4 enheter hvor sykehjemmet er en enhet
  2. Etablere en funksjon som assisterende kommunalsjef som kan ivareta koordineringen
  3. Etablere en koordinerende funksjon i staben som på kommunalsjefens vegne utøver koordinering innen gitte områder

Lederrollen

Beskrivelse av lederverdier bør operasjonaliseres i konkrete lederatferder slik at disse blir målbare. Forventningene til lederne bør tydeliggjøres og det klargjøres hvordan lederne kan dyktiggjøres i både de strukturerende og relasjonelle atferdene som kan bidra til å ansvarliggjøre medarbeiderne.

Rolleavklaringer og møtepunkter

Agenda Kaupang anbefaler at det utarbeides tydelige stillingsbeskrivelser for å bidra til en mer avklart og omforent rolle- og ansvarsfordeling ved sykehjemmet. Stillingsbeskrivelsene bør harmonere med samarbeidende tjenesters beskrivelse slik at ansvar og roller er tydelige.

Ettersom sykehjemmet er organisert i avdelinger og samhandlingen på tvers nødvendiggjør felles møtepunkter, mener vi det bør legges til rette for flere fellesarenaer hvor de ansatte kan møtes til både faglige og mer praktisk rettede drøftinger.

Agenda Kaupang mener det også ville være hensiktsmessig om det lyktes å gjennomføre fellesmøter også på tvers av dagens avdelinger.

Kompetanse

Sykehjemslegene bør tilknyttes organisasjonen på en tydeligere måte, følges opp som medarbeider og inkluderes i faglig utvikling av sykehjemstjenesten.

Agenda Kaupang anbefaler at kommunen gjør en egen vurdering av om sykepleiedekningen er god nok for å sikre forsvarlige tjenester både i ukedag og i helg. Som minstekrav bør kommunen gjøre umiddelbare tiltak for å sikre at det er sykepleier til stede på sykehjemmet alle vakter i løpet av ukedagene og helgene.

Rutiner og dokumentasjon

Agenda Kaupang anbefaler at arbeidet med å oppdatere skriftlige rutiner og prosedyrer fortsetter og at både rutine og praksis knyttet til avvik forbedres.

Svakheter i dokumentasjonen bør undersøkes nærmere av sykehjemmets ledelse og ytterligere fokus bør rettes på riktig og tilstrekkelig dokumentasjon.

Pårørende

Det anbefales at pårørendesamarbeidet fortsatt prioriteres etter flytting til nye lokaler og at det tas hensyn til at situasjonen de siste 1,5 årene har vært spesielt krevende, også for pårørende. Skriftliggjorte rutiner er noe stikkordspreget og kan forbedres med tydeliggjøring av ansvar. Forventningsavklaringer bør skje tidlig i pasientforløpet og både pårørende og pasienten selv bør involveres.

Rutinen for oppfølging av pårørende ved uønskede hendelser bør forbedres med tydeliggjøring om informasjon skal skje skriftlig eller muntlig og om det skal være en fast kontaktperson.

Samhandling

Samhandling på tvers vil trolig kunne bedres ved bedre koordinering innen kommunalområdet Mestring og velferd. Forventningen om samhandling på tvers av organisatoriske skillelinjer og på tverrfaglighet bør operasjonaliseres i form av konkrete mål. Møtearenaer som for eksempel rehabmøter er viktige og det er også viktig at disse fungerer tilfredsstillende for både sykehjemmet og samarbeidende tjenester. Agenda Kaupang anbefaler at forventningsavklaringer gjøres og hvorvidt disse møtene fungerer etter hensikten diskuteres.


I den grad reinnleggelser på sykehus periodevis er et problem anbefaler vi at det tas opp med sykehuset på direktørnivå. I samhandlingen med sykehuset anbefaler vi at kommunen gjør det tydelig hvilke roller sykehuset og kommunen har i tildeling av tjenester. Kommunen bør informere sykehuset om nivået og grad av spesialisering av tjenestetilbudet i hjemmet og på sykehjemmet slik at situasjoner hvor sykehuset lover pasient og pårørende tjenester unngås.

Oppfølging av rutiner

I flere av tilbakemeldingene på rutiner står det at rutinene synes dekkende innenfor det aktuelle fagområdet, men de peker på betydningen av at ledelsen har kjennskap til kvaliteten på sykehjemmets arbeide på feltet, kunnskap om eventuelle konkrete utfordringer, og hvilke spesifikke fagressurser sykehjemmet vil ha nytte av.
Internkontroll ved oppfølging av at rutiner etterleves.

Dersom du ønsker å lese hele rapporten, kan du laste den ned her:


Publisert: 13.06.2021 16.04.48
Sist endret: 13.06.2021 16.04